LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств

випадку справедливості гіпотези Н0, тобто при відсутності будь-якої погодженості в судженнях експертів, що брали участь в обстеженні.

Нехай т експертами зроблена оцінка в балах n об'єктів. Тоді для оцінки вектора b у лінійній апроксимації ц1(Х) може бути використаний метод найменших квадратів. А саме, нехай i-й об'єкт одержує від k-гo експерта бал щi(k) (i = = 1, ..., n; k = 1, ..., т). Ми вважаємо, що

(i = 1, ..., n; k = 1, ..., т).

Щодо випадкових похибок еi(k) ми вважаємо, що вони незалежні і відомі їх числові характеристики. Mei(k) = 0, Dei(k) = у2.

У цьому випадку найкращою оцінкою для вектора b є вектор, який мінімізує величину:

.

Цей вектор знаходиться як рішення системи лінійних рівнянь

j=1, 2, …, p.

Застосування багатовимірного експертно-статистичного аналізу дозволяє обробляти значні масиви соціально-економічної інформації. Цей метод дає можливість описати й оцінити соціально-економічну ефективність управління персоналом з урахуванням ряду якісних показників. Знання цільової функції дозволяє в даному випадку:

а). робити формалізовану оцінку системи управління підприємства, ґрунтуючись на знанні окремих, малосумісних у звичайних умовах показників, що характеризують ефективність його діяльності;

б). будувати плани реформування системи управління, особливу увагу приділяючи удосконаленню тих компонентів, що ввійшли в цільову функцію з відносно великими вагами і, отже, за рахунок яких можна домогтися найбільш істотної якісної зміни.

Після складання рівнянь і проведення попередніх арифметичних розрахунків перейдемо безпосередньо до визначення вагових коефіцієнтів. Для цього вирішується отримана система рівнянь, результати рішення якої наведені в табл. 6.


Таблиця 6 - Числові значення вагових коефіцієнтів при вхідних параметрах цільової функції

Вхідні параметри прибуток від діяльності підприємства кількість успішна проведених заходів кількість усіх проведених заходів прогнозуєма кількість заходів прогнозуємий розмір фонду ЗП

Ваговий коефіцієнт -403,29 123,25 -32,1 160,53 21,37

Вхідні параметри фактичний розмір фонду ЗП кількість конфліктів відсоток працівників, які отримують премії відсоток працівників, які не отри-мують премії число працівників у відділі

Ваговий коефіцієнт 5,6 134,4 153,8 151,7 -94,37

Вхідні параметри плинність кадрів середня заробітна плата число ієрархічних рівнів (при узгодженні) число інфор-маційних повідомлень середня інфор-маційна ємність

Ваговий коефіцієнт -275,5 -2,03 98,18 22,79 -192,7


ВИСНОВКИ


1. У дисертації обґрунтована необхідність сучасного, науково обґрунтованого апарата оцінки і реформування управління персоналом. Це обумовлено складністю проблем соціально-економічної оцінки управління й у бажаності застосування формалізованих процедур прийняття рішень. Це підтверджується підвищенням ефективності діяльності підприємств при використанні додаткових зовнішніх інформаційних джерел.

2. Науково обґрунтовані фактори, що формують управління персоналом, напрямки оптимізації з урахуванням економічної ефективності, ієрархічної керованості, соціальній справедливості, вірогідності прогнозування, дієвості прийнятих рішень і проведених заходів.

3. Обґрунтовано методичні положення щодо формування апарата експертно-статистичного вивчення управління персоналом підприємства, формування попередньої моделі оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні, аналізу і проведення соціологічного обстеження колективу підприємства. Проведені необхідні розрахунки і розроблена методика оцінки ЕСОСУ.

4. Проведено формалізовану оцінку, за допомогою розробленої автором методики, систем управління ряду транспортних підприємств України. На основі отриманих результатів і з подальшим застосуванням методики ЕСОСУ були проведені заходи щодо змін у системі управління. У результаті підвищилася економічна ефективність реформованих підприємств: ВАТ Київське АТП-13067 – на 12 % знизилися адміністративні витрати, на 27 % знизилася плинність кадрів, на 20 % збільшилася заробітна плата; ЗАТ АТП-2562 – збільшення обсягу робіт на 15 %, збільшення прибутку на 1%; Київське спеціалізоване АТП-1007 – на 17 % збільшилася заробітна плата, на 15 % зменшились адміністративні витрати, Державне підприємство “Рембудтранс” – на 3 % збільшився прибуток, на 5 % зменшились невиробничі витрати.

5. У дисертації доведено, що проведення формалізованої оцінки управління персоналом підприємства дозволяє швидко і якісно виявити підлягаючи реформуванню ланки ієрархічної структури, провести порівняльний аналіз декількох варіантів реформування і вибрати оптимальні зміни в структурі та принципах управління.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Лисюк М.О., Лукин С.Ю. Зменшення соціальної ентропії системи працеохоронних заходів як напрямок поліпшення стану охорони праці. - Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. - К.: Національний НДІ охорони праці, 1999 - Вип.2.-С.40-46.

2. Лукин. С.Ю. Формирование общественного мнения для авиакомпаний в Украине. - Проблемы системного подхода в экономике: Сборник научных трудов: выпуск 5.-Киев:НАУ, 2001. – С.83-86.

3. Малихін О., Лукін С., Власова Н. Вплив соціально-психологічних факторів на рівень готовності працівника до ризику. - Вісник Національного технічного університету Україні “КПІ”. Серія “Гірництво”: Збірник наукових праць.-Київ:НТТУУ”КПІ”:ЗАТ ”Техновибух”,2000.-Вип. 4. – С.120-124.

4. Лукін С.Ю. Вплив вербального викладення правил техніки безпеки на ступінь їх дотримання. - Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. - К.: Національний НДІ охорони праці, 2000 - Вип.3. – С.68-71.

5. Лукін С.Ю. Використання стресогенних ситуацій у колективі для підвищення ефективності управління ним. – Соціальна психологія і педагогіка. – К.:2001 - № 7 – С.53-55.

6. Малихін О.В., Лучко І.А., Лукін С.Ю. Вплив людського фактору у формуванні певного ставлення працівників промислових підприємств щодо дотримання ними нормативних вимог охорони праці. - Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. - К.: Національний НДІ охорони праці, 2000 - Вип.4. – С.71-78.

7. Лукін С.Ю. Оцінка ефективності управління підприємством шляхом застосування експертно-статистичного методу побудови цільової функції. – Математичне моделювання в економіці: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2002 –Вип. 5. – С.35-42.


Лукін С.Ю. Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04. Економіка транспорту і