LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Адаптація аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
СЕМЕНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
УДК ЗЗ8. 43 (477. 82)


АДАПТАЦІЯ АГРАРНОГО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРВІСУ ДО РИНКОВИХ УМОВ

( на прикладі Волинської області)

Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Тернопіль - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету Міністерства освіти та науки УкраїниНауковий керівник: доктор економічних наук, професор,

академік НАН України

Долішній Марян Іванович,

Інститут регіональних досліджень НАН України, директорОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Ступень Михайло Григорович,

Львівський державний аграрний університет,

завідувач кафедри земельного кадастру


кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

Кісіль Микола Іванович, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН,

завідувач відділом інвестиційПровідна установа: Об’єднаний інститут економіки НАН України,

відділ продовольчої безпеки, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “08“ вересня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.58.082.01 у Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус 11, зал засіданьЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11


Автореферат розісланий “14 “липня 2005 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук Б.П. Адамик

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Світова практика нагромадила систему знань щодо становлення ефективного аграрного виробництва на основі формування збалансованого техніко-технологічного сервісу та регульованих ринкових відносин, що обумовлюється особливостями сільськогосподарської галузі та специфікою формування пропозиції і попиту на сільськогосподарську продукцію.

Нестабільність сільськогосподарського виробництва, пов’язана в значній мірі з передчасною лібералізацією цін на матеріально-технічні ресурси і неефективною ціновою політикою щодо продукції сільського господарства, призвела до різкого падіння платоспроможності сільських товаровиробників. Це викликало зниження темпів оновлення технічних засобів та рівня оснащеності господарств тракторами, комбайнами та іншими засобами механізації. Відповідно, зменшилося у десятки разів виробництво сільськогосподарської техніки, на межі банкрутства знаходяться агротехсервісні підприємства.

Погіршення стану технічного та агрохімічного забезпечення негативно позначається на обсягах, своєчасності та якості виконання багатьох технологічних операцій і робіт, що призводить до зниження урожайності та зменшення валових зборів сільськогосподарських культур.

За таких умов необхідна чітка організаційна перебудова використання наявного технічного та агрохімічного потенціалу, ремонтно-технічної служби та розвитку ринку аграрного техніко-технологічного сервісу, яка б дала змогу компенсувати в певній мірі допущене зниження рівня матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських формувань.

Розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки і організації технічного обслуговування, методів визначення ефективності технічних засобів присвячені праці Н.А.Артеменка, В.Г.Більського, М.І.Долішнього, М.І.Кісіля, Ю.О.Конкіна, Г.Г.Косачева, В.О.Питулька, М.Г.Ступеня, М.І.Синюкова та ін.

Теоретичні і практичні аспекти проблеми організації техніко-технологічного сервісу у сільському господарстві в умовах його реформування та адаптації до ринкового господарювання розглядаються в працях В.П.Алферова, Я.К.Білоуська, Є.А.Бузовського, П.І.Гайдуцького, В.А.Горемикіна, А.А.Демка, П.А.Денисенка, Н.О.Дорофеєвої, В.І.Кравчука, Н.В.Краснощокова, Г.А.Лісовського, М.Г.Лобаса, В.Я.Лимарева, М.В.Молодика, П.О.Мосіюка, Г.М.Підлісецького, І.Г.Тивоненка, С.С.Черепанова, А.В.Шпілька та інших вчених і практиків. Відзначаючи вагомість отриманих наукових результатів у сфері теорії та практики організації інженерно-технічної та технологічної служби, слід зауважити, що на даний період залишились недостатньо розкритими питання, пов’язані з сучасними особливостями адаптації її структур до ринкових умов. Не розроблено ефективного механізму функціонування техніко-технологічного сервісу в сільському господарстві.

Актуальність проблеми, недостатнє її дослідження та висвітлення в економічній літературі, теоретичне і практичне значення зумовили вибір теми дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення дисертаційної роботи виконані у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету з наукового напряму “Підприємництво в системі трансформації економіки регіону”, затвердженим Вченою радою ЛДТУ (протокол №8 від 27.04.98.). Автором розроблено розділ ”Адаптація агросервісних структур до ринкових умов господарювання”. Тема роботи виконана відповідно до держбюджетної теми „Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до формування та методи реалізації” (номер державної реєстрації 0102U0004247), яка виконувалася Інститутом регіональних досліджень Національної академії наук України. Особисто автором опрацьовано розділ „Прогнозування рівня і структури потенціалу технічного сервісу” та сформовано заключний звіт по темі.

Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка науково-методичних рекомендацій та практичних пропозицій щодо прискорення адаптації аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов.

Для досягнення поставленої мети в роботі було визначено і вирішено такі завдання:

– обґрунтувати економічну сутність системи аграрного техніко-технологічного сервісу та визначити її функції, що дозволить теоретично поглибити дану економічну категорію;

– визначити ефективні організаційні структури технічного і агрохімічного сервісу в сільському господарстві в умовах розвитку ринкових відносин для забезпечення умов максимальної економічної самореалізації товаровиробників;

– сформувати