LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня та способу життя населення регіону

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ТРИДІД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧУДК 330.59ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ


Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економікаАВТОРЕФЕРАТ


дисертаціїна здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукХарків - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Харківському національному економічному університеті,

Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Кизим Микола Олександрович

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

НАН України (м. Харків), директор


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Бубенко Павло Трохимович,

Північно-Східний науковий центр

НАН і МОН України (м. Харків), директор


кандидат економічних наук, доцент

Узунов Федір Володимирович

Університет економіки управління

(м. Сімферополь), перший проректор


Провідна установа – Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка, кафедра

Міністерство освіти і науки України,

м. Полтава


Захист відбудеться 10.02. 2006 р. о 10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.089.01, у Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12, в залі засідання Вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий 10.01. 2006 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Момот Т. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Високий рівень життя населення є визначальною ознакою сталого розвитку суспільства, основою життєдіяльності держави. Процес інтеграції України у світове співтовариство перевів цю категорію до першорядних при визначенні соціально-економічної політики держави.

В 2005 р. Україна серед 177 країн світу за показником "рівень життя населення" була на 78-му місці, в 2004 р. – на 70-му. Досить низький рівень життя населення, а також тенденції до його погіршення спонукали Уряд України до перегляду соціально-економічної політики країни з метою підвищення рівня життя населення регіонів за рахунок покращення його способу.

В свою чергу, доводиться констатувати, що сьогодні в практиці управління соціально-економічним розвитком регіонів країни високий рівень та гарний спосіб життя населення ще не стали головною метою. Потребують теоретичного обґрунтування і методи оцінки рівня та способу життя населення.

Рішенню окремих задач цієї проблеми присвячені роботи багатьох вітчизняних і закордонних учених таких як: С. Айвазяна, А. Альохіна, І. Бестужев-Лади, Д. Богині, П. Бубенко, Дж. Гелбрейта, М. Вороніна, М. Долішнього, С. Дорогунцова, О. Лібанової, В. Пономаренко, М. Кизима, Ф. Узунова, Г. Ковалевського, С. Валентея, А. Дауренбекова, В. Жеребіна, Т. Клебанової, Є. Кузнєцова, В. Майера, В. Мандибури, О. Новікової, Н. Римашевської, О. Сурікова, М. Толстих та інших.

Проте, цілий ряд аспектів проблеми оцінки рівня та способу життя населення потребують подальшого теоретичного обґрунтування. Серед таких слід назвати: розмежування понять “рівень”, “якість” та “спосіб” життя населення; розробка методик оцінки рівня та способу життя населення регіонів; аналіз впливу способу на рівень життя населення та інші.

Тому тема роботи, у якій розглядається науково-практичне завдання удосконалення теорії і практики оцінки рівня та способу життя населення регіонів країни, є актуальною.

Доцільність даного дослідження полягає в тому, що воно розвиває нові знання в цій області і забезпечує підвищення обґрунтованості управлінських рішень з розробки регіо-

нальних програм соціально-економічного розвитку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету та Північно-Східного наукового центру за договором з Харківською обласною адміністрацією. В основу дисертації покладені теоретико-методологічні і практичні розробки, що є частиною досліджень науково-дослідної роботи “Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року” (номер державної реєстрації 0602U003496). При виконанні цього дослідження особисто дисертантом було запропоновано методику інтегральної оцінки рівня життя населення регіонів країни з використанням таксономічного методу.

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в узагальненні і розвитку теоретичних і методичних основ, розроблені рекомендації щодо комплексної оцінки рівня способу життя населення регіонів, а також визначення їх взаємозв’язку.

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені і вирішені такі задачі:

дослідження існуючих підходів до визначення понять “рівень”, “якість” та “спосіб” життя населення;

уточнення та розмежовання сутності понять “рівень” та “спосіб” життя населення;

узагальнення існуючих підходів до оцінки рівня та способу життя населення;

визначення теоретичних та практичних основ побудови інтегральних показників та систем окремих кількісних показників оцінки рівня та способу життя населення регіонів країни;

розробка підходу до якісної оцінки рівня і способу життя населення регіонів країни;

визначення впливу способу на рівень життя населення регіонів країни;

розробка теоретичних основ побудови матриці позиціонування регіонів країни в площині “рівень-спосіб життя населення”.

Об’єктом дослідження в роботі є процеси управління соціальним розвитком регіонів країни.

Предметом дослідження в дисертації є методи оцінки рівня та способу життя населення регіонів країни та визначення їх взаємозв’язку.

Методи дослідження. Теоретичним та методологічним підґрунтям дослідження виступають положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених.

У дисертаційній роботі використовувались такі методи емпіричного і теоретичного дослідження: логічний аналіз – для уточнення і розмежування понять “рівень” і “спосіб” життя населення; аналізу і синтезу – для оцінки впливу способу на рівень життя населення регіонів країни; статистичні методи моделювання (кластерний аналіз) – для побудови якісної оцінки рівня і способу життя населення регіонів країни; матричні методи – для побудови матриці позиціонування регіонів країни у площині “рівень-спосіб життя населення”, кореляційний аналіз – для визначення впливу способу на рівень життя населення регіонів країни.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні документи з питань регулювання рівня та способу