LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підкомплексу АПК

ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
ЯКОВЕЦЬ Іван Іванович


УДК 631.151.6:663.5АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

СПИРТОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК
Спеціальність 08.07.02– Економіка сільського

господарства і АПКАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2001

Дисертація є рукописом.

Дисертаційна робота виконана в Інституті аграрної економіки

Української академії аграрних наук.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

академік УААН

Саблук Петро Трохимович,

директор Інституту аграрної економіки УААН


Офіційні опоненти:доктор економічних наук, професор,

академік УААН

Борщевський Петро Прокопович,

заступник голови Ради по вивченню продуктивних

сил України НАНУ;


доктор економічних наук, професор,

заслужений економіст України

Бойко Віктор Іванович,

завідувач відділу продовольчих ресурсів та

зовнішньоекономічних зв'язків

Інституту аграрної економіки УААН


Провідна установа:Тернопільська академія народного господарства

Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль


Захист дисертації відбудеться "28" лютого 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.350. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП вул. Героїв Оборони,10, конференц-зал, 3-й поверх


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН.


Автореферат розісланий 26 січня 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук,

член-кореспондент УААН Малік М.Й.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Широкомасштабна реформа земельних, майнових і суспільних відносин у виробничій сфері АПК України внесла суттєві зміни у раніше сформовані міжгалузеві економічні взаємовідносини суб'єктів спиртопродуктового підкомплексу. Тісна залежність виробництва кінцевої продукції від економічного стану сировинних галузей, насамперед зернового господарства, спричинила певний спад продуктивності переробних підприємств, позначилась на кон'юнктурі ринку тощо. Водночас, навіть за наявності багатьох негативних чинників, галузь була і залишається джерелом значних грошових надходжень до державного і місцевих бюджетів, утримує значний виробничий потенціал, забезпечує робочі місця багатьом тисячам жителів невеликих міст і населених пунктів.

Враховуючи важливе місце спиртопродуктового підкомплексу в економіці регіонів і держави в цілому, необхідність виходу з кризи й нарощування виробництва продукції є надзвичайно важливим завданням. При цьому ефективне використання наявного потенціалу, а саме в цьому і криється суть проблеми, є вихідним завданням її вивчення та опрацюваннядля досягнення поставленої мети.

У зв'язку з цим для обгрунтування шляхів виходу з кризової ситуації необхідно було дослідити аграрно-економічні засади спиртопродуктового виробництва, його міжгалузеві зв'язки і відносини, які являють собою сукупність погоджених організаційно-технічних дій учасників спільної діяльності на основі дотримання пропорційності, синхронності та оптимального режиму роботи всіх ланок інтегрованого виробництва.

При обгрунтуванні пропозицій необхідно брати до уваги особливості агропромислового виробництва, які не завжди піддаються регулюванню, але інколи істотно позначаються на результатах діяльності. Тому їх необхідно враховувати, щоб забезпечити ефективність інтеграції в економіці та організації, техніці й технології діяльності спиртопродуктового підкомплексу. Вони є реальною запорукою вирішення стратегічного завдання спиртопродуктового виробництва, сутність якого зводиться до цілковитого забезпечення потреб країни в спиртопродуктах. Важливе значення при цьому має опрацювання теоретико-методичних та практичних засад раціонального розвитку аграрно-економічного потенціалу підкомплексу, від стану якого залежить ефективність виробництва в цілому. Ці та інші аспекти не знайшли достатнього відображення у наукових та практичних розробках.

Таким чином, народногосподарська важливість підвищення ефективності спиртопродуктового підкомплексу зумовлює необхідність дослідження зазначеної проблеми з обгрунтуванням конкретних напрямів та шляхів її вирішення і визначає актуальність теми дисертаційного дослідження.


Стан вивчення проблеми.Питання ефективного використання ресурсного потенціалу в агропромисловому виробництві, зокрема в його спиртопродуктовій галузі, були завжди актуальними і досить проблемними. Це знайшло відображення у відповідних спеціалізованих виданнях, публікаціях економічного, виробничого, технологічного характеру.

Дослідженнями проблеми формування ринку продовольства й ефективного використання ресурсного потенціалу агропромислового виробництва у взаємозв'язаних із спиртовою та суміжних з нею галузях сільського господарства займаються відомі економісти: Андрійчук В.Г., Бойко В.І., Борщевський П.П., Гайдуцький П.І., Коденська М.Ю., Крисальний О.В., Лукінов І.І., Месель-Веселяк В.Я., Михасюк І.Р., Нелеп В.Н., Онищенко О.М., Підлісецький Г.М., Прейгер Д.К., Саблук П.Т., Слюсар В., Трегобчук В.М. та інші вчені.

В опублікованих теоретичних і прикладних роботах міститься ряд підходів до вирішення даної проблеми в народногосподарському комплексі України, проте для агропромислової сфери, зокрема спиртопродуктового підкомплексу, вони розроблені частково, без урахування регіональних та структурних особливостей виробництва. На даному етапі не обгрунтована раціональна структура ресурсного потенціалу продуктових підкомплексів АПК, немає досконалого механізму взаємодії його складових елементів, об'єктивних міжгалузевих розподільних відносин, відсутня комплексна система показників оцінки й ефективності використання ресурсного потенціалу.

Оскільки подолання економічної кризи в агропромисловому виробництві в цілому та його продуктових підкомплексах вимагає структурних зрушень, тому необхідно використати науково-комплексний соціально-економічний підхід до вирішення проблеми формування раціональної структури ресурсного потенціалу у всіх сферах АПК на основі забезпечення його збалансованості і пропорційності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана