LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗЮК

Ірина Василівна
УДК 582.284 (477.83)

АГАРИКОЇДНІ ГРИБИ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

06.03.03 – лісознавство і лісівництво


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Львів - 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі лісівництва Українського державного лісотехнічного університету Міністерства освіти і науки

Науковий керівник: доктор біологічних наук

Гелюта Василь Петрович,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, провідний науковий співробітник


Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Цилюрик Анатолій Васильович,

Національний аграрний університет,

завідувач кафедри захисту лісу


кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Слободян Ярослав Миколайович,

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, завідувач лабораторії захисту лісу і мисливствознавства


Провідна установа: Інститут екології Карпат НАН України, відділ охорони природних екосистем, м. ЛьвівЗахист відбудеться "15" травня 2003 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Українському державному лісотехнічному університеті за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.Автореферат розісланий "14" квітня 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради П.Р. ТретякЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Агарикоїдні гриби (порядок Agaricales s.l., клас Basidiomycetes) є важливою складовою частиною гетеротрофного блоку наземних біоценозів. Багато видів грибів цієї групи утворюють мікоризу з різними породами дерев і кущів. Відомі також і паразити (переважно деревних і чагарникових порід), що завдають значної шкоди лісовому господарству. Сюди ж належать і численні цінні їстівні види, плодові тіла яких багаті білками, вітамінами та мікроелементами і широко використовуються населенням, а також лікарські та отруйні гриби. Серед макроміцетів є рідкісні види, 30 з яких занесені до Червоної книги України (1996). Отже, вивчення агарикоїдних базидіоміцетів становить як науковий, так і практичний та природоохоронний інтерес.

Територію України в цілому можна вважати відносно добре вивченою в мікологічному плані, в тому числі і стосовно грибів порядку Agaricales s.l. Однак, майже не обстеженими залишилися деякі регіони, насамперед Українське Розточчя, яке ми визначили як район наших досліджень. Тут зовсім не вивчене питання поширення грибів у різних типах лісових рослинних угруповань, не з'ясований вплив лісогосподарських заходів на видовий склад і особливості плодоношення грибів. Тому, з огляду на сучасні завдання охорони біорізноманітності лісових природних комплексів, такі лісівничо-мікологічні дослідження є безперечно актуальними і потрібними для організації раціонального ведення лісового господарства.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках ведення "Літопису природи" природного заповідника "Розточчя" та комплексної планової теми кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного університету "Еколого-популяційна структура соснових і букових лісів заходу України та охорона і раціональне використання їх генофонду" (№ держ. реєстрації 0194 U 038084).

Мета та завдання досліджень. Мета роботи – виявити закономірності поширення агарикоїдних грибів лісових насаджень Українського Розточчя, вивчити їх видовий склад та сезонну динаміку плодоношення, розробити рекомендації щодо охорони грибів у регіоні. Для її досягнення були визначені такі завдання:

  • встановити видовий склад грибів порядку Agaricales s.l. на вказаній території, провести його систематичний, екологічний та географічний аналізи, визначити регіональну специфіку видового складу у порівнянні з іншими мікофлорами України і Польського Розточчя, скласти конспект мікофлори та карти поширення рідкісних агарикоїдних базидіоміцетів Українського Розточчя;

  • вивчити закономірності поширення видів агарикоїдних грибів в основних типах рослинних угруповань району досліджень;

  • проаналізувати вплив лісогосподарських заходів на видовий склад і плодоношення грибів;

  • вивчити видовий склад агарикоїдних базидіоміцетів природоохоронних об'єктів та оцінити його репрезентативність відносно регіону в цілому;

  • розробити наукові основи та практичні рекомендації щодо раціонального використання та охорони грибів у регіоні.

Об'єктом дослідження є агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя.

Предметом вивчення – їх видовий склад, систематична і екологічна належність, роль у рослинних угрупованнях та вплив лісогосподарських заходів на плодоношення агарикоїдних грибів.

Методи дослідження. Застосовувалися маршрутний та стаціонарний методи, збір матеріалу проводився за апробованою методикою (Бондарцев, Зингер, 1950). Отримані результати опрацьовані за допомогою методів порівняльної флористики і статистичного аналізу.

Наукова новизна роботи. Дисертаційна робота є першою узагальнюючою працею про видовий склад грибів порядку Agaricales s.l. лісів Українського Розточчя. Встановлено, що ці гриби в регіоні представлені 341 видом, які належать до 88 родів, 18 родин та 5 порядків (у вузькому їх розумінні). 330 видів виявилися новими для району досліджень, 5 – для України. Досліджено видовий склад грибів основних типів рослинних угруповань Українського Розточчя. Вперше проведене порівняння мікофлори регіону з іншими мікофлорами України та Польського Розточчя. Окремо розглянуті гриби природоохоронних територій, при цьому встановлена недостатня репрезентативність останніх. Виявлено місцезростання 14 видів грибів, рідкісних для регіону.