LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Адаптаційний механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Н. КАРАЗІНА


ДЕРКАЧ МАРИНА МИКОЛАЇВНА
УДК 338.92

АДАПТАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Спеціальність 08.01.01 - економічна теоріяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукХарків – 2006

Дисертацією є рукописРобота виконана в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Яременко Олег Леонідович, заступник керівника експертно-аналітичного центру з питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку України, начальник відділу стратегії монетарної політики.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Дементьєв В’ячеслав Валентинович, декан факультету економіки і менеджменту Донецького національного технічного університету;

кандидат економічних наук Липов Володимир Валентинович, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету.


Провідна установа: Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра загальної економічної теорії, м. Одеса.

Захист відбудеться “_6__” жовтня____2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61 002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 4-11.


З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61 077, м. Харків, м. Свободи, 4.Автореферат розісланий “__5__” ___вересня______2006 р.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Соболєв В.М.


1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Інверсійний тип перехідної економіки України обумовив пріоритетне значення інституційних змін у процесі ринкової трансформації й визначив вихідні шляхи реформування інституційної системи. Відправним моментом інституційних змін стало створення формальних інститутів ринкової економіки на основі інституційних запозичень. Це спричинило неузгодженості між створюваними інститутами й інституціональним середовищем й призвело до виникнення ряду аномальних явищ в інституціональній сфері (деформализація, відторгнення правил і норм та ін.), які спричиняли дисфункції створюваних й вже існуючих інститутів і перешкоджали розвитку ринкової інституційної системи.

Подоланню цих явищ значною мірою сприяли поступове засвоєння суб'єктами господарювання нових форм інституційної організації, адаптація інститутів, і також, удосконалення заходів державної політики в сфері інституційних перетворень. В сукупності це обумовило значні позитивні зрушення у розбудові інституційної системи ринкової економіки. Протягом останніх років спостерігається відродження й укорінення найважливіших ринкових інститутів і відбувається відновлення головних функцій інституційної системи. Разом з тим, накопичений досвід інституційних змін показав, що інституціональні перетворення, проведені державою, дають позитивні результати тільки після того, як привнесені інститути перетворюються в елементи власного змісту інституційної системи національної економіки. Це доводить необхідність поглибленого вивчення закономірностей і механізмів еволюційного розвитку інституційної системи й, у тому числі, адаптаційного механізму інституційних змін.

Дослідження механізмів самоорганізації інституційної системи здобуває особливу актуальність в умовах посилення процесів міжнародної інтеграції економіки країни, як одного із пріоритетних напрямків її сучасного розвитку. По-перше, ефективне функціонування як елемента світового соціально-економічного простору залежить від ступеня узгодженості складу елементів інституційної системи з характеристиками зовнішнього інституціонального середовища. По-друге, в умовах інтенсивного зовнішнього впливу підтримання інституційної стабільності і функціональної повноти вимагає багаторазового зміцнення ринкової інституційної системи національної економіки, посилення її інтеграційних якостей.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Динаміка розвитку соціально-економічних інститутів є однією з фундаментальних проблем суспільної думки. Окремі закономірності процесу інституційних змін досліджувалися в роботах К. Маркса, Г. Спенсера, Т. Парсонса, К. Менгера, Й.Шумпетера, Д. Кондрат’єва, Ф. Хайека. Еволюційний розвиток інститутів виступав центральним об'єктом аналізу в працях представників традиційного институционализму (Т. Веблен, У. Мітчелл, Г. Мінз),

2

неоинституционального напрямку (Д. Норт), еволюційно-інституціонального напрямку (Р. Нельсон, С. Уинтер, Д. Ходжсон).

Інституціональні зміни як найважливіший аспект сучасних соціально-економічних трансформацій широко досліджуються у вітчизняній економічній науці. Значний внесок у розробку теорії інституційних змін перехідної економіки внесли Т. Артьомова, С. Архієреєв, В. Базилевич, Г.Ватаманюк, В. Геєць, В. Голіков, А. Гриценко, В. Дементьєв, П. Ещенко, Б. Кваснюк, В. Лісовицький, В. Липов, В. Мандибура, І. Малий, О. Прутська, В.Соболєв, В. Тарасевич, А. Чаусовський, О. Яременко. Низка питань, пов'язаних з аналізом проблем інституціонального розвитку перехідної економіки, знайшла відбиття в наукових публікаціях російських авторів - Р.Капелюшникова, Г. Клейнера, А. Нестеренко, Р. Нуреєва, А. Олійника, В.Полтеровича, В. Радаєва, В. Тамбовцева, А. Шаститко, та ін.

Разом з тим, незважаючи на широке висвітлення інституційної тематики у вітчизняній і закордонній літературі, вивчення теоретичних і практичних аспектів еволюційного розвитку інституційної системи економіки й, зокрема, адаптаційних механізмів інституційних змін, перебуває на початковій стадії й потребує додаткової уваги.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках планових науково-дослідних робіт кафедри менеджменту Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” “Розробка питань стратегічного планування на малому підприємстві промислового типу за умов