LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Будівництво → Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


ЛІСНЕВСЬКИЙ Ростислав ВалерійовичУДК 666.185:(681.51+519.816)
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СКЛОПАКЕТІВ
Спеціальність 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Київ ─ 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі основ інформатики Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Лізунов Петро Петрович,

Київський національний університет будівництва і архітектури, проректор з наукової роботиОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Лантух-Лященко Альберт Іванович,

Національний транспортний університет,

професор кафедри мости і тунелі


кандидат технічних наук

Криксунов Едуард Зіновійович,

Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "SCAD SOFT", директор


Провідна установа:

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут", кафедра автоматизованих систем управління, Міністерство освіти і науки України, м. ХарківЗахист відбудеться "27" квітня 2006 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03037, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31, ауд. 466


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31.Автореферат розісланий "24" березня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент Цюцюра С.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Аналіз досягнень в галузі автоматизації проектування будівельних конструкцій та вивчення досвіду проектування склопакетів свідчать про те, що нові умови роботи проектних організацій глибоко впливають на організацію процесу проектування та взаємодію в ланці "Замовник –Проектувальник". При цьому існує можливість зробити прогноз щодо загострення загального протиріччя, притаманного процесу проектування, яке виявляється у наступному: зростання, з одного боку, номенклатури комплектуючих та варіантів використання склопакетів; з іншого – загострення конкуренції на ринку проектних послуг та, як наслідок, скорочення терміну проектування та зростання ролі замовника в прийнятті проектних рішень.

У світі на сьогоднішній день розроблена значна кількість систем проектування засклення прорізів, але більшість – іноземного походження і не охоплює усі потрібні розрахунки при проектуванні склопакетів. Проведений аналіз існуючих систем проектування викликав практичну необхідність створення та впровадження методичного апарату підтримки проектних рішень, який дозволив би як найповніше враховувати особисті вимоги та потреби Замовника, а мав змогу гнучко адаптуватися до динамічних змін, що відбуваються на ринку проектування склопакетів. Тому актуальним завданням є вдосконалення методичного апарату підтримки прийняття проектних рішень при проектуванні склопакетів, розробка і впровадження відповідного програмного забезпечення .

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дана дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Київського національного університету будівництва і архітектури за темою "Створення теорії та методів чисельного дослідження несучої спроможності просторових конструкцій при інтенсивних статичних та динамічних навантаженнях", зареєстрованою за № 0105U001333.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження в роботі є підвищення ефективності проектування склопакетів у будівельних конструкціях за рахунок розроблення системи підтримки проектних рішень при проектуванні склопакетів.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких задач:

  • аналіз існуючих методів підтримки проектних рішень і способів формалізації якісної інформації;

  • розробка ієрархічної системи показників якості проектних рішень при проектуванні склопакетів;

  • розробка інформаційної моделі прийняття проектних рішень при проектуванні склопакетів на основі "Індивідуальної характеристики Замовника";

  • розробка методу евристичного пошуку припустимих проектних рішень;

  • розробка методу багатокритеріального вибору раціональних проектних рішень;

  • розробка методики оцінки ефективності процесу проектування склопакетів.

Об'єктом дослідженняу рамках дисертаційної роботи є процес проектування склопакетів.

Предметом дослідження є методи та моделі підтримки прийняття проектних рішень при проектуванні склопакетів.

Методи дослідження ґрунтуються на використанні методів системного аналізу – для визначення факторів, які впливають на прийняття проектних рішень при проектуванні склопакетів, розробки ієрархічної системи показників якості проектних рішень та інформаційної моделі прийняття проектних рішень при проектуванні склопакетів на основі Індивідуальної характеристики Замовника; теорії багатокритеріальної оптимізації, теорії експертних оцінок та нечітких множин – для розробки методів евристичного пошуку припустимих проектних рішень та багатокритеріального вибору раціональних проектних рішень; аналізу ієрархій – для розробки методики оцінки ефективності процесу проектування склопакетів.

Наукова новизна одержаних результатівполягає в тому, що:

1) запропонована ієрархічна система показників якості проектних рішень при проектуванні склопакетів, яка базується на застосуванні комплексу взаємозв'язаних показників;

2) вперше розроблена інформаційна модель прийняття проектних рішень при проектуванні склопакетів, засновану на застосуванні Індивідуальної характеристики Замовника, яка містить формалізоване подання вимог Замовника щодо вибору проектних рішень;

3) розроблений метод евристичного пошуку припустимих проектних рішень, який базується на методі послідовних наближень та полягає у введенні евристичних правил вибору в нечіткій постановці, що дозволяє суттєво скоротити простір перебору варіантів, а