LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня та наслідків концентрації суб'єктів господарювання в промисловості

суттєво обмежувати конкуренцію, створюючи бар’єри входу на ринок та ігноруючи інтереси аутсайдерів.

В межах розробки рекомендацій щодо усунення факторів, обумовлених поведінкою учасників ринку, основну увагу зосереджено на заходах щодо удосконалення антимонопольного регулювання довготривалих контрактних відносин та агресивного ціноутворення.

З метою удосконалення роботи антимонопольних органів у подоланні ендогенних бар’єрів, запропоновано удосконалити систему моніторингу товарних ринків та умов підприємницької діяльності; активізувати діяльність у сфері антимонопольних розслідувань із звернень учасників ринку; створити систему інформування учасників ринку про їх можливості у використанні антимонопольного законодавства для захисту своїх прав; створити механізм контролю перехресного володіння капіталом в різних галузях економіки, а також розширити міжнародний інформаційний обмін з даного питання.
ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі щодо оцінки рівня та наслідків концентрації суб’єктів господарювання. Одержані в ході дисертаційного дослідження результати дозволяють узагальнити основні підсумки, сформулювати певні теоретичні та практичні рекомендації, а саме:

 • В ході дослідження здобувачем встановлено, що на межі ХХ-ХХІ століть суттєво змінюється баланс між монопольною організацією виробництва та конкуренцією. Нові тенденції полягають у підвищенні рівня ринкової концентрації та загостренні реальної конкуренції; переважаючими типами ринкових структур є монополістична конкуренція та олігополія; порівняно невеликі залишки вільної конкуренції; спостерігається суперництво між великими монополіями на національному та світовому ринках.

 • Автором доведено, що поняття “концентрація суб’єктів господарювання” доцільно розглядати з точки зору об’єктивного процесу зосередження виробництва, капіталу та ринкової влади у окремих суб’єктів господарювання. Удосконалена класифікація факторів, що визначають концентрацію суб’єктів господарювання, дозволяє антимонопольних органам з’ясувати мотиви інтеграції, встановити джерело виграшу від концентрації та оцінити ефект концентрації для суспільства та національної економіки.

 • В дисертації встановлено, що процеси концентрації суб’єктів господарювання мають неоднозначний вплив на стан конкуренції на ринку. Для виявлення наслідків концентрації запропоновано використання методу порівняльного аналізу позитивних та негативних наслідків очікуваної концентрації, який ґрунтується на встановленні суспільно позитивного ефекту від концентрації та виявленні можливих антиконкурентних наслідків.

 • В результаті дослідження встановлено, що важливим напрямком попередження появи на товарних ринках монопольних утворень, здатних зловживати своїм становищем, є контрольована державою концентрація. В роботі обґрунтована доцільність надання згоди антимонопольними органами на концентрацію, яка сприятиме оновленню науково-технічного та зростанню експортного потенціалу, мобілізації зусиль з метою розвитку імпортозаміщуючого виробництва, коли в цілому позитивний ефект від передбачуваної концентрації буде вище ніж негативні наслідки для суспільства.

 • В Україні дотепер високим залишається рівень монополізації виробництва та рівень спеціалізації окремих підприємств, що є наслідком існування тривалий час жорсткої взаємозалежності двох рівнів монополізму: макромонополізму та мікромонополізму. Питома вага агрегованих загальнодержавних та регіональних товарних ринків України із структурними ознаками індивідуального домінування становить відповідно 40,3% та 39,6%. Крім того, 18,6% загальнодержавних та 14,5% регіональних агрегованих ринків мають ознаки колективного домінування. Отримані результати підтвердили доцільність проведення всебічного контролю антимонопольними органами процесів концентрації та обумовили необхідність розробки методичних рекомендацій щодо поглибленого аналізу рівня та наслідків концентрації суб’єктів господарювання на товарних ринках.

 • У ході аналізу наслідків концентрації суб’єктів господарювання на ринку цементу було виявлено такі позитивні результати концентрації як залучення інвестицій для технічного переоснащення окремих підприємств, підвищення якості товарної продукції, задоволення зростаючого попиту на цемент. В той же час встановлено деякі негативні наслідки, а саме: обмеження експорту, необґрунтоване підвищення цін на цемент в окремі періоди часу.

 • Здійснений автором прогноз рівня концентрації суб’єктів ринку цементу до 2010 дозволив встановити, що у 2006рр. слід очікувати подальше підвищення рівня ринкової концентрації. Починаючи з 2007р. спостерігатиметься зниження рівня концентрації, що обумовлено введенням в експлуатацію нового підприємства з виробництва цементу (м.Луганськ); швидкими темпи зростання місткості вітчизняного ринку та досягнення майже повного рівня завантаження потужностей більшості підприємств-виробників.

 • Проблема усунення монополізму у промисловості не може бути вирішена без подолання монополізму в усьому розмаїтті його форм: інституціонального, підприємницького, інфраструктурного, тіньового тощо. Як загальну мету конкурентно-антимонопольної політики держави на сучасному етапі визначено цілеспрямоване формування квазиконкурентних ринків.

 • Визначено основні напрямки подолання ендогенних бар’єрів у сфері оподаткування, розподілу та залучення факторів виробництва (трудових, науково-технічних, інфраструктури, інформаційного забезпечення). Відзначено необхідність сприяння з боку держави у створенні системи кредитно-фінансової підтримки нових підприємств та запропоновано заходи щодо більш вільного доступу малого підприємництва до фінансових ресурсів. Серед важливих факторів формування конкурентного середовища визначено необхідність створення дієвого механізму захисту прав власності. Основна увага щодо зняття ендогенних бар’єрів була зосереджена на заходах, спрямованих на удосконалення антимонопольного регулювання горизонтальної та вертикальної концентрації, довготривалих контрактних відносин та обмеження зловживань монопольним становищем.  Список опублікованих праць за темою дисертації

  Статті у наукових фахових виданнях:

 • Копачинская И.Г. Анализ факторов, определяющих экономическую концентрацию производства и капитала // Збірник наукових праць. – Миколаїв: УДМТУ, 2003.- №7 (393). – С.57 – 63.

 • Копачинська І.Г. Проблеми визначення граничних показників економічної концентрації // Таврійський науковий вісник. – 2004.- № 27.- С.56-60.

 • Копачинська І.Г. Проблеми контролю економічної


 •