LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Будівництво → Автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Журавльов Юрій Володимирович
УДК 681.518.3:658.012:624.01

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИСпеціальність 05.13.07 - Автоматизація технологічних процесівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2005


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Пермяков В'ячеслав Іванович,

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури,

доцент кафедри автоматизації

виробничих процесів.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Стенін Олександр Африканович,

Національний технічний університет України

"КПІ", професор кафедри технічної кібернетики;

кандидат технічних наук, доцент

Кишенько Василь Дмитрович,

НУХТ, доцент кафедри автоматизації та

комп'ютерно-інтегрованих технологій.


Провідна установа: Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингуЗахист відбудеться 25 травня 2005 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.058.05 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ-33, вул.. Володимирська, 68, ауд. А-311


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68.


Автореферат розісланий 23 квітня 2005 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент Філоненко В.М.1


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Залізобетон та залізобетонні вироби ще протягом багатьох років залишаться основним будівельним матеріалом у житловій, цивільній, транспортній, гідротехнічній, енергетичній та інших галузях виробництва в Україні. Якість цієї продукції закладається на етапах виготовлення бетонної суміші та теплової обробки, які складають основу технологічного процесу і на долю яких припадає 85-90% витрат енергоресурсів.

Проблема прискорення твердіння бетону, незважаючи на зниження обертовості форм і теплових агрегатів, ще чекає свого остаточного вирішення, так як пара залишається основним теплоносієм, а теплова обробка – одним з основних технологічних процесів у виробництві збірного залізобетону, особливо в осінньо-зимовий період. Також треба відзначити деяку цільову переакцентацію щодо цього технологічного процесу. Це пов'язано з переходом від "жорстких", форсованих режимів теплової обробки до так званих "м'яких", які характеризуються значно нижчою температурою ізотермічного прогріву та деяким підвищенням тривалості окремих етапів процесу. Важливість цього питання обумовлена необхідністю забезпечення насамперед довговічності залізобетону в залежності від умов експлуатації, на відміну від потреби збільшення обсягів виробництва залізобетону, актуальної ще до недавнього часу.

Довговічність залізобетону залежить від взаємодії багатьох факторів, обумовлених у тому числі станом його структури на етапі виробництва бетонної суміші та теплової обробки. Забезпечення якості кінцевої продукції цих складних хіміко-технологічних процесів неможливе без застосування сучасних автоматизованих систем управління, нових інформаційних технологій та комп'ютерного матеріалознавства. Особливо це має значення в умовах невизначеності сучасного реального виробництва, пов'язаних з порушенням традиційних зв'язків між постачальниками технологічної сировини, матеріалів, енергоносіїв. Впливає на цю невизначеність також відсутність повної і чіткої картини процесу структуроутворення цементного каменю, математичних моделей, які адекватно описують механізм зміцнення структури в процесі теплової обробки, відсутність єдиної методики розрахунку оптимальних режимів теплової обробки залізобетону та методів оперативної оцінки якості бетонної суміші в реальному масштабі часу. В цих умовах досягнення оптимальності управління ходом технологічного процесу покладається на оператора-технолога, конкретну особу, що приймає рішення (ОПР), на її знання, багаторічний досвід, професійну майстерність.

Найчастіше під час прийняття рішень ОПР користуються правилами типу "Якщо-Тоді-Інакше", що дає можливість формалізувати інтелектуальну діяльність та побудувати інформаційно-дорадчу систему, яка б в інтерактивному режимі надавала рекомендації щодо управління, імітуючи поведінку досвідченого спеціаліста-експерта. Оскільки таких спеціалістів бракує на виробництві, виникає потреба в розробці автоматизованих систем підтримки прийняття рішень у виробництві залізобетонних виробів та накопиченні нових знань, отриманих у ході

2


реального виробництва.

Формалізація та обробка знань спеціаліста-експерта, які найчастіше надаються в якісній, нечітко заданій формі, можлива з використанням математичного апарата нечіткої логіки, хоча застосування цієї теорії ускладнено багатьма чинниками: неможливістю побудови процедур нечітких виводів під час обробки багатьох нечітких значень, узгодженістю оцінок достовірності, непротиріччя та повноти експертної інформації тощо.

Таким чином, автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів з використанням знань та навичок досвідчених спеціалістів-експертів у вигляді "інтелектуальної" системи підтримки прийняття рішень, яка використовує математичний апарат нечіткої логіки, є актуальною науково-технічною проблемою.


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до наукових напрямків кафедри автоматизації виробничих процесів Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури в рамках держбюджетної теми №049 "Розробка теорії і моделей системного аналізу складних соціально-економічних та технічних систем на основі впровадження інформаційних технологій" (№ ДР 0100U001016) згідно з координаційним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України "Створення нових технологій, методів організації та механізації будівельних процесів".