LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств

наступні задачі:

- обґрунтування потреби змін в існуючих системах управління транспортних підприємств;

- аналіз впливу структур та принципів управління на ефективність діяльності підприємств;

- аналіз існуючих методів оцінки ефективності управління персоналом;

- дослідження та наукове обґрунтування основних соціально-економічних параметрів, що впливають на ефективність діяльності підприємства (параметризація управління);

- розробка теоретичних основ оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом;

- розробка науково обґрунтованої методики оцінки структур управління персоналом підприємства з використанням експертно-статистичної інформації;

- формалізована оцінка управління персоналом деяких транспортних підприємств України і визначення обґрунтованих напрямків реформування.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є управління персоналом транспортних підприємств, яке прямо впливає на економічну ефективність його діяльності. Методи оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств є предметом даного дослідження.

Методологія та методичні основи дослідження. Для дослідження проблеми соціально-економічної оцінки управління персоналом транспортних підприємств України автор застосував якісні і кількісні соціологічні методи: глибинне інтерв'ю, анкетування й опитування експертів, а також методи системного аналізу і багатовимірного статистичного аналізу. Використання всіх цих методів викликано характером проблеми: необхідністю оцінки ефективності функціонування складної соціально-економічної системи, що враховує стиль керівництва, позитивні і негативні впливи навколишнього соціально-економічного середовища на колектив підприємства і ряду інших соціально залежних і соціально утворених факторів.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором розроблені суспільно-політичні аспекти теоретичних основ оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом і практичні рекомендації для оцінки і реформування систем управління для транспортних підприємств. Вони базуються на параметризації управління високого ступеня і застосуванні експертних оцінок, заснованих на соціологічному дослідженні і подальшому розвитку методу експертно-статистичних оцінок та деяких положень багатомірного статистичного аналізу соціально-економічних досліджень.

Для коректної оцінки управління персоналом підприємства і напрямків реформування відповідних ієрархічних структур пропонується спочатку вивчити соціально-економічний стан системи управління. Спираючи на отриману інформацію можна більш коректно обрати шляхи підвищення ефективності діяльності транспортного підприємства шляхом оптимізації управління. Автором були розроблені науково-методичні рекомендації щодо оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом. Це дає можливість удосконалити існуючі структури і принципи управління застосовуючи методи формалізованої оцінки, які спираються на експертно-статистичні дані про підприємство, а також підвищити економічну ефективність діяльності підприємства в сучасних соціально-економічних умовах.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної роботи були реалізовані на практиці для удосконалення системи управління низки транспортних підприємств України: Київського спеціалізованого АТП-1007, окремих структурних підрозділів АНТК ім.Антонова, ЗАТ АТП-13067, Київського ВАТ АТП-2562, державного підприємства “Рембудтранс”. Застосовуючи розроблену автором методику оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом ЕСОСУ на названих підприємствах була проведена реорганізація деяких рівнів управління, змінені принципи прийняття рішень і проведені заходи щодо формування коректної та ефективної ієрархічної структури. Результатом проведених заходів стало значне зниження плинності кадрів, кількості керуючих ланок, підвищення якості і швидкості прийняття рішення в кризових ситуаціях.

Особистий внесок здобувача. Матеріали, наведені в дисертаційної роботі і результати, що опубліковані в наукових працях [2, 4, 5, 7] за темою дисертації, отримано автором одноосібно.

У статті [1] здобувачем було розроблено загальну структуру факторів, що впливають на поведінку робітників підприємств.

У матеріалах опублікованих у [3] особистий внесок здобувача – визначення соціально-психологічних аспектів та проведення соціологічних досліджень.

Результати досліджень наведені в [6] здобувач особисто здійснював соціологічні дослідження та аналізував їх результати з позицій соціально-економічного управління.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та одержали позитивну оцінку на наукових семінарах відділу соціально-економічних проблем і управління Національного НДІ охорони праці в 2000-2001 роках, на наукових семінарах кафедри менеджменту авіаційних робіт і перевезень Національного авіаційного університету в 2001 році, а також на 2-й і 3-й міжнародних науково-технічних конференціях АВИА-2000/2001

Публікації. Дисертаційна робота знайшла своє відображення в сімох публікаціях присвячених застосуванню нових принципів управління підприємствами, усі в наукових спеціальних виданнях ВАК України, загальним обсягом 2 друкованих аркушів, у тому числі автору належить 1,7 друкованих аркушів.

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і додатків. Основний зміст роботи викладено на 169 сторінках комп'ютерного тексту. Робота містить 34 таблиці, 15 рисунків. Список використаної літератури складає 157 найменувань. Допоміжна інформація і документальні дані наведені в 2 додатках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


У вступі розглянута доцільність розробки наукової проблеми, обґрунтована її актуальність, сформульовані мета, задачі і наукова новизна дослідження, визначені теоретичне і практичне значення отриманих результатів.

Перший розділ - “Сучасний стан управління персоналом на підприємствах” – присвячений концептуальним проблемам управління. Розглянуто сучасні методи оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом та особливості функціонування структур та принципів управління підприємств в Україні.

Сучасний етап розвитку суспільного виробництва характеризується постійно зростаючим значенням організації і управління. Зростаючі труднощі управління ведуть до збільшення чисельності управлінського персоналу, до якого зараховують усіх службовців, зайнятих процесами переробки економічної інформації. Необхідність оптимізації та оцінки якості управління викликана глибокими змінами в самому економічному розумінні управлінських