LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня та наслідків концентрації суб'єктів господарювання в промисловості

26


Національна академія наук України

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослідженьКопачинська Інна ГригорівнаУДК 330:005.591.45Оцінка рівня та наслідків концентрації суб’єктів

господарювання в промисловостіСпеціальність 08.07.01 – економіка промисловості
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Одеса – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макрова (м. Миколаїв)


Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Простяков Михайло Григорович,

Національний університет кораблебудування Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри основ економічної теорії.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Орлов Олівер Олексійович,

Хмельницький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри економіки і менеджменту;


кандидат економічних наук, доцент

Лисюк Володимир Митрофанович,

Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України,

заступник завідувача відділу ринкових

механізмів та структур.


Провідна установа - Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ секторальних перетворень та розвитку інфраструктури, м. Київ.


Захист відбудеться „15” грудня 2006р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.


Автореферат розісланий „14” листопада 2006р.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Створення конкурентного середовища у промисловості є необхідною умовою для забезпечення стійкого розвитку національної економіки. Серйозною перешкодою, що протистоїть здоровим силам ринкової конкуренції є значний рівень монополізації окремих товарних ринків та концентрації виробництва. Монополізованими залишаються такі базові галузі промисловості як електроенергетика, машинобудування, паливна промисловість, металообробка, хімічна промисловість і т. ін.

Достатньо високий рівень концентрації українських промислових підприємств у поєднанні зі значними бар’єрами для нових учасників ринку тягнуть за собою низку негативних наслідків, як то: високий рівень цін, скорочення обсягів виробництва та зниження якості товарів тощо. У зв’язку з цим виникає потреба у розробці методичних рекомендацій та проведенні організаційно-економічних заходів, які б сприяли підтримці динамічного балансу монопольної організації виробництва та конкуренції, формуванню конкурентного середовища.

Оцінюючи ступінь наукової розробки теми, слід відзначити, що вивченню проблем концентрації та монополізації, взаємодії монополії та конкуренції, дослідженню теорії структур ринку, визначенню джерел ринкової влади підприємств, форм її прояву та наслідків для ринків та суспільства значну увагу в різні періоди часу приділяли зарубіжні науковці, такі як Дж.Бейн, М.Бредлі, О.Курно, Д.Морріс, Д.Норт, Дж.Робінсон, Р.Ролл, А.Сміт, Д.Хей, Е.Чемберлен, Ф.Шерер. Істотний внесок у дослідження сутності монополії зробили радянські вчені Є.Варга, М.Мохов, С.Нікітін, М.Расков, І.Рудакова. У цьому ж напрямку багато було зроблено такими вітчизняними дослідниками як М.Баранова, З.Борисенко, Б.Буркинський, А.Бутенко, Б.Валуєв, О.Єтокова, В.Захарченко, О.Костусєв, О.Михайленко, В.Осипов, Т.Пасічник, Н.Саніахметова та ін.

В той же час, у сучасній вітчизняній економічній науці не виявилося достатніх розробок в теорії монополії, що стосується аналізу поведінки цих економічних утворень в умовах переходу від адміністративно-командної системи до ринку. Адже це явище є складним та багатоплановим щоб його можна було б осмислити на основі чужого досвіду. Не існує також і достатньої методичної бази для регулювання процесів концентрації суб’єктів господарювання на товарних ринках.

Актуальність дослідження і наявність великої кількості невирішених теоретичних і практичних питань, принципів, методів оцінки рівня та наслідків концентрації суб’єктів господарювання обумовили мету, задачі і предмет дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у межах науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування Міністерства освіти і науки України за темою: „Методи оцінки рівня та наслідків економічної концентрації виробництва у промисловості” (2004 – 2005рр., номер державної реєстрації 0104U008669), в рамках якої автором доповнено методичні підходи до аналізу концентрації суб’єктів господарювання в промисловості, розроблено конкретні пропозиції щодо оцінки позитивних та негативних наслідків концентрації суб’єктів промисловості.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка та обґрунтування методичних рекомендацій щодо поглибленого аналізу наслідків концентрації суб’єктів господарювання та формування конкурентного середовища на товарних ринках. Досягнення зазначеної мети обумовило вирішення таких основних задач:

уточнити зміст економічних категорій: „концентрація”, „монополізація”, „злиття”, „приєднання” та обґрунтувати їх роль в раціональному функціонуванні ринкових відносин;

розробити класифікацію факторів, що визначають концентрацію суб’єктів господарювання в промисловості;

дослідити сучасні методи визначення рівня концентрації виробництва та ринкової концентрації суб’єктів господарювання;

здійснити аналіз рівня і динаміки концентрації виробництва та ринкової концентрації суб’єктів господарювання в промисловості України;

виконати аналіз основних напрямків і способів підвищення рівня концентрації і монополізму;

обґрунтувати та розробити рекомендації щодо удосконалення методичної бази аналізу та оцінки доцільності концентрації суб’єктів промисловості;

розробити систему заходів щодо обмеження монополізму та розвитку