LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України

УМАНСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ВАРЛАЩЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА


УДК 631.535:582.97
АГРОБІОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕНЕВЛАСНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ЖИМОЛОСТІ

ЇСТІВНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ06.01.07 - плодівництво
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук


Умань – 2001


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Уманській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор

Балабак Анатолій Федорович,

завідувач кафедри екології, декоративного садівництва та лісівництва, Уманська державна аграрна академія


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор

Марковський Василь Станіславович,

Інститут садівництва УААН, головний науковий співробітник селекційно-генетичного відділу


кандидат сільськогосподарських наук

Гибало Валентин Миколайович,

Мліївський інститут садівництва

ім. Л.П.Симиренка УААН, науковий співробітник,

завідувач відділу малопоширених і горіхоплідних культур


Провідна установа:

Національний аграрний університет, Кабінет Міністрів України


Захист дисертації відбудеться 17 травня 2001 р.

о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 в Уманській державній аграрній академії за адресою: 20305, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Давиденка, 1, навчальний корпус № 2, аудиторія 142.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Уманської державної аграрної академії за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Давиденка, 3.


Автореферат розісланий 12 квітня 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат с.-г. наук, доцент Заморський В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Жимолость їстівна – Lonicera edulis Turcz. належить до цінних ягідних культур, має високі дієтичні і лікувальні властивості, однак дотепер малопоширена у промисловому та аматорському садівництві. Використовують жимолость їстівну як плодову, лікарську, технічну і декоративну рослину. Із збільшенням обсягу потреб у садивному матеріалі .жимолості їстівної з'явилася необхідність розробки новітніх технологій виробництва саджанців з врахуванням біологічних особливостей та зональних вимог. Ряд агробіологічних заходів вирощування кореневласних саджанців жимолості їстівної дотепер недостатньо вивчені. Сорти жимолості їстівної можна розмножувати різними способами, однак технологія кореневласного розмноження дозволяє прискорювати вирощування саджанців, збільшувати вихід садивного матеріалу високої якості, створювати генетично однорідні клони, прискорювати впровадження нових форм та сортів у виробництво та їх плодоношення. Впровадження вдосконаленої технології кореневласного розмноження жимолості їстівної покращить якість продукції з одночасним її здешевленням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Експериментальні дослідження виконані автором в період 1998 – 2000 рр. у відповідності до плану науково-дослідних робіт Уманської державної аграрної академії "Розробка енергозберігаючої технології вирощування високоякісного садивного матеріалу клонових підщеп, саджанців нових сортів для скороплідних високопродуктивних плодових і ягідних насаджень", номер державної реєстрації 0199 U 000738. З 1998 року автор виконував експериментальні дослідження як здобувач наукового ступеня, а з 1999 року, як аспірант.

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень було встановлення закономірностей проходження процесів репродуктивної регенерації у стеблових живців перспективних форм і сортів жимолості їстівної та розробка окремих заходів і способів прискореного розмноження цієї культури на основі технології зеленого живцювання в умовах Правобережного Лісостепу України.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

– оцінити регенераційну здатність стеблових живців залежно від біологічних особливостей досліджуваних форм та сортів;

– виявити морфолого-анатомічні особливості диференціації адвентивних коренів у живців;

– розробити елементи технології дорощування кореневласних саджанців жимолості їстівної;

– визначити економічну ефективність вирощування кореневласних саджанців жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України.

Об'єктами досліджень були зареєстровані в Україні нещодавно та новостворені форми і сорти жимолості їстівної: Богдана, Вітамінна, Десертна, Голубе веретено, Медведиця, Синя птиця, Томічка, Павлівська, Урожайна, Фіалка, Форма №156.

Предметом досліджень було вивчення морфологічних та біологічних особливостей кореневласного розмноження жимолості їстівної.

Методи дослідження.Робота виконана на основі польових, лабораторно-польових і лабораторних досліджень з використанням загально-прийнятих агрономічних, фізіологічних, анатомічних та статистичних методів отримання і обробки інформації.

Наукова новизна одержаних результатів, В умовах Правобережного Лісостепу України вперше вивчені морфологічні та анатомо-фізіологічні особливості адвентивного коренеутворення перспективних сортів та форм жимолості їстівної. Встановлені відмінності укорінення різнотипних живців жимолості їстівної залежно від сортового складу, їх фізіологічної підготовленості до коренеутворення, метамерності живцевого матеріалу та впливу фізіологічно активних речовин ауксинової природи. Вдосконалена технологія дорощування вкоріненого матеріалу.

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтована доцільність вирощування кореневласних саджанців жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України в промислових садах, фермерських та аматорських господарствах.

Визначені та рекомендовані агротехнічні заходи вирощування садивного матеріалу форм і сортів жимолості їстівної, які розроблені на основі комплексного вивчення процесів репродуктивної регенерації у стеблових живців і економічної ефективності використання технології зеленого живцювання.

Наукові розробки автора пройшли виробничу перевірку в розсадниках Уманського держлісгоспу Черкаської області, навчально-дослідної оранжереї Уманської державної аграрної академії та розсаднику Уманського дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, що підтверджено актами і довідками про впровадження.

Особистий внесок здобувача полягає у плануванні та закладанні досліду, проведенні експериментальних досліджень, узагальненні даних літератури, науковому аналізі власних результатів досліджень та їх