LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Адаптація аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ еКОНОМІКИ

Української академії аграрних наук


Педченко Ганна Павлівна

УДК 331.5, 338.46:378.663
Адаптація аграрних внз до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах


Спеціальність 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствамиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

КИЇВ – 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Таврійській державній агротехнічній академії Міністерства аграрної політики України, м. Мелітополь


Науковий керівник - доктор економічних наук, професор

ЗіНОВ’ЄВ Фелікс Володимирович,

Кримській державний аграрний університет,

завідувач кафедри агробізнесу та ЗЕД


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН,

заслужений діяч науки і техніки України

Юрчишин Володимир Васильович,

Інститут аграрної економіки УААН,

завідувач відділу аграрної та соціальної політики


кандидат економічних наук, доцент

ЛОБАНОВ Микола Іванович,

Таврійська державна агротехнічна академія,

директор інформаційно-консультаційного

центру “Агротаврія”


Провідна установа – Національний аграрний університет

Кабінету Міністрів України,

кафедра менеджменту, м. КиївЗахист відбудеться “ 25 ” червня 2003 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.350.02 у Інституті аграрної економіки УААН за адресою: конференц-зал, 3-й поверх, вул. Героїв оборони, 10, МСП, м. Київ, 03680З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту аграрної

економіки УААН за адресою: к. 211, вул. Героїв оборони, 10, МСП,

м. Київ, 03680Автореферат розісланий 23.05.2003 р.Вчений секретар

спеціалізованої ради Н.Л. ЖукЗагальна характеристика роботи

Актуальність теми. Розвиток ринкових економічних відносин припускає перехід до такої структури суспільного виробництва, у якій визначальне значення одержує підготовка кадрів, здатних адаптуватися до цих відносин. У рішенні даної задачі велика роль вищої освіти, яка взяла на себе функцію забезпечення народного господарства спеціалістами ринкового типу, що обумовлює необхідність адаптації самих вищих навчальних закладів (ВНЗ) до ринку.

Проте глибока економічна криза в Україні, що супроводжується гострою недостачею бюджетних коштів на фінансування вищих навчальних закладів, обумовлює актуальність залучення додаткових позабюджетних коштів. Причому ця діяльність набуває комерційного характеру і дозволяє не тільки забезпечити фінансову стійкість ВНЗ, але і зберігає їхній інтелектуальний потенціал.

Проблемам вищої освіти в різний час приділяли увагу Дайновський А.Б., Жамін В.А., Завадський Й.С., Комаров В.Є., Степаненко І.Х., Юрчишин В.В., у т.ч. його комерційні аспекти досліджували Агулова Л.В., Бескид Й.М., Большаков А.В., Кігель Р.Ю., Кондратюк О.В., Лагутін В.Д., Черемісіна С.Г. і інші.

Ринок має на увазі економічну самостійність його суб'єктів і передбачає їх часткову або повну комерціалізацію. В Україні державним ВНЗ порівняно недавно офіційно дозволено займатися підприємницькою діяльністю в сфері освіти, тому ефективність діяльності ВНЗ і їхня здатність адаптуватися до ринкових умов вивчена недостатньо. В основному автори розглядають окремі сторони комерціалізації.

Необхідний комплексний аналіз діяльності аграрних ВНЗ і їхньої адаптації до підготовки спеціалістів в умовах ринку, який оцінювався б з позиції як виробника, так і споживача послуг освіти. У зв'язку з цим тема дослідження представляється актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами дослідження. Тема дослідження входить у державну науково-технічну програму “Трансформація організаційно-економічних відносин до соціально орієнтованих ринкових умов” (номер державної реєстрації 0102V000690), у план НДР Таврійської державної агротехнічної академії по проблемі “Розробка і впровадження наукового забезпечення АПК Запорізької області” (номер державної реєстрації 0200V004198). Тема дисертації затверджена Вченою Радою Таврійської державної агротехнічної академії (протокол №3 від 16.11.1999 р.) і уточнена в остаточній редакції (протокол №2 від 16.10.2002 р.).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка заходів щодо ефективної адаптації аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства в ринкових умовах.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:

- сформулювати теоретичні основи адаптації ВНЗ до ринку;

- запропонувати методичні підходи до дослідження рівня адаптації ВНЗ до ринкових умов;

- обґрунтувати пропозиції щодо удосконалювання ціноутворення на послуги ВНЗ;

- виявити рівень забезпеченості аграрного сектора України спеціалістами з вищою освітою;

- визначити основні тенденції зміни попиту на послуги аграрної освіти;

- рекомендувати напрямки комерціалізації аграрних ВНЗ;

- обґрунтувати й апробувати методику визначення ризику кадрового бізнесу;

- оцінити окупність вкладень споживачів послуг освіти.

Предмет і об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є діяльність аграрних ВНЗ на ринку освітніх послуг. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів, зв'язаних з адаптацією аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства в ринкових умовах.

Методи дослідження. У ході дослідження використовувалися методи: експертних оцінок (для оцінки попиту на послуги аграрних ВНЗ), кореляційний (для виявлення залежності попиту на освітні послуги від попиту на спеціалістів), екстраполяції (для короткострокового прогнозування обсягів реалізації освітніх послуг), матриці БКГ (для виявлення привабливості для споживача різних видів послуг), методика оцінки витрат на підготовку спеціалістів, а також імітаційне моделювання (для оцінки ризику кадрового бізнесу).

У ході дослідження були використані матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики України, об'єднання “Укрсільгоспосвіта”, а також аналітичні розробки автора.

Наукова новизна отриманих результатів. Виконані дослідження мають певний ступінь новизни в тім, що автором:

- сформульоване поняття і розкрита сутність адаптації як пошук способів рішення визначених цілей і задач розвитку; особливостей і принципів адаптації ВНЗ до ринкових умов, включаючи заповзятливість, мобільність, економічну самостійність, конкурентноздатність, економічну, юридичну і моральну відповідальність;

- уперше запропонована методика визначення рівня адаптації ВНЗ до ринкового середовища, за допомогою комплексної порівняльної рейтингової оцінки, критеріями якої служать матеріально-технічний і науково-педагогічний потенціал ВНЗ,