LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Будівництво → Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін'єкційних паль великого діаметру

25


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА і АРХІТЕКТУРИ

ПОМЄШКІН Петро ВолодимировичУДК 681.5.624.154.6
АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ БУРОІН'ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ
Спеціальність 05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2004

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник–кандидат технічних наук, доцент

Городжа Анатолій Дмитрович,

професор кафедри електротехніки і електроприводу Київського національного університету будівництва і архітектури.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Стєнін Олександр Африканович,

професор кафедри технічної кібернетики Національного технічного університету України "КПІ"


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Мельник Володимир Григорович,

Інституту електродинаміки НАН України.Провідна установа НВК "Київський інститут автоматики"

Мінпромполітики України.Захист відбудеться 31.01. 2005 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 в Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 31, ауд. 466.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 31.Автореферат розісланий 29.12.2004 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент С.В. Цюцюра
Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. У будівельній практиці виготовлення пальових фундаментів є важливим видом "прихованих робіт" перспективним і ефективним напрямком розвитку сучасного виробництва. При влаштуванні буронабивних, та буроін'єкційних паль (БІП) значна увага повинна приділятися контролю якості робіт на всіх етапах їхнього виготовлення. Технологічний контроль якості виготовлення буроін'єкційних паль має особливо важливе значення, тому що пов'язаний із прихованим характером робіт бетонування стовбура палі.

Буроін'єкційні палі є аварійнонебезпечними елементами споруд і повинні забезпечити безаварійну експлуатацію будинків. У стовбурі палі можливе утворення всіляких дефектів (шийок, каверн, порожнеч). Відомі методи й засоби, що застосовуються для контролю буронабивних паль у процесі їхнього виготовлення, не можна використати для контролю якості виготовлення БІП. Існуючий контроль з відбору зразків бетону при подачі його в свердловину може служити лише для непрямої оцінки, тому що набір міцності бетону в кубиках і бетону в свердловині – різні. За існуючими стандартами оцінка якості виготовлення БІП повинна проводитися системою контролю, яка встановлена на буровий верстат.

У світі на сьогоднішній день розроблена значна кількість систем контролю й керування технологією виготовлення БІП, що відрізняються функціональними можливостями й вартістю. Проведений аналіз існуючих систем контролю й керування показав, що практично всі системи розроблені для бурових верстатів з регулюючим гідроприводом усіх механізмів.

Вітчизняні фундаментобудівельні фірми, в основному, оснащені буровими машинами з електроприводом усіх механізмів. Тому актуальним завданням є розробка й впровадження раціональної системи контролю технологічного процесу влаштування БІП буровими верстатами з електроприводом всіх механізмів. На додаток до розробки системи контролю, актуальним питанням є дослідження й адаптація традиційної європейської CFA – технології в ґрунтових умовах Києва, і встановлення, таким чином, достатньої кількості контрольованих параметрів технологічного процесу виготовлення буроін'єкційних паль.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дослідження проводилися відповідно до програми Держбуду України (рішення № 52 від 7 вересня 2001р.): "Дослідження нової технології виготовлення буроін'єкційних паль великого діаметру (більше 0,4 м) з напірним бетонуванням через пустотілий шнек і розробка "Зміни № 1 СНиП 2.02.03 – 85 (Пальові фундаменти)" й "Зміни № 2 СНиП 3.02.01 – 87 (Земляні спорудження, підстави й фундаменти)"".

Мета і задачі дослідження.Метою дисертаційної роботи є створення раціональної автоматизованої системи контролю технології виготовлення БІП, яка дозволяє підвищити якість паль при їх виготовленні, знизити трудозатрати й витрати матеріальних ресурсів, а також значно підвищити культуру виробництва. Для досягнення цієї мети треба вирішити наступні задачі:

  • вивчення існуючих систем контролю та керування технологічним процесом (ТП) виготовлення БІП;

  • проведення дослідженнь з адаптації традиційної європейської CFA – технології до ґрунтових умов регіону;

  • встановлення кількості оптимальних параметрів технологічних процесів необхідних для проведення повного контролю виготовлення палі;

  • дослідження завадостійкості електронної апаратури системи контролю;

  • розроблення програми й методика метрологічної атестації системи;

  • впровадження комп'ютерної системи контролю на бурові верстати з електроприводом усіх механізмів.

Об'єкт дослідження. Система контролю показників при виготовленні буроін'єкційних паль.

Предмет дослідженнятехнологічні процеси, що супроводжують процес виготовлення буроін'єкційних паль.

Методи дослідження.У роботі використано методи кваліметрії, функціонально-вартісного аналізу, статистичного аналізу чутливості, регресійного аналізу, багатокритерійної оптимізації, дискретного програмування, граничного аналізу, при дослідженні завадостійкості електронних пристроїв використовувався метод планованого багатофакторного експерименту.

Наукова новизна отриманих результатiв, що виносяться на захист:

  • визначені і обгрунтовані оптимальні місця розташування приладів контролю витрат та тиску бетонної суміші у процесі виготовлення БІП;

  • розроблено і проведено дослідження працездатності і надійності роботи датчиків тиску з урахуванням агресивного та абразивного стану


  •