LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня якості туристичних послуг водного транспорту

середнього бізнесу у м. Києві” (номер держреєстрації 0106U00749), “Обґрунтування та розробка економічного механізму пільгового кредитування суб’єктів малого підприємництва м. Києва” (номер держреєстрації 0105U006737).

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розробці методичних положень оцінки якості туристичних послуг водного транспорту і на цій основі розробці пропозицій по підвищенню її рівня.

Відповідно до поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні основні задачі:

– узагальнений накопичений досвід дослідження якості та визначені особливості забезпечення якості туристичних послуг водного транспорту;

– оцінена роль та значення індустрії туризму в створенні якісного туристичного продукту;

– виявлені особливості круїзних послуг водного транспорту та класифіковані параметри її якості;

– досліджені фактори розвитку ринку туристичних послуг водного транспорту, які впливають на якість круїзних послуг;

– проведений аналіз стану ринку круїзних послуг та розроблений прогноз розвитку ринку туристичних послуг водного транспорту;

– обґрунтована система показників для розрахунку інтегрального показника якості круїзних послуг;

– визначені методичні положення по розрахунку інтегрального показника якості використання круїзного судна;

– запропонована економіко-математична модель оцінки якості круїзних суден;

– науково-обґрунтовані пропозиції щодо підвищення рівня якості туристичних послуг;

– оцінена економічна ефективність підвищення рівня якості послуг водного транспорту.

Об’єкт дослідження – процес надання туристичних послуг підприємствами водного транспорту.

Предмет дослідження – оцінка якості туристичних послуг водного транспорту.

Методи дослідження – теоретичною і методичною основою дисертаційного дослідження послужили роботи українських і закордонних вчених в області управління якістю продукції. В даній роботі використовувались статистичні та економіко-математичні методи, а також аналітичний метод, методи порівняння та моделювання, анкетування та експертний метод, методи кореляційного та регресійного аналізу, кластерного і дискримінантного аналізу.

При проведенні обчислень використовувались пакети прикладних програм, серед яких у першу чергу відзначимо пакети SPSS і Statistica, які зменшили труднощі в застосуванні зазначених методів, що полягають у складності математичного апарата, який спирається на лінійну алгебру, теорію ймовірностей і математичну статистику.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає у розробці теоретико-методичних положень оцінки якості туристичних послуг водного транспорту, а також обґрунтовані рекомендацій щодо їх практичного використання.

До конкретних результатів дисертаційного дослідження, отриманих особисто автором, відносяться:

вперше:

– визначено поняття якості туристичних послуг водного транспорту з врахуванням особливостей роботи пасажирського флоту;

– науково обґрунтовано і розроблено систему показників оцінки якості туристичних послуг водного транспорту;

– визначена система факторів, які впливають на якість туристичних послуг водного транспорту;

– розроблені методичні положення інтегральної оцінки якості туристичних послуг водного транспорту.

удосконалено:

– класифікацію туристичних послуг з урахуванням нових технологій їх надання;

– методику прогнозування рівня якості послуг з урахуванням конкретних особливостей підприємств по наданню туристичних послуг водного транспорту;

отримали подальший розвиток:

– методика проведення експертної оцінки рівня якості підприємств круїзного туризму;

– алгоритм обчислення коефіцієнтів якості роботи круїзного судна та інтегрального показника якості.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації результати дозволяють оцінювати якість туристичної послуги водного транспорту по різним групам показників для судна з метою виявлення напрямків та шляхів підвищення рівня якості; порівнювати якість обслуговування на різних пасажирських суднах; враховувати показники якості при оцінці економічної ефективності експлуатації судна; враховувати дані про якість обслуговування на судні при формуванні цін на круїзні послуги.

Розроблені в дисертації положення були використані українською акціонерною судноплавною компанією “Укррічфлот”, яка працює у сфері круїзного бізнесу, при розробці нових і удосконалені існуючих систем управління якістю туристичних послуг (акт впровадження від 20.09.2005 р.).

Окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі студентами Київської державної академії водного транспорту при вивченні дисциплін “Економіка транспорту”, “Маркетинг на транспорті”, “Комерційна діяльність на водному транспорті”, у курсовому і дипломному проектуванні (акт впровадження № 01/11–625 від 03.10.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки і рекомендації, які містяться в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно на основі наукового дослідження й аналізу теоретичного матеріалу й одержаних результатів.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи й окремих її результатів доповідалися, обговорювалися і були схвалені на 5-й Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми науки та освіти” (2004 р. м. Алушта, Харківський національний університет, Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”), наукових конференціях ОНМУ (2001-2002 рр.), наукових конференціях КДАВТ (2002-2006 рр.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 6 наукових робіт, у тому числі 5 опубліковані у фахових виданнях, що входять до переліків ВАК України.

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 156 стор. комп’ютерного тексту, який включає 37 таблиць,
23 рисунки та 10 додатків. Список використаних джерел включає 127 найменувань.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету і задачі роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та результати, які отримані внаслідок дослідження, визначено теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи.

У першому розділі – “Теоретичні аспекти підвищення якості туристичних послуг