LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня та наслідків концентрації суб'єктів господарювання в промисловості

конкурентного середовища.

Об’єктом дослідження є процеси концентрації суб’єктів господарювання в промисловості України.

Предметом дослідження є система методичного забезпечення аналізу стану конкуренції на товарних ринках, оцінки рівня та наслідків концентрації суб’єктів господарювання.

Методи дослідження.Методологічну основу дисертаційної роботи складають методи і прийоми наукового дослідження, а також сучасні теорії ринкової економіки. Системний підхід використано при аналізі чинників концентрації суб’єктів господарювання, дослідженні напрямків та способів підвищення рівня концентрації та при визначенні напрямків аналізу конкурентного середовища на товарних ринках. Для оцінки рівня та динаміки показників концентрації виробництва та ринкової концентрації використовувалися економіко-статистичні методи (порівняння, аналіз динамічних рядів, екстраполяції даних та графічний метод). З метою дослідження впливу концентрації на конкурентне середовище використано порівняльний аналіз позитивних та негативних наслідків концентрації суб’єктів господарювання.

Як джерела інформації використовувалися матеріали Державного комітету статистики та Антимонопольного комітету України, статистична інформація та звітність підприємств промисловості, законодавчі акти та нормативно – правові документи органів державної влади України, а також періодичні видання та публікації.

Наукова новизнаодержаних результатів полягає в розробці нового підходу до оцінки наслідків концентрації суб’єктів господарювання та аналізі конкурентного середовища на товарних ринках, а саме:

вперше:

  • розроблено методичні положення щодо якісної оцінки концентрації, яка враховує позитивні та негативні наслідки концентрації суб’єктів господарювання на товарних ринках, що дасть змогу прийняти рішення про дозвіл або заборону на неї;

  • запропоновано прогнозування рівня концентрації суб’єктів господарювання на основі життєвого циклу товарного ринку, що дає можливість врахувати загальні тенденції попиту на ньому;

удосконалено:

  • поняття „концентрація суб’єктів господарювання” з точки зору системності і комплексності;

  • систему показників оцінки стану конкуренції на товарних ринках;

дістало подальший розвиток:

  • систематизація факторів, що стимулюють процеси концентрації суб’єктів господарювання;

  • напрямки аналізу структури ринку та конкурентів;

  • організаційно-економічні заходи щодо обмеження монополізму та розвитку конкурентного середовища на товарних ринках.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані розробки є методичною базою, яка може бути використана для оцінки наслідків концентрації суб’єктів господарювання та аналізу стану конкуренції на товарних ринках. На основі результатів дослідження розроблено методичні рекомендації щодо проведення поглибленого аналізу концентрації суб’єктів господарювання та запропоновано шляхи щодо обмеження монополізму і розвитку конкурентного середовища на товарних ринках. Практичне застосування запропонованих рекомендацій може дозволити більш повно та всебічно провести аналіз структури ринку та визначити наявність монопольної влади за рахунок комплексного підходу до цієї проблеми, підвищити об’єктивність оцінки позитивного ефекту від концентрації суб’єктів господарювання, більш обґрунтовано визначити негативні наслідки передбачуваної концентрації та проводити прогностичну оцінку рівня концентрації на основі часових рядів з використанням трендових моделей.

Розроблені автором в результаті дисертаційного дослідження „Методичні рекомендації щодо аналізу наслідків концентрації суб’єктів господарювання на товарних ринках” використовуються Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України (довідка №156/06 від 23.10.06р.).

Матеріали дисертаційного дослідження використані в навчальному процесі при викладанні дисциплін „Основи економічної теорії”, „Мікроекономіка” у Національному університеті кораблебудування (акт впровадження від 15.02.06р.)

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати проведених досліджень, висновки та рекомендації, які викладено в дисертації, доповідались на: міжнародній конференції „Кораблебудування: освіта, наука, виробництво” (Миколаїв, 2002), міжнародній науково-практичній конференції „Соціальні та економічні проблеми мотивації праці в умовах ринкової економіки” (Миколаїв, 2003), міжнародній науково-практичній конференції „Фондовий ринок і його роль у розвитку економіки держави” (Миколаїв, 2004), міжвузівській науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку регіону” (Миколаїв, 2006), науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу НУК (Миколаїв,1999-2006).

Публікації. За результатамипроведених досліджень опубліковано 9 наукових праць, з яких6 статей у збірниках наукових праць, 3 у матеріалах і тезах конференцій. Загальний обсяг опублікованих робіт – 3,5 др. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на 209сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі: основного тексту 176 сторінок; таблиць 22 і 12 рисунків, обсяг яких займає 23 сторінки; 3 додатки обсягом 67 сторінок; список використаних джерел містить 153 найменування на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність розробки наукової задачі, сформульовано об’єкт, предмет, мету і задачі дослідження, наведено основні результати дисертаційної роботи та рівень її наукової новизни, подане теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі дисертації „Теоретико-методичні питання регулювання концентрації і монополізму” досліджено природу, роль та особливості монополій у функціонуванні національного господарства і сутність концентрації як економічної категорії; напрямки і способи підвищення рівня концентрації і монополізму та організаційно-правові засади і методи щодо регулювання концентрації суб’єктів господарювання.

Однією з основних гарантій державної незалежності України є розбудова ефективного національного господарства. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання про співвідношення конкуренції, як основи ринкового господарства, і монополії, яка є характерною ознакою сучасної економіки.

В основі укрупнення підприємств та виникнення монопольних утворень є процеси концентрації та централізації виробництва і капіталу. Враховуючи неоднозначність думок щодо сутності поняття