LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня і якості життя населення

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Узунов Федір Володимирович
УДК 332.13:330.111

ОЦІНКА РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці,

соціальна економіка і політика


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового степеня

кандидата економічних наукХарків – 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Кизим Микола Олександрович,

Харківський державний економічний університет,

завідувач лабораторії соціально-економічних проблем

суспільства.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Клебанова Тамара Семенівна,

Харківський державний економічний університет,

завідуюча кафедрою економічної кібернетики


кандидат економічних наук,

Бубенко Павло Трохимович,

Північно-Східний науковий центр

МОН і НАН України, директорПровідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України, відділ економічних проблем охорони праці та соціальної політики, м. Донецьк.Захист дисертації відбудеться „ 17 ” червня 2004 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К64.055.02 у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.


Автореферат розісланий „ 14 ” червня 2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Красноносова О. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Економічний розвиток будь-якої країни світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення. У концепції “Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй” (ПРООН) зазначається, що будь-яка держава світу в процесі свого економічного розвитку повинна в першу чергу створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю.

Однак в республіках колишнього СРСР, включаючи Україну, у 1990 – 1995 рр. спостерігалася тенденція до зниження індексу людського розвитку, основного показника, прийнятого у міжнародній практиці для зіставлення рівня і якості життя населення, з незначним його збільшенням у 1996 – 2002 рр.

У свою чергу доводиться констатувати, що сьогодні в практиці управління соціально-економічним розвитком регіонів України рівень і якість життя населення ще не стали головною метою.

Також і теорія управління рівнем та якістю життя населення далека від досконалості. Різні аспекти рівня та якості життя населення досліджувалися вітчизняними і закордонними вченими: О. І. Амошею, Д. П. Богинею, П. Т. Бубенко, М. І. Долішнім, В. В. Онікієнком, С. І. Дорогунцовим, В. С. Пономаренком, М. О. Кизимом, Е. М. Лібановою, С. Валентеєм, А. Дауренбековим, В. Ф. Майєром, В. М. Жеребіним, Т. С. Клебановою, О. В. Кузнєцовою, В. О. Мандибурой, Н. М. Рімашевською, О. Ф. Новиковою, В. Я. Райциним, О. Є. Суриковим та ін.

Узагальнюючи теорію і практику даного питання, ці дослідники виділяють ряд невирішених проблем, а саме: розмежування понять “рівень” і “якість” життя населення; побудови узагальнюючого критерію оцінки рівня і якості життя населення; вибору системи окремих і інтегральних кількісних показників оцінки рівня життя населення; розробки інтегральної оцінки якості життя населення й ін.

Тому тема даної роботи, у якій розглядається науково-практична задача удосконалення теорії і практики оцінки рівня і якості життя населення регіонів країни, є актуальною.

Доцільність для науки і практики України даного дослідження полягає в тому, що воно розвиває наукові знання в цій області і забезпечує підвищення обґрунтованості прийняття управлінських рішень з підвищення рівня і поліпшення якості життя населення в регіонах країни.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційне дослідження здійснювалося в рамках планів виконання таких науково-дослідних робіт:

1. Госпдоговірної теми в Північно-Східному науковому центрі НАН України та Харківському державному економічному університеті за договором з Харківською

обласною державною адміністрацією:

– з 2002 по 2003 рік – участь у виконанні науково-дослідної теми: “Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року” (№ ГР 0602U003496).

2. Держбюджетної теми згідно плану наукових досліджень Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна:

– з 2002 по 2003 рік – участь у виконанні науково-дослідної теми: “Моделювання адаптивного механізму розвитку соціально-економічних систем” (№ ГР 0102U000355).

Крім цього, необхідно відзначити, що дослідження в дисертаційній роботі зв'язані з пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, що визначені в розпорядженні Президента України від 24 січня 1997 року № 52197-РП “Про наукові дослідження з питань економічної і соціальної політики на замовлення Президента України”.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробці теоретичних основ і методичних рекомендацій комплексної оцінки рівня і якості життя населення регіонів країни.

Для реалізації сформульованої мети дослідження в дисертації поставлені такі задачі:

  • уточнити і розмежувати сутність понять “рівень” і “якість” життя населення;

  • визначити методологічні основи побудови системи окремих кількісних показників оцінки рівня життя населення;

  • розробити концептуальний підхід до визначення узагальненої оцінки рівня і якості життя населення;

  • удосконалити методологію інтегральної кількісної оцінки рівня життя населення і комплексних оцінок його компонент;

  • розробити теоретичні основи якісної оцінки рівня життя населення;

  • розробити методологію оцінки якості життя населення.

Об’єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження в роботі є процеси управління соціальним розвитком регіонів країни.

Предметом дослідження в дисертації є оцінка рівня і якості життя населення регіонів країни.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використовувалися такі методи емпіричного і теоретичного дослідження: системний підхід – для побудови моделі взаємодії людини з економікою і навколишнім середовищем, системи окремих показників оцінки рівня життя населення; логічний аналіз – для уточнення і розмежування понять “рівень” і “якість” життя населення; аналізу і синтезу – для розробки концептуального підходу до побудови узагальненої оцінки рівня і якості життя населення; статистичні методи моделювання (кластерний аналіз і дискримінантний аналіз) – для побудови якісної оцінки рівня життя населення.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в