LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня і якості життя населення

матричного підходу.

Теоретичні основи і методичні рекомендації універсальні і можуть використовуватися як на рівні регіонів країни, так і держави в цілому.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Пономаренко В. С., Кизим М. О., Узунов Ф. В. Рівень і якість життя населення України: Монографія.– Х.: Видавничій Дім „ІНЖЕК”, 2003.– 226 с.

 • Узунов Ф. В. Визначення понять і компонентний склад оцінки рівня та якості життя населення регіонів України // Економіка розвитку.– ХДЕУ, 2003.– № 4 (28).– С. 20 – 24.

 • Хаустова В. Є., Узунов Ф. В. Міжнародний порівняльний аналіз рівня та якості життя населення країн світу // Вісник ДонДУЕТ.– 2003.– № 4 (20).– С. 47 – 55.

 • Узунов Ф. В. Методика оцінки рівня та якості життя населення // Зб. наук. робіт „Управління розвитком”.– ХДЕУ, 2004.– № 1.– С. 39 – 47.

 • Кизим М. О., Узунов Ф. В. Інтегральна оцінка рівня та якості життя населення регіонів України // Проблеми науки.– 2004.– № 4.– С. 35 – 41.

 • Узунов Ф. В. Теоретические основы оценки уровня и качества жизни населения регионов // Бизнес Информ.– 2002.– № 11 – 12.– С. 80 – 85.

 • Узунов Ф. В. Анализ современного состояния уровня и качества жизни населения Украины // Бизнес Информ.– 2003.– № 1 – 2.– С. 73 – 75.


  АНОТАЦІЇ


  Узунов Ф. В. Оцінка рівня і якості життя населення.– Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.– Харківський державний економічний університет, Харків, 2004.

  Дисертація присвячена науково-практичній задачі оцінки рівня і якості життя населення регіонів країни. У роботі на базі теорій “корисності” і цінності благ і послуг людини зроблено розмежування понять “рівень” і “якість” життя населення. На основі моделі і компонент рівня життя населення і структурно-логічного зв’язку між ними побудовано систему окремих кількісних показників оцінки досліджуваного соціально-економічного явища. Розроблено теоретичні основи якісної оцінки рівня життя населення на базі теорії і розпізнавання образів з використанням комплексу економіко-математичних моделей. Запропоновано методичні рекомендації з оцінки якості життя населення на основі моделі ієрархії значимості його компонент. Розроблено концептуальний підхід до визначення узагальнюючої оцінки рівня і якості життя населення на основі використання матричного підходу.

  Ключові слова: рівень, якість, життя, оцінка, моделювання, інтегральний, система показників, компоненти, розпізнавання образів, ієрархія значимості.  Узунов Ф. В. Оценка уровня и качества жизни населения.– Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.09.01 – демография, экономика труда, социальная экономика и политика.– Харьковский государственный экономический университет, Харьков, 2004.

  В диссертации анализируется и решается научно-практическая задача оценки уровня и качества жизни населения регионов страны.

  В настоящее время в теории и практике по данному вопросу имеется целый ряд нерешенных проблем, а именно: разграничение понятий “уровень” и “качество” жизни населения; построение обобщающего критерия оценки уровня и качества жизни населения; выбор системы частных и интегральных количественных показателей оценки уровня жизни населения; разработка интегральной оценки качества жизни населения и др.

  В диссертации поставлен и решен комплекс перечисленных выше проблем.

  На теоретическом и инструментальном уровнях в работе получены следующие результаты:

  • разграничена сущность понятий “уровень” и “качество” жизни населения;

  • на основе модели компонент уровня жизни населения и структурно-логической связи между ними построена система частных количественных показателей оценки исследуемого социально-экономического явления;

  • разработаны теоретические основы качественной оценки уровня жизни населения на базе теории распознавания образов с использованием комплекса экономико-математических моделей;

  • предложены методические рекомендации по оценке качества жизни населения на основе модели иерархии значимости его компонент;

  • разработаны концептуальный подход к определению обобщающей оценки уровня и качества жизни населения на основе использования матричного подхода.

  На прикладном уровне в работе получены следующие результаты:

  • проведен сравнительный анализ уровня и качества жизни населения Украины и отдельных стран мира;

  • исследована тенденция изменения уровня и качества жизни населения Украины;

  • проанализировано состояние уровня и качества жизни населения регионов Украины;

  • проведена обобщающая оценка уровня и качества жизни населения регионов Украины.

  Ключевые слова: уровень, качество, жизнь, оценка, моделирование, интегральный, система показателей, компоненты, распознавание образов, иерархия значимости.

  Uzunov F. V. Evaluation of living and quality standard of population.– Manuscript.

  Thesis for Degree of Candidate of science (Economics) in speciality 08.09.01 – demography, economics of labour, social economics and policy.– Kharkiv State University of Economics, Kharkiv, 2004.

  The thesis is devoted to scientific and practical task of evaluation of living and quality standard of the population of the region of the country. The division of concepts “standard” and “quality” of the life of population was made on the basis of theories of “usefulness” and value of benefits and services of a person. The system of separate quantitative indicators of evaluation of social and economic phenomenon under study was built on the basis of the model and components of standard of living of population and structural and logical connection between them. The theoretical bases of qualitative evaluation of the standard of living of population were developed on the basis of the theory and recognition of images with the use of the complex of economic and mathematical models. Methodical recommendations on evaluation of living quality of population on the basis of the model of hierarchy of significance of its components were suggested. Conceptual approach to determination of generalizing evaluation of living and quality standard of population on the basis the use of matrix approach was developed.

  Key words: standard, living quality, modelling, integral, system of indicators, components, recognition of images, hierarchy of significance.
  Узунов Федір Володимирович

  ОЦІНКА РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка

  і політика
  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового степеня

  кандидата економічних наук
  Відповідальний за випуск І. М. Чмутова


 •