LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Будівництво → Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних режимах роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УДК 519.17:628.17(628.153)
РЯБЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧАВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОРОЗПОДІЛОМ

СИСТЕМ ПОДАЧІ Й РОЗПОДІЛУ ВОДИ У ШТАТНИХ

ТА АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні

інформаційні технологіїАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

ХЕРСОН – 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківський державній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України

Науковий

Консультант:

доктор технічних наук, професор Руденко Олег Григорійович, Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри електронних обчислювальних машинОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Михайленко Віктор Мефодієвич, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, м. Київ, завідувач кафедри математичних дисциплін


доктор технічних наук, професор Петров Едуард Георгійович, Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри системотехніки


доктор технічних наук, професор Стенін Олександр Африканович, професор кафедри технічної кібернетики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"Провідна установа:

Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", кафедра 603 – програмного забезпечення комп'ютерних систем

Захист відбудеться " 12 " грудня 2003 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01. при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.

Автореферат розісланий " 7 " листопада 2003р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцентВ.О.Костін


Актуальність роботи. Сучасні системи подачі й розподілу води (СПРВ) є складними технічними системами, що мають велику розмірність (схеми міських систем подачі й розподілу води досягають десятків тисяч ділянок). Автоматизоване управління такими системами неможливе без постійного і ретельного контролю технологічних параметрів їхнього функціонування. Велика вартість вимірювальної апаратури, засобів комунікацій, багатовимірність мереж не дозволяють здійснювати постійний апаратний контроль на необхідному рівні. Тому рішення приймаються в умовах невизначеності, яка обумовлена малим обсягом інформації про умови функціонування СПРВ і характеристики навколишнього середовища, та ризику. Автоматизація технологічних процесів, що протікають у СПРВ, моделювання потокорозподілу з використанням ПЕОМ дають змогу здійснювати постійний контроль і моніторинг параметрів функціонування водорозподільних мереж за станом імітаційної моделі і прогнозувати їхню поведінку при зміні вхідних параметрів.

Вагомий внесок у вирішення проблеми створення теоретичного базису й вирішення прикладних задач для систем подачі й розподілу води та його використання в автоматизованих системах управління (АСУ) внесли такі відомі вчені, як Євдокімов А.Г, Михайленко В.М., Хоружий П.Д., Сумароков С.В., Тевяшев А.Д., Петросов В.А. та інші.

Однак моделі, які використовуються в даний час для управління потокорозподілом у СПРВ, є наближеними і неадекватно описують технологічні процеси, що протікають в них. Для їхнього аналізу застосовуються прийоми скалярного математичного програмування, де як цільова функція використовується згортка економічних критеріїв (при управлінні на тривалому інтервалі часу) чи сумарних енергетичних витрат (при оперативному управлінні). Оцінка надійності функціонування систем подачі й розподілу води не проводиться - у математичній моделі ці критерії явно чи побічно не враховані, а в процесі пошуку раціонального рішення вони не оцінюються.

Проблема розробки методів автоматизованого управління потокорозподілом у трубопровідних системах з урахуванням перехідних процесів та аварійних ситуацій в умовах невизначеності функціонування об'єкта управління і зовнішнього середовища досліджена Григоровським Є.П. Але проблеми локалізації аварійної зони, контролю технологічних показників системи й експлуатації СПРВ в аварійних ситуаціях, вибору раціональної стратегії локалізації аварійної ситуації та оптимальної стратегії автоматизованого оперативного управління в аварійній ситуації в даний час теоретично не досліджені.

Підвищення ефективності АСУ потокорозподілом СПРВ потребує вирішення задач, які пов'язані з удосконаленням апаратних засобів контролю та управління режимами роботи активних елементів мережі й потокорозподілу, розвитком комплексу програмно-апаратних й розрахункових засобів, що використовуються в АСУ СПРВ, розробкою теоретичного та інформаційного базису моделювання і прийняття рішень.

Бурхливий розвиток обчислювальної, вимірювальної техніки і засобів комунікації дозволяє відмовитися від існуючої практики перевірочних розрахунків у режимах максимального споживання цільового продукту. Ефективність застосування обчислювальної техніки залежить від ступеня формалізації й алгоритмізації інтелектуальних процесів прийняття рішення при автоматизації різних технологічних процесів, що виникають при управлінні СПРВ.

Сучасний розвиток теорії прийняття рішень дозволяє будувати багатокритеріальні моделі систем подачі й розподілу води, що адекватно відбивають процеси, які протікають у них.

Наявність запірної арматури в СПРВ обумовлює можливість трансформації графа мережі чи пропускної здатності його ділянок шляхом зміни стану засувок. Використання топологічних особливостей водорозподільних мереж дозволяє розробляти алгоритми локалізації аварійних ділянок, використовуючи методи теорії графів і оптимізуючи економічний та екологічний збиток від аварій, чисельність відключених абонентів мережі, час, затрачуваний на локалізацію та усунення аварії.

Таким чином, дослідження, орієнтовані на підвищення ефективності сучасних АСУ СПРВ шляхом удосконалення апаратних засобів контролю та управління, розвиток програмно-апаратних засобів моделювання, розробку теоретичного та інформаційного базису моделювання й прийняття рішень в умовах невизначеності, яка обумовлена малим