LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Агробіологічна і технологічна оцінка нових технічних форм винограду селекції ІВіВ ім. В.Є.Таїрова


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА “МАГАРАЧ”


МОЛЧАНОВА Юлія ВасилівнаУДК 634. 8.76: 631. 527: 632. 938
АГРОБІОЛОГІЧНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА

НОВИХ ТЕХНІЧНИХ ФОРМ ВИНОГРАДУ

СЕЛЕКЦІЇ ІВіВ ім. В.Є. ТАЇРОВА
06.01.08 – Виноградарство
Автореферат

диссертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук
Ялта – 2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова (м. Одеса)Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук,

проф. Гузун Микола Іванович,

Національний інститут винограду і вина

Республіки Молдова, заступник директораОфіційні опоненти: доктор біологічних наук, проф.

Амірджанов Артем Гарегінович,

ІВіВ “Магарач”, науковий консультант,

УААН;


кандидат сільскогосподарських наук, доцент

Вільчинський Валерій Францевич

Кримський державний аграрний університет,

доцент кафедри виноградарстваПровідна установа Національний науковий центр “Нікітський

Ботанічний сад”, відділ плодових культур”,

УААН.Захист дисертації відбудеться 7 лютого 2002 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53. 365. 02 при Інституті винограду і вина “Магарач,” УААН за адресою: 98600, Крим, м.Ялта, вул. Кірова, 31, ІВіВ “Магарач”

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІВіВ “Магарач”, Крим, м.Ялта, вул. Кирова,31

Автореферат дисертації розісланий 5 січня 2002 року


Вчений секретар спеціалізованої ради,

доктор сільськогосподарських наук Якушина Н.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вдосконалення сортименту винограду згідно вимог ринкової економіки, науково-технічного прогресу в галузі, охорони довкілля – одна з актуальних проблем сучасного виноградарства. Дійовим методом її вирішення є селекція. Генеральна асамблея МОВВ (1997 р.) рекомендувала країнам-членам МОВВ підтримувати дослідження, які наука проводить для скоро-чення використання фитосанітарних продуктів. Стійкими сортами сортимент винограду України став поповнюватись з 1972 року. Вони створювались на основі кращих франкоамериканських гібридів, як вихідні форми використовувались сорти V. vinifera різних еколого-географічних груп. В результаті подальшої селекції з участю стійких сортів створені нові генотипи з високою долею властивостей виду V. vinifera. В основі їх створення лежать закономірності еволюційного процесу, більш, ніж столітній досвід селекціонерів різних поколінь, досягнення генетики та імунології. Вивчення і комплексна оцінка нових форм має важливе господарське значення, оскільки може сприяти вдосконаленню сортименту винограду України.

Звязок работи з науковими програмами: тема дисертації входить в план науково-дослідних робіт ІВіВ ім. В.Є.Таїрова (номер держрегєстрації UA 01002912 Р і № 01981002558).

Мета дослідження – на підставі агробіологічної та технологічної оцінки нових технічних форм винограду селекції ІВіІ ім. В.Є. Таїрова відібрати перспективні для поповнення сортименту винограду України і селекційної роботи.

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно:

встановити особливості і характер проходження основних фаз вегетації елітних форм, їх потребу в теплі на протязі продукційного періоду;

оцінити стійкість проти морозу та головних для півдня України грибних хвороб;

визначити показники продуктивності форм, їх стабільність та особливості їх варіювання по роках досліджень;

провести технологічну оцінку основних показників сусла і сухих вин, дати дегустаційну оцінку їх якості;

визначити економічну ефективність вирощування виділених форм.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено детальне агробоілогічне та тех-нологічне вивчення 12 нових технічних білоягідних елітних форм ви-нограду складного міжвидо-вого походження з високою долею властивостей вида V. vinifera. Доказана принципова можливість виділення серед нових стійких гібридних форм високопродуктивних, придатних для виготовлення якісних сухих вин. У досліджуваних форм в польових і лабораторних умовах встановлен ступінь стійкості проти морозу та порівняльна стійкість різних органів куща проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості – найбільш шкодочинних грибних хвороб у степовій зоні півдня України. Вивчені особливості варіювання основних селекційних ознак форм та визначено ступінь їх ста-більності

. Практична цінність роботи. На основі проведених досліджень виділена та передана на Держсортовипробування під назвою Іскорка технічна форма 39-12-6. Вирощування Іскорки, яка характеризується стійкістю проти чотирьох голових хвороб винограду, значно спростить догляд за виноградними насаджен-нями та знизить витрати на нього. Виділені для розширеного дослідження в плані передачі на Держсортовипробування форми 34-61-63, 34-56-8. Виявлені форми з груповою стійкістю проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості (39-13-21, 34-2-14, 39-12-6, 38-9-22, 39-15-11), як можливі донори імунологічних оз-нак. В маточник вихідних форм передані шість форм з комплексом позитивних селекційних ознак: 39-13-21, 34-2-14, 37-13-52, 38-9-22, 38-9-33, 38-9-94.

Індивідуальний вклад дисертанта полягає в аналізі наукової літратури, в практичній оцінці елітних форм за агробілогічними і технологічними показниками, в узагальненні експерименталь-них даних з використанням методів математичної статистики, в формулюванні основних положень та висновків десертації, в практичному впровадженні результатів досліджень. Дисертант – співав-тор сорту Іскорка.

Апробація роботи. Матеріали і результати досліджень повідомлені на засіданні вченої ради в Національному інституті винограду і вина Республіки Молдова (Кишинів, 1994), в Інституті вино-градарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова (Одесса, 2000), на міжнародній науково-практичній конфе-ренції в Молдові (Кишинів, 2000), на конференції молодих учених в Інституті винограду і вина “Ма-гарач” (Ялта, 2000), на міжнародній конференції молодих вчених в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (Харків 2001).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць.

Структура та обсяг роботи. Дисертація cкладається з вступу, огляду літератури, опису матері-алів та методів дослідження, результатів дослідження та їх обговорення, висновків, рекомендацій; викладена на 158 сторінках машинописного тексту, містить 25 таблиць, 54 рисунки і шість додат-ків. Перелік літературних посилань включає 270 джерел, в тому числі 58 зарубіжних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Огляд літератури. На підставі робіт вітчизняних і зарубіжних авторів розкрита роль селекції в удосконаленні сортименту винограду, наведені короткі історичні відомості про етапи формуваня та особливості сортименту технічного винограду України. Розглянуті екологічні, соціальні та еко-номічні аспекти вирощування нових стійких сортів винограду. Висвітлені сучасні методи селекції на стійкість, досягнення найбільших селекційних центрів винограду ( Becker N. J., Alleweldt G., Козма Пал, Olmo H.P., Crizmazia I., Вилчев В., Вердеревський Д.Д., Войтович К.О., Журавель М.С., Гузун М.І., Голодрига П.Я., Трошин Л.П., Докучаєва Є.М., Мелешко Л.Ф., Погосян С.А., Хачатрян С.С., Мелконян М.В., Філліпенко І.М., Потапенко Я.І., Костри-кін І.О. та ін.); розглянуті головні питання сучасного селекційного процесу, завдання і перспективи селекції винограду.

Умови і методика проведення досліджень. Робота виконана в ІВіВ ім.