LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Будівництво → Активовані цементошлакові суспензії і бетони на їх основі

13


ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ
МАТКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

УДК 691.542:666.972.7

+691.33
АКТИВОВАНІ ЦЕМЕНТОШЛАКОВІ СУСПЕНЗІЇ

І БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ05.23.05 – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


ОДЕСА-2007

Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Одеській державній академії будівництва та архітектури (ОДАБА) Міністерства освіти та науки України
Науковий керівник:

д.т.н., професор Барабаш Іван Васильович, Одеська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри міське будівництво та господарство, м. ОдесаОфіційні опоненти:

д.т.н., професор Федоркін Сергій Іванович, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, ректор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і будівельних матеріалів, м. Сімферополь

к.т.н., доцент Мартинов Володимир Іванович, Одеська державна академія будівництва та архітектури, доцент кафедри виробництво будівельних виробів та конструкцій, м. ОдесаПровідна установа: Донбаська національна академія будівництва та архітектури, кафедра технологій будівельних матеріалів, виробів та автомобільних доріг, Міністерство освіти і науки України, м. Макіївка.

Захист дисертації відбудеться " 25 " вересня 2007 р. о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.085.01 Одеської державної академії будівництва та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ауд. 210.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської державної академії будівництва та архітектури: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.

Автореферат розісланий "23" серпня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, к.т.н., доцент Карпюк В.М.

ВСТУП


Актуальність теми. Значне підвищення цін на всі види мінеральних в'яжучих, подорожчання палива і енергоносіїв надає особливу актуальність дослідженням, які спрямовані на вирішення завдань зменшення матеріало- і енергоємності виробництва будівельних матеріалів і виробів. Одним із основних факторів зниження витрат портландцементу є уведення до його складу дрібномелених мінеральних добавок як природного походження (кварцові піски, вапняки), так і побічних продуктів інших виробництв (металургійні шлаки, золи-винесення). Особливо привабливим в цьому напрямку є доменний гранульований шлак – попутній продукт виплавки чугуну. Використання доменного шлаку знижує вартість цементу на 15-20 %, підвищує стійкість в м'якій і сульфатній воді в порівнянні із звичайним портландцементом. Підвищення міцності таких змішуваних в'яжучих можливо шляхом підвищення їх хімічної активності. Чільне місце в цьому ряді займають механічні методи активації мінеральних в'яжучих. Серед механічних методів особливе місце займають механохімічні способи активації в'яжучих як полімінеральних і полідисперсних систем. Механохімічні способи достатньо легко вписуються в існуючі технологічні схеми виробництва бетонних сумішей.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з науковим напрямком кафедри будівельних матеріалів ОДАБА "Механохімічна активація мінеральних в'яжучих речовин" та держбюджетною темою Міністерства освіти і науки України "Механохімічна активація мінеральних в'яжучих речовин в технології будівельних матеріалів і виробів" (2003-2004 рр, № державної реєстрації 0103U000508).

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є підвищення ефективності використання цементного клінкеру і економії енергоресурсів за рахунок реалізації механохімічної активації і введення в технологічну суміш меленого доменного шлаку оптимальної дисперсності і кількості.

Для досягнення поставленої мети вирішували такі задачі:

 • проаналізувати механізми механохімічної активації суспензій портландцементу з добавкою меленого шлаку як грубодисперсних систем;

 • визначити вплив режимів механохімічної активації, кількості і дисперсності доменного шлаку, кількості С-3 на зміну ефективної в'язкості цементошлакової суспензії;

 • оцінити вплив режимів механоактивації на зміну властивостей твердіючих цементошлакових суспензій;

 • оптимізувати склади бетонів на механоактивованому в'яжучому з урахуванням ресурсозбереження і зменшення енерговитрат на їх приготування;

 • провести дослідно-промислове впровадження бетонів на механоактивованому цементошлаковому в'яжучому, виконати економічне обґрунтування доцільності впровадження виконаної розробки.

Об'єкт досліджень – бетони на механоактивованому цементошлаковому в'яжучому.

Предмет досліджень – процеси, які проходять при механохімічній активації цементошлакових суспензій і властивості бетонів на механоактивованому в'яжучому.

Методи досліджень. Традиційні методики за діючими нормативними документами для вивчення фізико-механічних властивостей вихідних та отриманих матеріалів; методи математичної статистики та планування експерименту при оптимізації складів бетону на механоактивованому цементошлаковому в'яжучому.

Наукова новизна отриманих результатів:

- теоретично обґрунтована і експериментально доведена правомірність запропонованої концепції зниження енерго- і матеріалоємності бетонних виробів за рахунок механохімічної активації цементошлакових суспензій;

 • визначені оптимальні режими швидкісного змішування цементних суспензій наповнених меленим шлаком, забезпечуючих гранично-можливе руйнування початкової структури системи;

 • виявлено значне підсилення ефекту зниження в'язкості цементошлакової суспензії при сумісній дії на неї швидкісного змішування і добавки С-3;

 • визначені закономірності впливу кількості і дисперсності доменного шлаку на фізико-механічні характеристики бетону.

Практичне значення отриманих результатів:

 • оптимізовані режими швидкісного змішування суспензії портландцементу з добавкою доменного шлаку, які забезпечують максимальне зниження їх ефективної в'язкості;

 • визначені оптимальні значення концентрації і дисперсності доменного шлаку, які забезпечують мінімізацію витрат портландцементу в бетонах з наперед заданими фізико-механічними властивостями;

 • запропоновані оптимальні склади бетонів, суміші яких виготовлялись по роздільній технології з використанням швидкісних трибозмішувачів;

 • на виробничих майданчиках ВАТ "ДБК" м. Одеси виготовлена експериментальна партія внутрішніх стінових панелей загальним об'ємом 45 м3.

Особистий