LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК


КОЗАК Мирослав Іванович
УДК 631.162:65.011.56

АВТОМАТИЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

З ВИКОРИСТАННЯМ БАЗ ДАНИХ

08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент УААН

КРОПИВКО Михайло Федорович,

Національний науковий центр

“Інститут аграрної економіки” УААН,

завідувач відділом організації

управління


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

ГЕРАСИМОВИЧ Анатолій Михайлович,

Київський національний економічний університет

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри банківської справи


кандидат економічних наук, доцент

ОВЧАРИК Роман Юрійович,

Приватний вищий навчальний заклад

“Європейський університет”,

доцент кафедри обліку аналізу і аудиту


Провідна установа: Національний аграрний університет

Кабінету Міністрів України, м. Київ.

Захист відбудеться “20” квітня 2005р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” УААН (03680 м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к. 317).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680 м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, к. 212.

Автореферат розісланий “18” березня 2005р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук Жук Н.Л.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перехід економіки України на ринкові засади, роздержавлення та приватизація землі, майна, розвиток конкуренції, входження в світове економічне співтовариство зумовили необхідність удосконалення господарського управління та його складової – обліку.

В опрацювання теоретичних, методологічних і методичних аспектів удосконалення обліку ґрунтовний внесок зробили вітчизняні й зарубіжні вчені: Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Кропивко, В.Г. Лінник, І.В. Малишев, В.Б. Моссаковський, П.П. Німчинов, М.Ф. Огійчук, В.Ф. Палій, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А.Д. Шеремет та інші.

Одним з основних напрямів вирішення багатоаспектної проблеми удосконалення обліку є розвиток його форм. Форми обліку завжди визначали техніку та способи ведення облікової роботи відповідно до потреб суспільного виробництва й обміну. Вони як стандарти організації систем обробки облікової інформації забезпечували виготовлення і спільне використання облікових даних в управлінні.

З розвитком науково-технічного прогресу в обліку почала застосовуватись комп’ютерна техніка – ефективний інструмент підвищення продуктивності праці в роботі з інформацією. Проте наукових публікацій з проблем теорії, методології і практики автоматизації обліку (в тому числі в сільськогосподарських підприємствах), особливо в останні роки, недостатньо. До найбільш змістовних можна віднести тільки публікації М.Ф. Кропивка, М.Ф. Огійчука, П.А. Щербакова, В.І. Завгороднього, А.М. Кузьмінського, Ю.А. Кузьмінського та деяких інших.

Якісного удосконалення в технологіях ведення обліку на практиці також не спостерігається. Відбулося механічне перенесення способів ведення обліку за ручними (паперовими) формами на комп’ютерну основу, що не дає змоги повною мірою використовувати потенційні можливості комп’ютерної техніки. Крім того, в облікових працівників збільшився обсяг специфічної, не притаманної їм роботи, пов’язаної з експлуатацією комп’ютерної техніки. Проблемою є і вибір для практичного використання в обліковій роботі різних (часто несумісних) програмних продуктів, за допомогою яких можна автоматизувати не тільки окремі ділянки або види обліку, а й обробку економічної інформації, елементи автоматизації управління виробництвом і підприємством у цілому. Форми обліку при цьому не конкретизовані і мають узагальнену назву “комп’ютерні”. Отже, виникла потреба в стандартизації й науковому обґрунтуванні, але вже комп’ютерних технологій і форм ведення обліку.

У сукупності вищевикладене зумовило вибір й актуальність дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень по завданню “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського та інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267) науково-технічної програми “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально орієнтованих ринкових умов в АПК” (головний виконавець – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення теоретико-методологічних і методичних підходів до автоматизації обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки та баз даних.

Цільова спрямованість дослідження зумовила постановку і вирішення таких питань:

  • визначити роль і місце обліку в господарському управлінні на сучасному етапі;

  • дослідити еволюцію форм і технологій ведення обліку;

  • виявити тенденції в розвитку комп’ютерних технологій ведення обліку;

  • узагальнити методи і способи підвищення оперативності й аналітичності обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки;

  • обґрунтувати підходи до побудови комп’ютерних технологій та визначити характерні риси форми обліку з використанням баз даних;

  • розробити пропозиції з автоматизації господарського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Об’єктом дослідження є форми і технології обліку та особливості їх застосування в сільськогосподарських підприємствах.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання автоматизації облікових робіт в умовах застосування комп’ютерної техніки.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дало змогу комплексно дослідити питання розвитку видів обліку, їх інтеграції в межах системи господарського обліку, а також обґрунтувати характерні риси архівно-комп’ютерної форми обліку як основи інтегрованих систем автоматизації господарського обліку.

При дослідженні теоретичних засад розвитку форм і технологій ведення обліку в історичному аспекті використовувались прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія і зіставлення. В аналітичних дослідженнях застосовувались методи