LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Аграрна реформа в Україні (1991 - 2001 роки)

Запорізький державний університет
ЖИВОРА Станіслав Михайлович


УДК 93 (477) : 001.73 : 63АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

(1991-2001 роки)Спеціальність 07. 00. 01 – історія України
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступeня

кандидата історичних наук
Запоріжжя – 2002Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії України Національного аграрного університету (м.Київ)Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, Беренштейн Леонід Юхимович, Національний аграрний університет (м. Київ)

Офіційні опоненти: – доктор історичних наук, професор, Панченко Петро Пантелеймонович, Інститут історії України НАН України (м. Київ), завідувач відділу сучасної історії України

– кандидат історичних наук, доцент, КРИВЧИК Геннадій Георгійович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри українознавства

Провідна установа – Донецький державний університет Міністерства освіти та науки УкраїниЗахист відбудеться 21.06.2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 при Запорізькому державному університеті (адреса: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, корпус V, ауд. 326).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького державного університету за адресою: 69600, м.Запоріжжя, вул. Жуковського 66, корп. ІІ.


Автореферат розіслано 21.05.2002 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Тимченко С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ


Актуальність теми. У сільській місцевості проживає і в найближчій пер-спективі проживатиме близько третини населення України, основна частина якого зайнята в аграрній сфері виробництва. Село не тільки виконує функцію продовольчого забезпечення держави, а й залишається носієм і продовжувачем самобутніх матеріальних, культурних, моральних надбань і традицій минулих поколінь. У селі сконцентрована значна частина соціально-економічного потен-ціалу суспільства. Високий рівень його розвитку є не лише основною умовою продовольчого забезпечення населення, а й важливим фактором політичної стабільності, успішного вирішення проблем державотворення, утвердження нових форм власності та господарювання на принципах ринкової економіки, змін у соціальній структурі суспільства.

Наявність природних, економічних, екологічних, історичних, соціальних, психологічних особливостей в аграрному секторі України зумовлюють необ-хідність розвитку різних форм власності, типів їх використання, організаційно-економічних структур, які тільки і спроможні в умовах ринкової економіки в певному поєднанні та взаємозв'язку якомога повніше використати потенціал певного регіону і країни в цілому.

Узагальнення вітчизняного досвіду реформування економічних відносин в аграрній сфері має не тільки вузькогалузеве, а й загальнодержавне значення. Однак вказана проблема недостатньо вивчена. У вітчизняній літературі до цьо-го часу немає робіт історичного характеру, в яких би всебічно досліджувались питання зміни економічних відносин в аграрному секторі. Це й зумовило вибір автором теми дослідження.

Зв'язок з науковими програмами. Тема дисертації є розділом комплекс-ної проблеми “Соціально-економічні перетворення в українському селі (друга половина ХХ століття): історичний аспект” (реєстраційний номер 0102V001683), яка розробляється науковцями кафедри історії України Національного аграрного університету (м. Київ).

Об'єктом дослідження є аграрні відносини в Україні 1991-2001 років.

Предметом дослідження є діяльність органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, керівних структур аграрного сектора, які практично здійснювали аграрну ре-форму та її результати.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1991-2001 рр. – період, коли здійснювалися аграрна реформа, розвивалися і утверджувалися нові економічні відносини в українському селі. Нижча межа визначається моментом прийняття законодавчих і нормативних актів щодо здійснення земельної реформи. Верхня – обумовлена соціальними та економічними результатами аграрної реформи, зміною економічних відносин в аграрній сфері економіки та утвердженням статусу селянина як господаря та активного учасника суспільно-політичного і соціально-економічного життя, прийняттям нового Земельного кодексу України.

Територіальні межі дослідження охоплюють Україну як самостійну державу у її кордонах.

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі широ-кої джерельної бази висвітлити суть, напрями, етапи проведення аграрної ре-форми в Україні у 1991-2001 рр., закономірності формування нових форм вла-сності та господарювання у сільськогосподарському виробництві України в ці-лому та особливості їх становлення у певних регіонах, специфічні умови дія-льності нових організаційно-виробничих структур в аграрній сфері у сучасному українському селі.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є однією з перших спроб комплексного наукового дослідження напрямків зміни економічних від-носин в сільськогосподарському виробництві сучасної України.

На основі всебічного аналізу широкого кола виявлених архівних джерел, матеріалів періодичної преси та даних, опублікованих у виданнях органів дер-жавної влади та самоврядування, автором вперше:

  • досліджено сучасний стан наукової розробки проблеми; систематизова-но нормативно-правову базу та визначено політико-правові засади здій-снення аграрної реформ в Україні у 1991-2001 рр.;

  • виділені етапи здійснення аграрної реформи, зміни економічних відно-син, перебудови організаційно-виробничої структури аграрного сектора економіки України; досліджено особливості здійснення аграрної рефор-ми у регіонах;

  • розкрито суть аграрних програм сучасних українських політичних пар-тій; детально проаналізовано повноваження та сфери конкретної діяль-ності центральних та місцевих органів виконавчої влади;

  • проаналізовані етапи та характер змін у соціально-психологічному ставленні працівників аграрного сектора до державної політики щодо змін економічних відносин у сучасному