LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка стану і перспективи завершення реформування економіки агропромислового комплексу Криму

зайнятих (11%).

6. Держава фактично цілком втратила свій вплив на процеси реформування, що відбуваються, значна частина економіки перейшла в тіньову сферу через невиправдано високе оподатковування. Трохи виправило ситуацію уведення фіксованого сільгоспподатку, однак це як і раніше розглядається не більш ніж тимчасова міра. Тобто фактично так і не було сформоване ефективне економічне середовище господарювання через явний пріоритет у діяльності державних органів фіскальних цілей по наповненню бюджету. У результаті – утрачена легальна мотивація ефективної економічної діяльності в суб’єктів господарювання.

7. Трансформація організаційних форм господарювання неминуче спричиняє за собою в більшості випадків зміну спеціалізації, зниження концентрації сільгоспвиробництва, а також порушення сформованих коопераційних і інтеграційних зв’язків. У цілому з 220 перетворених КСП тільки близько 50% залишилися єдиним підприємством, обравши для себе нову організаційно-правову форму. У 21% КСП поділ відбулося на 2 нових сільгоспформування, у 11,5% підприємствах виділилися 3 нових. А також 15 КСП були роздроблені кожне на 4 нові підприємства, 13 КСП – на 5 нових, і в 11 випадках було створено 5 і більш нових сільськогосподарських формувань на базі старого підприємства.

8. Критерії оцінки ефективності аграрних реформ, що тривають з перемінною інтенсивністю вже більш 10 років, дотепер носять невизначений характер. Для забезпечення можливості оцінки ефективності реформ автором була сформована сукупність критеріїв, здатних у найбільшій мері відбити якісні сторони оцінюваного явища і у той же час бути розкритими системою підібраних індикаторів. Проведений розрахунок ступеня завершеності аграрних реформ показав, що в даний час аграрні реформи в АПК Криму в цілому довершені лише на 37%.

9. З метою відновлення ефективності ходу аграрної реформи пропонується сукупність механізмів, що включає: формування системи державної підтримки (напрямки диференційованої підтримки груп сільгоспформувань, демонополізації сфери агробізнесу, розвитку ринкової інфраструктури в сфері доступу до ринкової інформації), вироблення єдиної концепції структурно-інвестиційного розвитку економіки АПК регіону, подолання технологічної деградації, залучення до проведення реформ створених за минуле десятиліття приватних бізнесів-структур, підтримки структурного укрупнення новостворених дрібних сільгоспформувань до знаходження ними достатньої економічної бази та ін.

10. Для забезпечення інформаційної підтримки реформованих сільгоспформувань запропоновани каскадна модель розвитку консалтингових структур в агропромисловому комплексі, логіко-структурна схема створення інформаційно-консультаційного центру на базі трансформованих учбово-дослідних господарств, а також сформована структура загальноекономічного блоку інформаційної роботи інформаційно-консультаційного центру.


СПИСОК опублікованих робіт ПО темі дисертації

у фахових виданнях:

1. Цвигун Р.Т., Левдиков В.С. Отечественный производитель в состоянии накормить страну //Государственный информационный бюллетень о приватизации. –1998. –№5. –С.42-44. (Личный вклад автора: определены направления развития пищевой промышленности Крыма)

2. Левдиков В.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий в ходе сертификатных аукционов //Экономика и управление. –1998. –№5. –С.23-25.

3. Сирош Н.В., Левдиков В.С. Формирование корпоративного сектора экономики в Крыму и некоторые проблемы корпоративного управления //Діловий огляд. –1998. –№7. –С.67-72. (Личный вклад автора: оценены процессы формирования корпоративного сектора экономики)

4. Реутов В.Е., Левдиков В.С. Управление корпоративными правами государства в акционерных обществах АПК Крыма //Экономика и управление. –1999. –№2. –С.26-28. (Личный вклад автора: оценена степень участия товаропроизводителей в приватизации перерабатывающих отраслей)

5. Левдиков В.С. Методические подходы к исследованию процессов реформирования экономики отрасли //Экономика и управление. –1999. -№4. –С.28-29.

6. Левдиков В.С. Концептуальные подходы к реформированию экономики агропромышленного комплекса в переходный период //Экономика и управление. –2000. -№2-3. –С.32-33.

7.Левдиков В.С. Методические подходы к оценке завершенности аграрных реформ //Экономика и управление. –2000. -№5. –С.18-19.

8.Зиновьев Ф.В., Левдиков В.С. Аграрная реформа: проблемы эффективной реализации //Экономика и управление. –2001. -№5. –С.25-26. (Личный вклад автора: систематизированы проблемы, накопившиеся в ходе реформирования)

9.Левдиков В.С. Состояние продовольственного рынка – критерий эффективности аграрного реформирования в Крыму //Экономика и управление. –2001. -№6. –С.6-8.

10.Левдиков В.С. Оценка состояния и перспективы реформирования экономики АПК Крыма //Экономика и управление. –2002. -№1. –С.29-30.

в інших виданнях:

11. Левдиков В.С. Особенности формирования инвестиционных ресурсов в период реформирования экономики АПК //Материалы конференции “Проблеми економіки агропромислового комплексу та формування його кадрового потенціалу”. –К.: ІАЕ, 2000. –Т.1. –С.296-302.

12. Левдиков В.С. Формирование технологической политики в сфере АПК //Современные рычаги и методы управления повышением эффективности хозяйственной деятельности. -Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. –112с. (в т.ч. доля автора 0,3 п.л.)

13. Зиновьев Ф.В., Додонова М.В., Левдиков В.С. и др. Реформирование экономики АПК Крыма. –Симферополь: Таврида, 2000. –176с. (11 п.ч.) (в т.ч. доля автора 3,9 п.л.)

14. Левдиков В.С. Состояние трансформации аграрного сектора Крыма. /Материалы конференции “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы”. –Горки: БГСХА, 2000. –Ч.1. –С.174-176.

15. Левдиков В.С. Влияние достоверности экономической информации на эффективность аграрной реформы /Материалы межвузовской научно - практической конференции –Симферополь: Таврический национальный университет, 2002. –С.290-294.

16. Левдиков В.С. Обоснование механизмов восстановления эффективного хода аграрной реформы и завершения ее активного этапа /Материалы всеукраинской научно-практической конференции. –Симферополь: ТНУ им.Вернадского, 2004. –С.62-64.

Лєвдіков Володимир Сергійович. Оцінка стану та перспективи завершення реформування економіки агропромислового комплексу Криму. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, Кримський державний агротехнологічний університет, Сімферополь, 2004.

У дисертаційній роботі викладені існуючі методичні підходи до кількісного дослідження ефективності реформування АПК, а також проаналізовано еволюцію аграрних реформ та визначено