LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ


Страчкова Наталя Василівна


УДК 911.3:338.48(477.75)Автономна Республіка Крим

на ринку рекреаційних послуг

(суспільно-географічна оцінка

конкурентних позицій)11.00.02 – економічна та соціальна географіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наукКиїв – 2002

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті географії НАН України


Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Балабанов Геннадій Васильович, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН України


Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович, завідувач кафедри економічної географії та екологічного аудиту Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича


кандидат географічних наук, доцент Яковенко Ірина Михайлівна, докторант Інституту географії НАН України


Провідна установа: Київський національний університет ім.. Т. Г. Шевченка, кафедра країнознавства і туризму, м. КиївЗахист відбудеться 14.06. 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України за адресою: 01034, Київ – 34, вул. Володимирська, 44З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту географії НАН України (Київ-34, вул. Володимирська, 44)


Автореферат розісланий 12.05.2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат географічних наук Підгрушний Г. П.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільстві, розвиток ринкових форм господарювання, поступова інтеграція України в систему міжнародних економічних зв'язків потребують формування нових напрямків суспільно-географічних досліджень. Це обумовлює зміну дослідницьких пріоритетів і появу нових парадигм. Нині, на думку Топчієва О.Г. та інших українських учених, у вітчизняній суспільній географії розвиваються дві нові “великі тенденції” – “інформатизація” і “економізація”. Спостерігається збільшення попиту на науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення територіальної організації виробництва і споживання товарів, послуг з боку підприємців та органів управління; розвивається мережа аналітичних і консалтингових фірм, що потребують фахівців широкого економіко-географічного профілю.

В умовах становлення ринкових відносин відбувається формування нових ринкових структур, тому дослідження їхньої територіальної організації та функціональних особливостей набувають особливої актуальності. У світовій практиці такі дослідження розвиваються в рамках особливого науково-практичного напрямку – геомаркетингу (у США – Marketing Geography, в Європі – Geomarketing). Його основні положення сформульовані в роботах американських географів У. Епплбаума, С. Коена, В. Гудмена, В.У. Рістоу, Б. Епстейна, Ч. Харріса, французького географа М. Фліппоно, пізніше – у працях бельгійських дослідників Ж.-Ж. Кріммо і М. Роланда, португальських маркетологів П. Афонсо, М. Гомеса, М. Абрантеса, російських учених і дослідників Березович І., Голубкова Є.П., Морозова М.А., Орлової Г.М., Панкрухіна А.П. та ін.

У вітчизняній суспільно-географічній науці такий напрямок ще не сформувався як цілісність, хоча кількість публікацій у даній галузі зростає. Територіальні аспекти розвитку ринків товарів і послуг з використанням географічних методів розглядаються в роботах таких українських учених як Бабарицька В.К., Балабанов Г.В., Голіков А.П., Качаєв Ю.Д., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., Чорномаз П.О., Яковенко І.М. та ін.

На часі потреба в глибокій розробці цілісної концепції геомаркетингу, його теоретико-методологічних засад, визначенні основних сфер застосування, розвитку відповідного методичного інструментарію. Цей напрямок має важливе господарське й соціальне значення. Використання методів геомаркетингу з практичною метою є одним із факторів, що сприяє становленню ринкової економіки в Україні, підвищенню престижу географії в розв'язанні актуальних соціально-економічних проблем. Результати геомаркетингових досліджень створюють наукову базу для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах конкурентного бізнесового середовища і спрямовані на формування позитивного іміджу території, посилення її інвестиційної привабливості.

Методи геомаркетингового аналізу досить перспективні для вивчення регіональних ринків рекреаційних послуг (РРП). Це особливо актуально для АР Крим – одного з провідних рекреаційних районів України. Указ Президента України “Про заходи щодо соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим та міста Севастополь” від 13.03.2000р. передбачає розробку і реалізацію заходів „щодо підвищення конкурентоспроможності санаторно-лікувальної, курортної й туристської сфери Автономної Республіки Крим і міста Севастополя на міжнародному ринку послуг…” Виникає потреба детального аналізу ринку рекреаційних послуг регіону, прогресивної зміни орієнтирів його розвитку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з темою науково-дослідних робіт Інституту географії НАН України “Трансформація структури господарства регіонів України і розробка географічних основ регіональної соціально-економічної політики держави” (номер державної реєстрації 0199U000479). Роль автора полягає у розробці категорії “конкурентоспроможність регіону відносно ринку рекреаційних послуг, а також стратегічних напрямків розвитку рекреаційного господарства АР Крим.

Об'єкт і предмет дослідження.Об'єктомдослідження даної дисертаційної роботи є ринок рекреаційних послуг АР Крим, предметом – територіальна система конкурентних відносин у сфері виробництва, реалізації та споживання рекреаційних послуг, досліджувана з використанням специфічного геомаркетингового методу.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій АР Крим на різних територіальних рівнях ринку рекреаційних послуг, визначення пріоритетних напрямків подальшого розвитку РРП Криму. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

- проаналізувати історію виникнення геомаркетингу, визначити його сутність і основні етапи розвитку;

- виявити провідні тематичні напрямки геомаркетингових досліджень, дати оцінку існуючих методик