LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


СИБІРЦЕВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧУДК 658.3 : 331.1
Оцінка соціального стану

виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами

Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Дніпропетровськ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник доктор економічних наук, професор

Фільштейн Леонід Михайлович,

Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту


Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор

Дороніна Майя Степанівна,

Харківський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри соціології і психології управління


кандидат економічних наук, доцент

Козенков Дмитро Євгенович,

Національна металургійна академія України

Міністерства освіти і науки України,

м. Дніпропетровськ, завідувач кафедри менеджменту


Провідна установа Національний гірничий університет

Міністерства освіти і науки України,

м. Дніпропетровськ, кафедра менеджменту


Захист відбудеться 25 травня 2005р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.04 Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4.

Автореферат розісланий 22 квітня 2005р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ігнашкіна Т.Б.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реформування економіки України передбачає докорінну перебудову господарського механізму, створення, на засадах впровадження і розвитку нових економічних відносин, гнучкої та ефективної системи управління на підприємствах. Успіх трансформацій значною мірою залежить від підвищення результативності діяльності працівників в усіх ланках господарювання і, в першу чергу, у виробничих колективах підприємств.

Теорія i практика сучасного менеджменту базуються на постулаті, що розвиток матеріального виробництва і підвищення професiйно-квалiфiкацiйного рівня працівників перетворюють виробничу діяльність в складний соціальний процес. Людина виступає сьогодні не просто як пасивний суб’єкт виробничих відносин, але й як активний учасник їх формування і розвитку.

Усунення недоліків, викликаних неефективним використанням соціальних методів управління, потребує удосконалення існуючої методології регулювання соціальних процесів і насамперед оцінки соціального стану виробничих колективів підприємств.

Питання, пов’язані із визначенням впливу соціальних процесів на ефективність колективної виробничої діяльності знайшли відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: І. Багрової, М. Бобнєва, В. Бойко, В. Галигіна, Є. Гребньова, С. Гановського, В. Данюка, А. Донцова, Ю. Забродіна, Т. Заславської, Я. Зеленевського, В. Казміренка, П. Керженцева, А. Колота, Т. Котарбинського, Л. Козера, І. Кряжева, К. Кунца, У. Лінкольна, Н. Лукашевича, Ю. Морозова, В. Новікова, М. Обозова, Б. Овсієвича, Б. Паригіна, В. Патрушева, В.Петюха, А. Пригожина, А. Петровського, Т. Пітерса, Е. Роджерса, А. Спасова, К. Томаса, Л. Уманського, Р. Уотермена, Л. Фільштейна, Ф. Хайдера, Е. Чугунова, В. Шепеля, В. Шпалинського та інших.

Оскільки в процесі своєї виробничої діяльності сучасні промислові підприємства періодично стикаються з великою кількістю проблем кризового характеру, особливої актуальності набувають питання удосконалення методів антикризового управління.

Розгляду соціальних аспектів антикризового управління підприємствами присвячені праці таких вчених, як: І. Балабанов, С. Бєляєв, А. Градов, А. Грязнова, П. Друкер, В. Забродський, М. Іванов, Н. Ільїна, Т. Клебанова, Д. Козєнков, В. Кошкін, Р. Кричевський, Б. Кузін, Л. Лігоненко, Є. Мінаєв, Д. Морріс, В. Панагушин, В. Пономаренко, О. Пушкар, Б. Райзенберг, М. Слабіков, О. Совєтова, О. Соколіцин, Є. Уткін, М. Хаммер, Д. Чампі та інші.

Ці автори в основному обґрунтували сутність спільної виробничої діяльності, особливостей управління соціальним розвитком виробничих колективів та взаємозв’язку соціально-економічного і соціально-психологічного стану колективу з результатами його діяльності у передкризових та кризових умовах.

Проте, до теперішнього часу залишаються відкритими питання визначення критеріїв і розробки системи показників оцінки соціального стану виробничого колективу, а також використання результатів такої оцінки в системі антикризового управління підприємством з метою раннього виявлення проявів кризи.

Актуальність теми. Розробка теоретичних та методологічних положень, пов’язаних з вирішенням питань проведення оцінки соціального стану виробничого колективу та використання її результатів для ранньої діагностики передкризового стану є актуальною та має як наукове, так і практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснено згідно договорів про співробітництво між Інститутом економіки НАН України, Кіровоградським національним технічним університетом, управлінням праці і соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації. Робота виконувалась на базі тематичних планів НДР НДІ праці та зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України, зокрема, за темою „Стимулювання і мотивація високоефективної праці у промисловості” (номер державної реєстрації 0103U005131), (особисто автором запропоновано проведення оцінки рівня задоволеності членів колективів підприємств своєю працею за критеріями, вивчення яких сприяє виявленню резервів підвищення ефективності праці), а також тематичних планів НДР Національної металургійної академії України (тема „Удосконалення методів антикризового управління в умовах перехідної економіки”, номер державної реєстрації 0102U000869), (особисто автором запропонована модель соціальної діагностики кризи на промисловому підприємстві, яка дозволяє використати результати оцінки соціального стану виробничого колективу в системі антикризового управління підприємством для ранньої діагностики передкризового стану).

Згідно паспорту спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами дисертаційна робота виконувалась за таким напрямком дослідження як управління соціальним розвитком трудового колективу та людськими ресурсами в організації.

Мета і задачі дослідження. Головна мета дисертації полягає у теоретичному обґрунтуванні оцінки соціального стану виробничого колективу як функціонального елементу антикризового управління розвитком людських ресурсів підприємства.

Досягнення мети зумовило необхідність визначення та розв’язання наступних задач:

  • дослідити існуючі теоретичні підходи до вивчення змісту, характеру і ознак спільної виробничої діяльності;

  • визначити та обґрунтувати загальні етапи життєвого циклу (ЖЦ) виробничого колективу підприємства як соціальної системи;

  • визначити особливості використання соціальних методів в системі антикризового управління виробничою діяльністю підприємств;

  • конкретизувати та обґрунтувати функції антикризового управління з урахуванням соціальних особливостей спільної виробничої діяльності;

  • розробити модель оцінки соціально-економічного стану виробничого