LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
АКІМОВА Віоріка Миколаївна

УДК 612.017.1:612.745:616.12-009.72


АДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ

ПРИ ДІЇ ДОЗОВАНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
03.00.13 – фізіологія людини і тваринАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров'я України


Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Луцик Богдан Дмитрович,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького,

завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностикиОфіційні опоненти:

доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Янчук Петро Іванович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, завідувач лабораторії

фізіологічної кібернетики та психофізіології


доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Коробейніков Георгій Валерійович,

Державний науково-дослідний інститут

фізичної культури і спорту, Держкомспорту України,

старший науковий співробітник, керівник лабораторії

психофізіологічної діагностики


Провідна установа:

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.Захист відбудеться 21 березня 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, пр. акад. Глушкова, 2, біологічний факультет, аудиторія 215). Поштова адреса: 01033, Київ–33, вул. Володимирська, 64.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58)Автореферат розісланий 18 лютого 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38

кандидат біологічних наук Цимбалюк О.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Адаптація організму людини до дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища є фундаментальною фізіологічною та медичною проблемою [Агаджанян Н.А., 1983, Меерсон Ф.З., 1988, Гаркави Л.Х., 1990, Полищук Д.А., 1992, Исаев А.П., 1990, 1995] Особливе значення має питання адаптації до фізичного навантаження різної потужності, оскільки розвиток людини нерозривно пов'язаний з активною руховою діяльністю [Глазирін Д.І., 1999, Превощиков Ю.О., 1996, Гарська Н.О., 2000]. Недостатня фізична активність, як і виснажливі навантаження, є факторами, які можуть значно підвищити ризик розвитку та ускладнення патологічних процесів. Вивченням проблеми адаптації систем організму людини до виснажливих і субмаксимальних фізичних навантажень та гіподинамії широко висвітлено у наукових публікаціях [Знагован С.Ю., 1998, 2001, Іванюра І.О., 1999, Neiman D.C.,1997-2001, Pedersen B.K. et al., 2001, Опарина О.Н., 2003, Гольдберг Н.Д., 2003, Драніцин О.В., 2006]. Однак, мало уваги приділяється вивченню навантажень малої потужності, що мають особливе практичне значення у реабілітації хворих з серцево-судинною патологією [Аулик А.В., 1990, Амосова К.М., 2001]. Недостатньо вивчено реакцію на фізичне навантаження системи резистентності організму, яку представляє гетерогенна популяція лейкоцитів, без якої важко об'єктивно оцінити ступінь адаптації організму до фізичного навантаження [Аронов Г.Е., 1987]. Особливе місце займає проблема вивчення функціональної активності лімфоцитів та нейтрофільних гранулоцитів, які задіяні в системі гуморально-клітинної кооперації клітин крові, що робить їх універсальним індикатором порушень гомеостазу організму.

Комплекс реакцій, які виникають в організмі при дії сильних подразників, вперше описаний Г. Сельє як "загальний адаптаційний синдром", включає в себе, як обов'язковий компонент, зміни в системі крові [Селье Г., 1960, 1972]. Кров, безпосередньо включаючись у будь-який фізіологічний чи патологічний процес, віддзеркалює всі зміни функціонального стану організму, [Гаркави Л.Х., 1990, 1998]. Саме у вивченні адаптаційних змін лейкоцитів крові, які мають важливе значення у формуванні гомеостазу, за умов дії короткотривалого помірного та субмаксимального дозованого фізичного навантаження, полягає актуальність нашого дослідження.

На початок ХХІ століття провідною патологією є серцево-судинні захворювання, особливо ішемічна хвороба серця (ІХС), яка залишається основною причиною смертності населення більшості розвинутих країн Європи, складаючи більше 40% усіх летальних випадків [Sans S., 1997, Федоров С.В., 2001]. Збільшення фізичної активності людей хворих на ІХС і, зокрема, на стабільну стенокардію, несе у собі певну небезпеку розвитку ускладнень. Розвиток будь-якої хвороби є поступовим процесом, який супроводжується втратою пристосувальної здатності організму до змін оточуючого середовища і є результатом зниження його адаптаційних можливостей [Баевский Р.М., 2000]. Тому з'ясування механізмів адаптації організму людини до фізичного навантаження, пошук способів запобігання його негативних впливів, особливо у осіб хворих на стабільну стенокардію, є важливим завданням як біології, так і медицини. Дозовані фізичні навантаження можна використовувати як тестову пробу для оцінки функціональних резервів організму, та імунної системи зокрема. Розробка критеріїв та методів визначення індивідуальних пристосувальних можливостей з метою виявлення дезадаптаційних і донозологічних станів належать до головних завдань сучасної фізіології [Меерсон З.Ф., 1998-2000].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно плану науково-дослідних робіт Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького,є фрагментом НДР № 0196 У 014974 ІН. 17.00 0001.96 "Вплив фізичного навантаження на метаболічні процеси при стенокардії напруги та пошуки способів запобігання негативних його впливів" кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Мета та задачі дослідження. Метою даної роботи було дослідити