LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня та способу життя населення регіону

боротьбі з розповсюдженням тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У фахових виданнях:

1. Лисица Н. М., Тридед С. А. Взаимосвязь компонент оценки уровня жизни населения региона // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць пр. Випуск 188. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – С. 410-417.

2. Кизим М. О., Тридід С. О. Сутність поняття "спосіб життя населення" // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць пр. Випуск 206. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – С. 524-532.

3. Тридід С. О. Соціально-економічна оцінка рівня життя населення регіону // Управління розвитком. – 2005. – № 2. – С. 17 – 18.

В інших виданнях:

4. Лисица Н. М., Тридед С. А. Факторы влияния на уровень жизни населения региона // Бизнес-Информ. – 2003 – № 1-2. – С. 39-41.

5. Тридед С. А. Матрица подходов к оценке уровня жизни населения как начальный этап разработки социально-экономической диагностики уровня жизни населения региона // Регіональна економіка. Том 51. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 95 с. (с. 80-83).

6. Кизим Н. А., Тридед С. А. Оценка влияния способа на уровень жизни населения региона // БизнесИнформ. – 2005. – № 7-8. – С. 36-39.

7. Тридед С.А. Оценка позиционирования регионов в плоскости “уровень-способ жизни населения” // БизнесИнформ. – 2005. – № 9-10. – С. 36-39.


АНОТАЦІЯ


Тридід С.О. Оцінка способу та рівня життя населения регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2006.

Дисертація присвячена вирішенню науково-практичній задачі оцінки способу та рівня життя населення регіонів країни. В роботі, базуючись на структурно-логічну модель характеристик життєдіяльності людини, розмежовано такі поняття як “рівень”, “якість”, “спосіб” та “образ” життя населення. Базуючись на проведеному аналізу існуючих визначень, запропоновано визначення понять рівень та спосіб життя населення. На основі компонент оцінки рівня і способу життя побудовано системи окремих кількісних показників оцінки рівня і способу життя населення регіону. Запропоновано методичні рекомендації з оцінки рівня і способу життя населення на основі використання методу таксономії. Розроблено комплексний підхід до позиціонування регіонів країни в площині “рівень - спосіб життя населення”, який базується на двохмірній матриці оцінок.

На основі кореляційного методу розраховано вплив способу на рівень життя населення на рівні їх компонент оцінки.

Ключові слова: рівень життя, спосіб життя, оцінка, інтегральний показник, система часткових показників, компоненти, життєдіяльність.


АННОТАЦИЯ


Тридед С.А. Оценка уровня и способа жизни населения региона. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности – 08.10.01 – размещение производительных сил и региональная экономика. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков 2006.

В диссертации анализируется и решается научно-практическая задача оценки способа и уровня жизни населения региона.

Основываясь на структурно-логическую модель характеристик жизнедеятельности человека разграничены такие понятия, как “уровень”, “качество” и “способ” жизни населения. Основываясь на проведенном анализе существующих определений, предложено определение понятий “уровня” и “способа” жизни населения.

Предложен подход к классификации методик оценки уровня жизни населения исходя из ориентации подходов на социально-экономическое положение, сложившееся в стране, обосновывающий выбор методики оценки уровня жизни при наличии целей исследований.

Разработана методика количественной оценки уровня жизни населения регионов страны, основывающаяся на интегральном и системе частных показателей с использованием таксономического метода и предложенного состава компонент оценки, дающих возможность комплексно оценить уровень жизни населения региона.

Для обеспечения качественной оценки влияния способа на уровень жизни населения регионов, разработан комплексный подход к позиционированию регионов страны в плоскости “уровень-способ жизни населения”, который базируется на двухмерной матрице оценок, обеспечивающий обоснованный выбор политики их социально-экономического развития.

В рамках количественной оценки влияния способа на уровень жизни населения регионов предложен методический подход, который основывается на оценке влияния отдельных компонент способа на компоненты уровня жизни населения с использованием экономико-математических методов.

Объективная, комплексная оценка влияния способа на уровень жизни населения региона повышает обоснованность выбора политики социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: уровень, способ, жизнь, оценка, интегральный, система показателей, компоненты, жизнедеятельность.

SUMMARY

Trydid S.O. Evaluation of way of a life and living standard of population of region. – Manuscript.

Thesis for Degree of Candidate of science (Economics) in speciality 08.10.01 - accommodation of industrial forces. - Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2006.

The thesis is devoted to scientific and practical task of living standard and way of a life of region’s population. The division of “level”, “quality”, “way” of life concepts was made on the basis of structurally-logic scheme of life activities characteristics. The new definitions of life’s level and the way of life are offered on the base of definition’s analysis. The system of separated quantitative parameters of the level and way of region’s population life evaluation was build on the base of their evaluation’s components. Methodical recommendations on evaluation ofthe level and way of region’s population life on the bases of the method of taxonomy were suggested. Conceptual approach to region’s positioning in the “level-way of life” matrix based on the matrix approach was developed.

Key words: standard, way of life, evaluation, integral, system of indicators, components, life activities.

ТРИДІД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУСпеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економікаАВТОРЕФЕРАТ


на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Відповідальний за випуск Торкатюк В.І.Підписано до друку . Формат 60901/16.

Папір TATRA. Друк офсетний. Обсяг 0,9 ум.-друк.арк.

Тираж 100 прим. Зам. № . Безкоштовно.


Надруковано в