LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка стану і перспективи завершення реформування економіки агропромислового комплексу Криму

Кримський державний агротехнологічний університет

Лєвдіков Володимир СергійовичУДК [65.016.7+338.33] : 338.242
Оцінка стану і перспективи завершення реформування
економіки агропромислового комплексу Криму
Спеціальність - 08.07.02
економіка сільського господарства і АПКАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Сімферополь - 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Кримському державному агротехнологічному університеті Міністерства аграрної політики України.


Науковий керівник: доктор економічних наук,

Заслужений працівник освіти України

Зінов’єв Фелікс Володимирович,
професор кафедри організації виробництва, маркетингу та ЗЕД
Кримського державного агротехнологічного університету, м.Сімферополь


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент УААН

Амбросов Володимир Якович
зав. кафедрою обліку і аудиту
Харківського державного технічного
університету сільського господарства

кандидат економічних наук

Потєєв Дмитро Артурович
доцент кафедри міжнародної економіки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, м.Сімферополь


Провідна установа: Дніпропетровський державний аграрний

університет Міністерства аграрної

політики України, кафедра економіки,

м.Дніпропетровськ.


Захист відбудеться “27” травня 2004р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.805.01 при Кримському державному агротехнологічному університеті за адресою: 95492, м.Сімферополь, смт.Аграрне, корп. 1, ауд.501.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського державного агротехнологічного університету за адресою: 95492, м.Сімферополь, смт.Аграрне, корп. 1.


Автореферат розісланий “26”квітня 2004р.


Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук С.Я. Дементьєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Характерною рисою нинішнього реформування економіки АПК стало те, що воно проводиться в умовах системної загальноекономічної кризи, що затронула не тільки АПК, але і всю економіку країни.

Однією з основних умов виходу з економічної кризи і підвищення ефективності господарювання в агропромисловому комплексі Криму є реформування його економіки, науковий пошук нових високоефективних механізмів його трансформації, сучасних форм господарювання і стабілізації соціальної ситуації в сільській місцевості.

Проблеми ефективної реалізації реформ в АПК завжди були в полі зору вчених, фахівців і практиків, і знайшли відповідне відображення в наукових працях Амбросова В.Я., Андрійчука В.Г., Лукінова І.І., Макаренко П.М., Мельніка Л.Ю., Мессель-Веселяка В.Я., Новікова Ю.М., Оніщенко О.М., Саблука П.Т., Юрчишина В.В.

Основною умовою подолання кризових явищ в агропромисловому комплексі Криму є обґрунтування його подальшого перетворення з урахуванням особливостей транзитивного типу економіки. Пошук ефективних механізмів трансформації й оцінка ступеня завершення реформування визначає актуальність дослідження.

Зв’язок роботи з планами наукових досліджень. Тема дослідження входить у план НДР Кримського державного агротехнологічного університету по проблемі “Наукове забезпечення галузей АПК Криму в нових умовах господарювання” (держномер реєстрації 0102 V 000127), виконуваної на завдання Міністерства агропромислового комплексу Криму

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є концептуальне визначення перспективних напрямків подальшого реформування АПК Криму, виявлення механізмів ефективного завершення аграрних реформ.

Відповідно до даної мети в дисертаційній роботі поставлені наступні завдання:

-проаналізувати еволюцію аграрних реформ і виявити механізми трансформації економіки агропромислового комплексу;

-дати оцінку стану процеса реформування і основних його результатів в агропромисловому комплексі Криму;

-обґрунтувати перспективи завершення реформування на основі досягнення більш високої результативності в порівнянні з наявними ресурсами;

-обгрунтувати механізми відновлення ефективного ходу аграрних реформ та завершення їх активного етапу;

-запропонувати підходи до кількісної оцінки ефективності реформ.

Предметом дослідження є організаційно-економічна трансформація агропромислового комплексу Криму. Як об’єкт дослідження обрані механізми реформування АПК Криму.

Методи дослідження. Теоретичною основою виконаного дослідження є діалектичний метод пізнання, вимоги об’єктивних економічних законів ринкової економіки, теоретичні положення аграрної економічної науки, праці провідних вчених про реформування економіки агропромислового комплексу.

Для оцінки стану економіки агропромислового комплексу Криму були використані розрахунково-конструктивний метод, метод угруповань, метод парних порівнянь на основі багатомірного шкаліювання; для дослідження механізмів функціонування ринку сільгосппродукції і продовольства - маркетингові й експертні методи дослідження; для визначення величини структурних зрушень у ході реформування - структурно-динамічний аналіз; для оцінки соціально-економічних результатів реформи – індексний аналіз; для розробки механізмів ефективного реформування АПК - метод аналогії і контр-фактичні моделі; для інерційного прогнозу розвитку ситуації в економічній сфері АПК Криму – метод експонентного росту; для визначення вагових значень критеріїв і відповідних їм індикаторів ступеня завершеності аграрної реформи - експертний метод; для розробки методики оцінки ступеня завершення аграрної реформи - метод інтегральної оцінки на основі багатосекторної моделі.

У дослідженні використовувалися матеріали Держкомстату Криму, Міністерства економіки Криму і Міністерства агропромислового комплексу Криму, а також аналітичні розробки автора.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що:

-уточнена система механізмів реформування АПК, що включає їхні блоки: трансформації земельних відносин і форм господарювання, перетворення відносин власності, формування ринкової інфраструктури агровиробництва і держпідтримки проведених реформ;

-знайшли подальший розвиток методичні підходи до дослідження реформування економіки агропромислового комплексу на основі використання основних методів кількісної оцінки ефективності аграрного