LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Будівництво → Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ

ім. А.В.ДУМАНСЬКОГОСАВЧИНА ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНАУДК 544.723+547.992+661.183.12+661.183.2АДСОРБЦІЯ ГУМУСОВИХ СПОЛУК НА СОРБЕНТАХ

РІЗНОЇ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ
Спеціальність 02.00.11-колоїдна хімія

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата хімічних наук
Київ - 2003

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті колоїдної хімії та хімії води

ім. А.В.Думанського Національної Академії наук України


Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Мєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України, завідувач відділу адсорбції та адсорбційної технології очистки води і промстоків


Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Тарасевич Юрій Іванович, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України, завідувач відділу адсорбції на мінеральних сорбентах


кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Бурушкіна Тамара Миколаївна, Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України, старший науковий співробітник відділу пористих речовин і матеріалів


Провідна установа: Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України,

м. Київ


Захист відбудеться "_4__" лютого_2003 р. о _14_ годині на засіданні cпеціалізованої вченої ради Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України за адресою: 03680, Київ-142, МСП, бульв. Академіка Вернадського, 42.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України за адресою: 03680, Київ-142, МСП, бульв. Академіка Вернадського, 42.


Автореферат розісланий "_3_" _січня__ 2003 р.


Вчений секретар cпеціалізованої вченої ради,

кандидат хімічних наук,

старший науковий співробітник В. Г. Сафронова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Для багатьох відкритих джерел водопостачання України, в тому числі і р.Дніпро, характерним є підвищений вміст гумусових речовин, який нерідко перевищує 50 мг/дм3. Більша частина природних органічних речовин у воді (водний гумус) – це полідисперсні високомолекулярні сполуки. Коагуляція є одним з найбільш прийнятних методів вилучення з водних розчинів речовин гумусової природи. Проте, у зв'язку з тим, що повнота коагуляції гумусових речовин в значній мірі залежить від хімічної природи і ступеня окислення цих сполук, коагуляція проходить не повністю, оскільки агрегативна нестійкість зростає із збільшенням молекулярної маси. Практично не піддаються коагуляції гумусові кислоти, які входять до складу бурого вугілля, торфів та підзолистих ґрунтів. Таким чином, близько 20-30% загального органічного вуглецю залишається після такої обробки у воді. Це обумовлює, з одного боку, більшу вірогідність утворення у воді хлорорганічних сполук в наднормативних кількостях при знезараженні води хлором, а з іншого боку, вірогідність вторинного мікробного росту в розподільчій мережі внаслідок присутності органічних речовин.

Найперспективніший метод запобігання цим явищам – глибоке вилучення органічного вуглецю та інших біогенних елементів, що входять до складу гумусових сполук, яке доцільно здійснювати шляхом ефективного використання сорбційних процесів, що базуються на наукових досягненнях в області колоїдної хімії та фізико-хімії поверхневих явищ. Перевагами сорбційних методів вилучення органічних речовин з водних розчинів є простота, висока продуктивність, економічність. На жаль, у багатьох випадках сорбційна обробка води, що містить сполуки гумусової природи, не дає задовільних результатів. Вміст гумусових речовин не вдається знизити до необхідних санітарних норм. Причиною цього є недостатнє вивчення колоїдно-хімічних закономірностей даного процесу, а через те невизначеність раціональних умов його ведення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках тематики відділу адсорбції та адсорбційної технології очистки води та промстоків Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України: "Розробка технології повторного використання сорбентів" (№ Держреєстрації 0198И005059); "Дослідження закономірностей біо- та мембрано-сорбційних процесів і розробка на цій основі ефективних технологічних схем очистки води" (№ Держреєстрації 0198И000812); "Стан води та модифікуючих шарів в процесах адсорбційно-мембранної очистки води" (№ Держреєстрації 0101И000773).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – виявлення колоїдно-хімічних закономірностей поведінки гумусових сполук на межі розподілу фаз водний розчин – твердий сорбент і обґрунтування на цій основі ефективних методів глибокого їх вилучення з водних розчинів.

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі задачі:

  • розкрити основні колоїдно-хімічні закономірності ефективного застосування сорбційних процесів для вилучення з водних розчинів гумусових речовин;

  • вияснити вплив пористої структури сорбентів, рН розчинів, ступеня чистоти одержаних препаратів на ефективність сорбції гумусових речовин;

  • дати наукове обґрунтування і практичні рекомендації по застосуванню сорбційних процесів в комплексній технології водопідготовки і доочистки біологічно очищених стічних вод.

Об'єктом дослідження є статична (рівноважна) та динамічна адсорбція органічних речовин на адсорбентах різної хімічної будови.

Предмет дослідження - водні розчини гумінових кислот і фульвокислот та біологічно очищені стічні води, вуглецеві та полімерні сорбенти різної структури.

Методи дослідження. Вимірювання та розрахунок адсорбційних рівноваг у статичних і динамічних умовах проводили за загальноприйнятими методиками та методом моделювання структури адсорбційних шарів. Концентрацію гумінових кислот та фульвокислот у розчинах визначали фотометричним, спектрофотометричним і окислювальним методами. Вміст загального органічного вуглецю визначали рідкофазним окисленням. Визначення неорганічних іонів проводили згідно з міжнародними стандартами. Величину рН встановлювали потенціометрично.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі систематичних досліджень сорбції гумінових кислот та фульвокислот вперше висказано уявлення про структуру цих сполук на межі розподілу