LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств

розділі - “Дослідження ефективності управління персоналом транспортних підприємств” – розглянуті основні типологічні риси управління персоналом транспортних підприємств, фактори, що впливають на його ефективність і напрямки оптимізації з погляду експертних оцінок. Проведене дослідження базується на анкеті, яка складається з питань, що охоплюють майже всі соціально-економічні функції системи управління. Усього питань 21, з них 18 відкритих, саме ці питання і лягли в основу проведеного аналізу. Для одержання достовірної картини ефективності принципів та структур управління персоналом на конкретних транспортних підприємствах проводився порівняльний аналіз відповідей на різні питання. Це дало можливість виявити загальні тенденції в прагненнях працівників і проблемах виникаючих при управлінні. Порівнюючи відповіді анкетуємих на різні питання були виявлені “чорні анкети” - підтасовані відповіді, спроби дати невірну або очікувану відповідь.

Досліджуваний об'єкт (підприємство, окремий структурний підрозділ та ін.) характеризується якоюсь “вихідною якістю”, що апріорі обумовлюється набором “вхідних параметрів”, які піддаються обліку і виміру. Тоді, ефективність роботи підприємства визначається в основному сукупністю таких параметрів, як прибуток від фінансово-економічної діяльності, вірність прийнятих управлінських рішень, плинність кадрів, якість інформаційних потоків тощо. Таким чином, можна розглянути задачу оптимізації управління персоналом підприємства. У даній роботі об'єктом дослідження є саме персонал підприємства або його структурного підрозділу, вихідною якістю — ступінь оптимальності соціально-економічних параметрів від яких залежить ефективність його діяльності.

На основі розробленого інструментарію було проведено кількісне соціологічне дослідження методом анкетування. Опитування було зроблено на ряді транспортних підприємств України. В анкетуванні взяли участь 524 чоловіка – працівника транспортної сфери. Дослідження торкнулося всіх рівнів управління від вищого керівництва підприємств до рядових працівників. Це дозволило оцінити систему управління з всіх ієрархічних точок зору. Наявність в анкеті ряду контрольних питань і проведення додаткових індивідуальних опитувань дає можливість стверджувати, що дане дослідження має високий ступінь вірогідності. Для підтвердження цього результати дослідження були піддані експертному аналізу фахівцями кафедри менеджменту Національного технічного університету України “КПІ”, відділу соціально-економічних проблем і управління Національного науково-дослідного інституту охорони праці, кафедри менеджменту авіаційних робіт і перевезень Національного авіаційного університету, науково-технічної виробничо-впроваджувальної фірми “Технологія і прогрес”.

Одночасно з анкетуванням, автором використовувався якісний соціологічний метод – глибинні інтерв'ю з респондентами. Особисті бесіди з працівниками досліджуваних підприємств дозволили внести відповідні корективи в результати дослідження, що були отримані після аналізу даних, отриманих за допомогою анкетування. Це дозволило відстежити ряд випадків, коли при заповненні анкет використовувався тиск керівництва або було неправомірне заповнення анкет і необдумані відповіді респондентів.

На основі отриманих даних був зроблений попередній відбір вхідних параметрів з використанням додаткового експертного вивчення. Як показала практика, попередній набір вхідних параметрів буває надмірно великим, і це породжує значні обчислювальні та інтерпретаційні труднощі. Тому до проведення відповідного статистичного обстеження об'єктів потрібно зробити ретельний аналіз щодо відбору невеликого числа найбільш інформативних, з погляду їхнього впливу на досліджувану вихідну якість, вхідних параметрів. Експертно-статистична обробка цієї інформації дозволила одержати набір вхідних параметрів (табл. 4) для розрахунку цільової функції оцінки, що характеризує соціально-економічну ефективність управління персоналом підприємства за допомогою розробленої автором методики оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом експертно-статистичним методом (ЕСОСУ).


Таблиця 4 - Дані, які описують діяльність підприємства (вхідні параметри) і піддані їхньому впливу напрямки оптимізації (табл. 3).

Вхідні параметри прибуток від діяльності підприємства кількість успішна проведених подій кількість усіх проведених подій прогнозуєма кількість заходів прогнозує-мий розмір фонду ЗП

Формовані напрямки оптимізації 1,2,3 2,3,5 2,3,5 2,3 1,3,4

Вхідні параметри фактичний розмір фонду зп кількість конфліктів відсоток працівників, які отримують премії відсоток працівників, які не отримують премії число працівників у відділі

Формовані напрямки оптимізації 1,2,3,4 4,5 1,4,5 1,4,5 1,4,5

Вхідні параметри плинність кадрів середня заробітна плата число ієрархічних рівнів (при узгодженні) число інфор-маційних повідомлень середня ін-формаційна ємність

Формовані напрямки оптимізації 2,4,5 1,4 2,5 1,2,5 2,5


Також були сформульовані напрямки оптимізації управління для підвищення фінансової ефективності його діяльності (табл. 5).


Таблиця 5 - Основні напрямки соціально-економічної оптимізації управління персоналом підприємства


п/п Напрямки соціально-економічної оптимізації управління персоналом

1. Ефективність економічної діяльності відділу за певний період часу

2. Дієвість прийнятих рішень и проведених заходів

3. Вірогідність прогнозу діяльності відділу по кількості заходів та витрати фонду заробітної плати

4. Соціально-економічна справедливість управління персоналом підприємства

5. Ієрархічна керованість, з урахуванням обсягів інформації по рівням управління


В якості експертів були залучені керівники транспортних підприємств, фахівці в сфері менеджменту і соціально-економічних процесів. У результаті статистичної обробки цих анкет був визначений остаточний набір описаних вище вхідних параметрів. Таким чином, проведене дослідження і його аналіз, залучення експертів і обробка отриманої інформації дозволили одержати основні дані для практичного застосування розробленої автором дисертації методики ЕСОСУ.

Третій розділ – “Розробка методики оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортного підприємства” -присвячений безпосередньо розробці та апробації запропонованої автором методики оцінки ЕСОСУ.

Кожне підприємство має певний потенціал управління. Цей потенціал формується не тільки сьогоденням, але і несе на собі відбиток минулих тенденцій управління. Наявність орієнтованих у майбутнє довгострокових стратегій також впливає на розвиток управління підприємством, однак тут існує і зворотний зв'язок – некоректне