LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності

658

УДК 381.811.003.12

ОЦІНКА РИНКОВОЇ ЧАСТКИ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА КОЕФІЦІЄНТОМ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Рильська Н.В.

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Рецензенти: доктор економічних наук, професор Воробйов Є.М.,

кандидат економічних наук, доцент Филипенко О.М.

Розглянуто алгоритм оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано метод оцінки ринкової частки за коефіцієнтом  конкурентоспроможності, а на підставі оцінки ринкової

частки – рівня концентрації сегменту ринку та попиту на реалізовувану продукцію в досліджуваному підприємстві; здійснено апробацію оцінки ринкової частки на прикладі підприємств з реалізації товарів повсякденного попиту та книжкової продукції.

Ключові слова: бізнес-діяльність, конкурентоспроможність, ринкова частка, чинники конкурентоспроможності, рівень концентрації сегменту ринку.

Рассмотрен алгоритм оценки конкурентоспособности предприятий розничной торговли. Предложен метод оценки рыночной доли по коэффициенту конкурентоспособности, а на основании оценки рыночной  доли – уровня концентрации сегмента рынка и спроса на реализовываемую продукцию в исследуемом предприятии; осуществлена апробация оценки рыночной доли на примере предприятий, реализующих товары повседневного спроса и книжную продукцию.

Ключевые слова: бизнес-деятельность, конкурентоспособность, рыночная доля, факторы конкурентоспособности, уровень концентрации сегмента рынка.

The algorithm of estimation of competitiveness of enterprises of retail business is considered. The method of estimation of market portion is offered after the coefficient of competitiveness, and on the basis of estimation of market portion – level of concentration of segment of market and demand on the realized products in the explored enterprise; approbation of estimation of market portion is carried out on the example of enterprises from realization of commodities of everyday demand and book products.

Keywords: business-activity, competitiveness, market portion, factors of competitiveness, level of concentration of segment of market.

Оцінка конкурентоспроможності є важливим елементом у аналізі бізнес-діяльності торговельних підприємств у ринкових умовах, одним з найважливіших аспектів управління [1] торговельним підприємством, підгрунтям для розробки заходів щодо усунення недоліків в роботі, розвитку підприємства у майбутньому. Вона дозволяє визначити місце підприємства серед інших підприємств оцінкою його ринкової частки.

Теоретичні аспекти конкуренції в торгівлі та методичні основи оцінки конкурентоспроможності торговельних підприємств розглядалися вітчизняними вченими І.О. Бланком, А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, Н.О. Власовою та зарубіжними авторами Ф. Котлером, Р. Маркіним, Р. Фатхутдиновим, К. Цзе, М. Салліваном, Д. Едкокком та ін.

Водночас не дістали належного висвітлення низка принципово важливих питань, пов’язаних з важливістю збереження або покращання позицій підприємства за умов мінливого ринку у порівнянні з конкурентами, обґрунтування його подальшої економічної поведінки у конкурентному середовищі.

Метою даної статті є розробка методичного інструментарію оцінки ринкової частки підприємства як складової його конкурентоспроможності і як підґрунтя для подальшого аналізу стану підприємства в конкурентному оточенні з урахуванням особливостей підприємств роздрібної торгівлі.

          Для кожного конкретного торговельного підприємства перелік значущих факторів та ступінь їхнього впливу на результат бізнес-діяльності підприємства будуть різними в залежності від типу підприємства, його спеціалізації, контингенту споживачів, конкретної ситуації на ринку тощо [2].

Різноманіття чинників та неоднозначність їхнього впливу на конкурентоспроможність торговельного підприємства потребує узагальненого показника, що відображує сукупність всіх перелічених чинників [3]:

Ккс =Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності                                           (1)

де Ккс – коефіцієнт конкурентоспроможності;

І – загальна кількість чинників;

аі - коефіцієнт вагомості (значущості) і-го чинника;

Gi – чисельне значення і-го чинника;

Gi,ет – бажане для покупця значення відповідного чинника;

n=1, якщо збільшення значення відповідного чинника сприяє підвищенню конкурентоспроможності;

n=-1, якщо збільшення значення відповідного фактора сприяє зниженню конкурентоспроможності.

Коефіцієнт конкурентоспроможності може бути вказаним способом визначений не лише для даного підприємства, але і для конкуруючих із ним підприємств. Це нескладно зробити, якщо кількість конкурентів невелика і вони точно відомі. Порівняння набутих значень надає можливість визначити міцність конкурентних позицій даного підприємства на займаному ним сегменті ринку. Отриманий коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства дозволяє оцінити також частку сегменту ринку, що припадає на дане підприємство. Для цього необхідно визначити коефіцієнти конкурентоспроможності не тільки досліджуваного підприємства, але і всіх конкурентів. Тоді :

Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності = Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності                                                      (2)

де Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності - частка сегменту ринку, що припадає на досліджуване підприємство;

J – загальна кількість конкуруючих підприємств разом із досліджуваним.

Даний метод потребує проведення великого обсягу досліджень, адже необхідно визначати коефіцієнти конкурентоспроможності для всіх підприємств, що функціонують на досліджуваному сегменті ринку. За великої кількості підприємств або при неможливості проведення вказаних досліджень можливе використання порівняння досліджуваного підприємства не зо всіма діючими підприємствами, а з деяким середнім рівнем, що склався на даному сегменті ринку. Тоді частка сегменту ринку, що припадає на досліджуване підприємство, визначатиметься як:

Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності                                      (3)

Розрахунок часток сегменту ринку для будь-якого роздрібного підприємства може бути підставою для оцінки попиту (пі) на товар i-ої товарної групи в даному підприємстві як:

пі = Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможностіПі ,                                                               (4)

де Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності- частка сегменту ринку, що припадає на дане підприємство;

Пі – попит на товар і-ої товарної групи в даному сегменті ринку, який можна визначити на підставі потенційної місткості ринку (ринкового потенціалу) – максимально можливих обсягів продажів товарів за конкретний період часу.

Для оцінювання концентрації сегменту ринку можна застосувати індекс Герфіндаля-Гіршмана :

Х к = А2 + В2 + С2 + …,                                          (5)

де Х к – індекс концентрації ринку;

А, В, С, … - ринкові частки підприємств, що здійснюють торгівлю аналогічними споживчими товарами.

Запропонований метод було апробовано нами на прикладі сукупності підприємств роздрібної торгівлі м. Харків.

Поблизу розташовані маркети «Дигма» «АТБ», «ЮСІ», «Target» та міні-маркет «Рідненький» є