LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня якості туристичних послуг водного транспорту

22МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИОдеський національний морський університетТИМОЩУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


УДК 338.48: 656.025.2ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
Спеціальність 08.07.04 „Економіка транспорту і зв’язку”

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Одеса – 2006


Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Коба В’ячеслав Григорович,

Київської державної академії водного транспорту імені

гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

завідувач кафедри економіки і менеджменту.Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Примачов Микола Тимофійович,

Одеська національна морська академія,

професор кафедри менеджменту і економіки морського транспорту;кандидат економічних наук, доцент

Герасименко Віктор Григорович,

Одеський державний економічний університет,

завідувач кафедри економіки і управління туризмом.Провідна установа: Національний авіаційний університет

Міністерства освіти і науки України,

кафедра економіки, м.Київ.Захист дисертації відбудеться 29 грудня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.060.02 в Одеському національному морському університеті за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Мечникова, 34.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ОНМУ за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34.Автореферат розісланий 28 листопада 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 41.060.02,

кандидат економічних наук, доцент А.М.Холоденко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Світовий досвід переконує, що за умов ринкової економіки все більшого значення набувають фактори, які обумовлюють можливість досягнення і забезпечення якості продукції та послуг як необхідної умови виживання товаровиробників, підвищення їх конкурентоспроможності і водночас критерію результативності господарської діяльності, добробуту суспільства в цілому.

Універсальність проблеми якості загальновизнана економічною наукою. Дана проблема набуває особливої актуальності в Україні у зв’язку з поглибленням ринкових відносин, загостренням конкуренції, вступу до СОТ, що обумовлює необхідність підвищення якісних характеристик продукції, в тому числі і якості туристичних послуг водного транспорту. Якість продукції та послуг є одним з найважливіших чинників успішної діяльності будь-якого підприємства як складова внутрішньоорганізаційного менеджменту, запорука досягнення і підтримання ефективної діяльності організації. Саме тому існує необхідність постійного вдосконалення методів забезпечення, оцінки та управління якістю як універсальної економіко-організаційної категорії.

Проблема якості стала предметом активних досліджень вітчизняних вчених, починаючи з середини ХХ ст., коли підприємства на пострадянському просторі постали перед необхідністю адаптації до світового ринку, передусім в плані його вимог до якості. До таких досліджень слід віднести розробки у галузі маркетингового забезпечення якості таких вчених як Окрошко Н.Г. та Скрябіна Н.І. Активно вивчалися проблеми методології та методики обліку витрат на забезпечення рівня якості Морозовою-Герасимович Н.А., Михайловою Т.П., Коц Г.П., Джерелюк Ю.О. Ґрунтовний аналіз особливостей управління якістю внутрішньо фірмового планування здійснено Стасюк Л.Л. Дослідження в галузі соціально-кадрового забезпечення систем управління підприємствами проводилися Сімченко Н.О., Муромець Н.С., Решміділовою С.Л. Економічні аспекти статистичних методів управління якістю вивчалися Сирмаміїх І.В. Перспективними представляються аналітичні пошуки Кальцева В.Ф. в плані оцінювання економічно обґрунтованих меж підвищення якості продукції промислового призначення та Бібіка Ю.В. – при дослідженні економічних аспектів сертифікації продукції та систем управління якістю за міжнародними стандартами. Проблеми якості на транспорті активно вивчалися такими дослідниками як Буряк Р.І., Апілат О.В., Жорж Ісса Жерейж, Жигоцька Н.В. Питаннями управління якістю на водному транспорті займалися Панібратець М.А., Торський В.Г. Велику увагу проблемам якості портової продукції приділяють Чекаловець В.І., Примачов М.Т., Наврозова Ю.О. Слід відзначити внесок Кулаєва Ю.Ф. та Криворучко О.М. в дослідження питань якості в цивільній авіації та на автомобільному транспорті відповідно.

Проте цілий ряд важливих питань якості й досі або практично не розглядалися у науковій літературі, або ж тільки були позначені без їх достатнього наукового розв’язання. Це стосується проблем забезпечення якості продукції і послуг підприємств окремих галузей народного господарства, зокрема, таких як ринок круїзних послуг водного транспорту. Існує проблема у впровадженні сучасного механізму управління якістю круїзних послуг, оскільки відсутні наукові розробки, які б охоплювали весь комплекс проблем якості продукції круїзних компаній. Взагалі відсутні дослідження по оцінці та забезпеченню якості пасажирських перевезень водного транспорту, хоча ця діяльність є основною при наданні туристичних послуг круїзним флотом.

Важливість рішення зазначених проблем обумовила актуальність теми дослідження, мету і спектр задач, які розглядаються в дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у напрямках досліджень, які проводяться на кафедрі економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту по темі: “Економічний аналіз підприємств водного транспорту” (номер держреєстрації 0104U00084), “Удосконалення системи інтеграції малого та