LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами

колективу підприємства;

 • розробити модель оцінки соціально-психологічного стану виробничого колективу підприємства;

 • обґрунтувати методику ранньої діагностики передкризового стану на промисловому підприємстві;

 • провести практичну апробацію та впровадження системи моделей оцінки соціального стану виробничого колективу на промислових підприємствах для оптимізації антикризових заходів.

  Об’єктом дослідження є процес управління соціальним розвитком виробничого колективу та людськими ресурсами на промислових підприємствах.

  Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і практичні питання оцінки, аналізу і діагностики соціального стану виробничих колективів підприємств.

  Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є наукові положення і досвід (як вітчизняний, так і закордонний), накопичений у виробничій сфері, законодавчі та нормативні документи, рекомендації наукових організацій та окремих вчених із теми, яка досліджувалась.

  Для вирішення поставлених завдань методами дослідження були обрані: теоретичний аналіз проблеми, методи логічного узагальнення, положення системного підходу, метод соціологічного аналізу, елементи економіко-математичного моделювання, методи статистичного спостереження, експертні опитування і оцінки.

  Представлені в роботі дослідження ґрунтуються на матеріалах, зібраних при проведенні спеціальних обстежень на промислових підприємствах Кіровоградської області.

  Наукова новизна одержаних результатів. В дисертації розроблені теоретичні і методологічні положення, які складають сутність соціально-економічних та соціально-психологічних аспектів антикризового управління виробничим колективом підприємства.

  Нові наукові положення дисертаційного дослідження, запропоновані здобувачем особисто, полягають у наступному:

  вперше:

  • розроблено модель оцінки соціального стану виробничого колективу підприємства, яка на відміну від існуючих, враховує взаємодію між соціально-економічними та соціально-психологічними складовими цієї оцінки;

  • розроблено і адаптовано нову модель соціальної діагностики кризи на промисловому підприємстві, що дає змогу використовувати результати оцінки соціального стану виробничого колективу в системі антикризового управління підприємством;

  удосконалено:

  • методику оцінки соціально-економічного стану виробничого колективу за рахунок обґрунтування системи кількісних критеріїв та інтегрального показника цієї оцінки;

  • методику оцінки соціально-психологічного стану виробничого колективу за рахунок використання більш повної системи соціометричних критеріїв та обґрунтування нового інтегрального показника цієї оцінки;

  дістало подальший розвиток:

   • теорія розвитку соціальних систем у напрямку визначення загальних етапів життєвого циклу виробничого колективу підприємства, що дозволило ідентифікувати і більш детально проаналізувати етап кризових змін, несвоєчасна діагностика яких загрожує цілісності системи;

   • концептуальні засади використання оцінки, аналізу і діагностики соціально-економічного та соціально-психологічного стану виробничого колективу в системі антикризового управління підприємством.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад і практичного інструментарію здійснення оцінки соціального стану виробничого колективу та використання її результатів для соціальної діагностики кризи на підприємстві з метою раннього виявлення проявів кризи і оптимізації антикризових заходів, що сприяє забезпеченню стабільності спільної виробничої діяльності.

  Проведене дослідження дає змогу на основі наукового обґрунтування ролі і місця соціальних факторів у діяльності виробничих колективів підвищити ефективність використання соціально-економічної і соціально-психологічної інформації при прийнятті управлінських рішень та формуванні програм антикризових заходів на промислових підприємствах.

  Підтвердженням практичного значення одержаних результатів є використання методичних розробок та практичних рекомендацій, виконаних за участю автора, на промислових підприємствах Кіровоградської області: ВАТ „Кіровоградолія” (довідка № 1685/01-7 від 14.12.2004р.), ВАТ „Червона зірка” (довідка № 1979 від 21.12.2004р.), ВАТ „Кіровоградська швейна фабрика „Зорянка” (довідка № 1092 від 28.12.2004р.). Результати наукових досліджень застосовані також і для розробки структури та змісту навчальних курсів „Економіка праці та соціально-трудові відносини”, „Управління персоналом”, які викладаються для студентів економічного факультету Кіровоградського національного технічного університету.

  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібним науковим дослідженням. Отримані результати є авторською позицією стосовно проведення оцінки соціального стану виробничого колективу та використання результатів цієї оцінки в системі антикризового управління підприємствами.

  В опублікованих у співавторстві двох наукових працях особисто здобувачем: обґрунтовано вплив соціальних факторів на ефективність використання трудового потенціалу спеціалістів на підприємствах та узагальнено показники оцінки діяльності працівників управління.

  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні результати досліджень, висновки і рекомендації, що наведені в дисертації, обговорювались на засіданнях кафедр економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету та менеджменту Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), а також доповідалися та були схвалені на таких наукових конференціях: всеукраїнській науково-методичній конференції „Проблеми економіки та удосконалення економічної освіти у вищій школі” (Кіровоград, травень 1998р.); міжнародній науково-методичній конференції „Соціально-економічні аспекти збалансування потреб у трудових ресурсах” (Кіровоград, 2000р.); четвертій міжнародній конференції „Наука і освіта 2001” (Дніпропетровськ, 2001р.); республіканській науково-практичній конференції „Розширення ринку праці в центральному економічному регіоні України” (Кіровоград, листопад 2002 р.); II міжнародній науково-практичній конференції „Соціально – трудові відносини та соціальна політика у сучасних економічних умовах” (Донецьк – Слов’янськ, квітень 2003р.).

  Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в опублікованій одноосібній монографії загальним обсягом 10,69 друкованих аркушів, 9 наукових роботах у фахових виданнях загальним обсягом 1,81 друкованих та 5 тезах доповідей на конференціях загальним обсягом 0,44 друкованих аркуші. Загальний обсяг публікацій 12,94 друкованих аркуші, у тому числі безпосередньо авторові належить 12,84 друковані аркуші.

  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 210 сторінок машинописного тексту, у тому числі 30 таблиць на 29 сторінках і 15 рисунків на 14 сторінках, список використаної літератури із 181 джерела на 14 сторінках та 7 додатків на 39 сторінках.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

  У розділі 1 „Теоретичні основи оцінки соціального стану виробничого колективу підприємства” подано характеристику виробничого колективу як складного соціального організму, який відповідає певним соціально-економічним та соціально-психологічним характеристикам.

  Системно-структурний та функціональний підхід до вивчення виробничого колективу як складної соціальної системи визначає, що колективна виробнича діяльність забезпечується не тільки тими взаємодіями, котрі пов’язують людей у безпосередньому процесі праці та примушують їх виконувати низку обов’язків і дотримуватись певних норм поведінки, але і складними відносинами економіко-організаційного та соціально-психологічного характеру. В ході виробничої діяльності працівники вступають у найрізноманітніші особистісні відносини, в результаті чого виробничий колектив опиняється


 •