LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка ступеня ризику в підприємницькій діяльності

Міністерство освіти України

Одеський державний економічний університет


УДК 658.1:330.131.7
РАДКЕВИЧ НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Оцінка ступеня ризику в підприємницькій діяльностіСпеціальність 08.02.03. – Організація управління, планування та регулювання економікоюАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукОдеса – 1999
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Одеському державному економічному університеті

Міністерства освіти України (м. Одеса).


Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Підгорний Анатолій Захарович,

Одеський державний економічний університет,

завідувач кафедри статистики


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Гранатуров Володимир Михайлович,

Одеський науково-дослідний інститут зв’язку

Міністерства зв’язку України,

начальник наукового відділу,

Головний метролог Міністерства зв’язку України


кандидат економічних наук, доцент

Борісов Олег Григорович,

Одеський інноваційний іпотечний центр,

Голова правління,

Головний редактор журналу “Маркет-рев’ю”


Провідна установа: Технологічний університет Поділля

Міністерства освіти України, кафедра економіки

(м. Хмельницький).Захист відбудеться 25 лютого 2000 року о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К.41.055.01 .в Одеському державному економічному

університеті за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського державного

економічного університету.


Автореферат розіслано 24 січня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент Маркітан О.С.Загальна характеристика роботиАктуальність теми. Одним із важливих завдань створення економіки ринкового типу є всебічний розвиток підприємницької діяльності. Сьогодні в Україні переважає торгово-посередницьке підприємництво. Однак подальше проведення економічних реформ повинне вивести на перший план промислово-виробниче підприємництво, яке має пріоритетне значення. Саме у виробничому середовищі створюється багатство суспільства.

Вся господарська діяльність фірми на ринку здійснюється в умовах невизначеності - розриву налагоджених зв’язків між республіками колишнього СРСР, політичної та економічної нестабільності, інфляції, недосконалих законодавства, методів і форм приватизації тощо. У зв’язку з цим усі дії підприємця в умовах ринкових відносин не можуть бути з повною визначеністю обмірковані і прораховані, тому вся підприємницька діяльність є ризикованою.

Актуальність теми дослідження обумовлюється об’єктивною необхідністю розробки теоретичних і практичних проблем кількісної оцінки ступеня підприємницького ризику для промислово-виробничих фірм.

Господарське середовище стає все більш невизначеним, і у підприємця виникають неясність і невпевненість в отриманні кінцевого результату, а тому зростає і ступінь підприємницького ризику.

У науковій літературі вже накопичено достатній досвід у дослідженні ризику, представлено його класифікацію, причини виникнення, фактори, що впливають на ризик, а також проаналізовано втрати, які може понести фірма внаслідок прийняття ризикованих рішень. Переліченими проблемами займались учені-економісти В.В.Вітлинський, С.І.Наконечний, П.Г.Грабовий, М.Г.Лапуста, Л.Г.Шаршукова, І.Г.Балабанов, О.Л.Устенко, Б.А.Райзберг та ін. Однак багато питань визначення оцінки ступеня підприємницького ризику залишаються недослідженими.

Недостатня теоретична і практична оцінка ступеня підприємницького ризику для конкретного виду діяльності або конкретної виробничої ситуації в основному визначила тему даної дисертаційної роботи. Її зміст спрямовано на розробку методики оцінки ступеня підприємницького ризику для промислово-виробничої фірми на прикладах промислових підприємств м. Одеси.


Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася на базі тематичних планів кафедри регіональної економіки і підприємництва Одеського державного економічного університету в межах теми “Сучасні тенденції демонополізації економіки, перетворень форм власності і господарювання”, що розроблюється згідно з тематичним планом міжвузівських наукових і науково-технічних програм на 1997-1999 рр., затвердженим наказом Міністерства освіти України №37 від 13.02.1997р.( підстава для виконання НДР -рішення Коордінаційної ради університету, протокол №2 від 11.03.1997р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методичних положень щодо кількісної оцінки ступеня ризику промислово-виробничої фірми у сучасних вітчизняних умовах і практичних рекомендацій щодо зниження (мінімізації) внутрішнього ризику фірми.

Відповідно до поставленої мети дослідження в дисертаційній роботі визначені такі основні завдання:

 • визначити сутність поняття підприємницького ризику для промислово-виробничої фірми;

 • систематизувати фактори, які викликають внутрішній ризик фірми;

 • розробити класифікацію видів ризиків, що виникають у процесі господарської діяльності;

 • узагальнити основні діючі методики оцінки ступеня ризику;

 • визначити динаміку фінансового стану, кредитоспроможності та ймовірності банкрутства підприємства;

 • створити методику кількісної оцінки ступеня підприємницького ризику промислової фірми в умовах недостатку інформації;

 • запропонувати шляхи мінімізації ризику фірми з урахуванням її внутрішніх ресурсів.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведені дослідження дали змогу отримати наступні результати, які мають наукову і практичну цінність в умовах ринкових перетворень на промислових підприємствах в Україні:

 • на основі практичних досліджень здійснено систематизацію поглядів і критичний аналіз існуючих точок зору про поняття “підприємницький ризик” і методи його оцінки;

 • запропоновано класифікацію внутрішніх ризиків промислово-виробничої фірми яка враховує теперішній стан функціонування господарчих суб’єктів в Україні і проведено дослідження джерел їх виникнення;

 • розроблено рекомендації щодо вдосконалення статистичного методу оцінки ступеня ризику і форм урахування поточної інформації, які дозволяють оперативно оцінити ризик фірми при прийнятті конкретного рішення;

 • рекомендована система заходів, які спрямовані на зниження (мінімізацію) ризиків за рахунок внутрішніх резервів фірми, що допоможе покращити положення фірми на ринку;

 • обгрунтовані рекомендації щодо вибору ділового партнера на ринку і заключення контрактів, які спрямовані на зниження ступеня ризику фірми;

 • розроблена методика кількісної оцінки ступеня підприємницького ризику промислово-виробничої фірми в сучасних ринкових умовах, використання якої дозволить визначити ступінь ризику на підприємствах будь-якої галузі і форми власності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення, які викладені в дисертації, доведені до рівня методичних розробок та практичних рекомендацій. Вони знайшли і можуть знайти подальше застосування при вирішенні актуальних завдань підвищення ефективності господарської діяльності промислово - виробничої фірми на ринку

Розроблена методика і пропозиції щодо зниження ступеня підприємницького