LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня якості туристичних послуг водного транспорту

забезпечення (професіоналізм гідів, екскурсоводів).

0-10

3. Якість автотранспортного обслуговування.

0-10

4. Наявність розважальних програм

0-10


На наступному етапі було здійснено визначення мінімального об’єму вибірки, необхідного для забезпечення репрезентативності анкетування, проведено опитування за запропонованою анкетою, перевірена узгодженість отриманих оцінок з використанням методу рангової кореляції, який застосовується в статистичному аналізі якісних показників. Цей метод базується на обчисленні коефіцієнта конкордації. Узгодженість експертних оцінок оцінювалася за критерієм Пірсона. За отриманими оцінками проведеного спостереження запропоновано метод обчислення коефіцієнту безпеки, коефіцієнту якості обладнання судна, коефіцієнтів якості обслуговування на судні та в порту та обґрунтовано їх практичне використання. Визначена “вага” кожного з коефіцієнтів при формуванні інтегрального показника якості. Запропоновані формули для обчислення коефіцієнтів якості в кожній з виділених 4-х груп та інтегральний показник якості враховують те, що дані величини є відносними: коефіцієнти для кожного формуючого фактора визначаються як:

, (1)

де – оцінка виставлена експертом;

– максимально можлива оцінка.

При практичному застосуванні для оцінки рівня якості ми обрали шкалу 4 рівнів, а саме: низький, задовільний, середній, високий. За допомогою методів кластерного аналізу розроблено принципи класифікації якості обслуговування за величиною запропонованих коефіцієнтів. Проведене дослідження оцінки якості по групам суден показало, що низькому рівню відповідає значення коефіцієнту до 0,32, задовільному - від 0,32 до 0,51, середньому - від 0,51 до 0,72, високому - від 0,72 до 1. Алгоритм обчислення рівня якості наведений на рис. 6.

Для вивчення впливу факторів на якість послуг була розроблена економіко-математична модель, метою якої є дослідження і встановлення форми зв’язку, що впливають на якість туристичних послуг водного транспорту.
Рис. 6. Алгоритм обчислення інтегрального коефіцієнта якості круїзного судна

Для кількісного виміру факторів використано як статистичні показники, так і показники, що встановлюються експертними методами. При виборі та оцінюванні показників, що впливають на якість послуг, ми застосовували статистичні методи, які використовували дані кількісного обліку, зі звітної інформації судноплавної компанії. До чинників, оцінки впливу яких на якість послуг були виміряні кількісними показниками, відносяться такі характеристики діяльності, як обсяг туристичних послуг, обсяг перевезень, прибуток. Для характеристики факторів, що не мають чітких кількісних одиниць вимірювання, застосовувався метод експертних оцінок. У наших дослідженнях за допомогою експертних методів оцінювалися якість послуг і окремі її елементи.

Результатом проведеного дослідження є визначення і встановлення форми зв'язку (побудова регресійної моделі) інтегрального показника якості (К) з набором показників (факторів), що впливають на якість туристичних послуг: – загальна кількість перевезених пасажирів за навігацію (чол.); – балансовий прибуток (тис. грн.); – прямі матеріальні витрати (тис. грн.); – витрати на покращення рівня безпеки (тис. грн.); – витрати на покращення якості обладнання судна (тис. грн.); – витрати на покращення якості обслуговування на судні (тис.грн.); – витрати на покращення якості обслуговування в порту (тис.грн.).

Вихідні дані були зібрані по трьом суднам АСК “Укррічфлот” “Т.Г.Шевченко”, “Маршал Кошевой”, “Генерал Лавриненков” за період 2003-2005 рр.

Оцінка невідомих параметрів здійснювалася за допомогою методу найменших квадратів при виконанні деяких умов, однією з яких є відсутність мультиколінеарності, тобто лінійної залежності між факторними показниками. За допомогою методу кореляційного аналізу виявлена наявність мультиколінеарності між формуючими факторами. Здійснено моделювання оцінки якості туристичних послуг з набором показників, визначених з допомогою рівняння регресії.

На підставі розрахованих характеристик регресійного рівняння після перевірки на мультиколінеарність в дисертації отримана наступна регресійна модель інтегрального коефіцієнта якості туристичних послуг (К), яка має наступний вигляд (2):

(2)

Для перевірки достовірності модель досліджувалась за допомогою методу головних компонент. Оскільки усі параметри додатні, то зі зростанням кожного фактора за інших рівних умов якість обслуговування поліпшується. Значення коефіцієнта детермінації говорить про те, що варіація факторів пояснює 87,65% варіації інтегрального показника якості.

Отримане регресійне рівняння має практичне значення для аналізу залежності якості круїзних судів від розглянутих факторів та дозволяє зробити висновок, про те, що найбільш впливають на зміну інтегрального коефіцієнта якості показники витрат на підвищення безпеки, якості обладнання судна, якості обслуговування на судні, якості обслуговування в порту.

Як свідчать проведені дослідження, побудована модель адекватна емпіричним даним, що дає можливість використовувати її для прогнозування та планування якості туристичних послуг на круїзному судні в залежності від виділених факторів. Запропоновані методичні положення побудови моделі можна використовувати для аналізу залежності рівня якості туристичних послуг на круїзному судні не тільки від виділених факторів, а і від будь-яких інших, в залежності від мети дослідження.

Практична апробація моделі була здійснена при визначені інтегрального показника якості судна після модернізації. Побудовано моделі, що описують взаємозв’язки між інтегральним показником якості та попитом, балансовим прибутком та вартістю судна.

На основі розроблених методичних положень в дисертації виконана оцінка якості пасажирського судна проекту 302, яка дозволила здійснити критичний аналіз послуг, що надаються. За результатами аналізу були розроблені шляхи підвищення якості надання туристичних послуг водного