LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка ступеня ризику в підприємницькій діяльності

випадків успішного проведених операцій - nусп;

 • кількість випадків невдало проведених операцій - nневд;

 • загальна кількість випадків операцій по даному виду підприємницької діяльності - nзаг;

 • кількість випадків певного рівня втрат внаслідок невдало проведених операцій - nневд;


 • частота виникнення втрат

 • кількість втрат у вартісному вираженні внаслідок невдало проведених операцій, у тому числі: матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, інші види втрат;

 • імовірність виникнення втрат внаслідок підприємницької діяльності ( у виробничому і комерційному підприємництві);

 • ступінь ризику по кожному виду господарської діяльності або по кожній операції визначається за формулою 1.

  Скориставшись поточною статистичною інформацією, підприємець може оцінити ступінь ризику по кожному виду господарської діяльності або конкретній операції за відомими формулами за допомогою статистичного методу:

 • Розрахувати математичне очікування, дисперсію, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації..

 • Призначити області (зони) ризику в залежності від обсягів втрат і встановити рубіжні обсяги показників можливого, критичного і катастрофічного ризику.

 • Побудувати криву розподілу ймовірності виникнення певного рівня витрат.

 • Внаслідок проведених заходів виробити міркування про стан поточних справ на підприємстві і прийняти рішення про проведення (або непроведення) майбутніх господарських операцій.

  Однак оцінити ступінь ризику, використовуючи цю методику, можливо в тому випадку, якщо угода здійснювалася в минулому в приблизно однакових умовах або з одним і тим самим партнером декілька разів.

  У дисертації розглядалися питання, які пов’язані з мінімізацією ризику на фірмі за рахунок її внутрішніх резервів. Для вирішення цієї проблеми автором була розроблена анкета “Про пошук шляхів зниження внутрішніх ризиків у процесі господарської діяльності промислово-виробничої фірми”. В анкетуванні взяли участь 38 експертів, з них: керівники підприємств, менеджери, головні бухгалтери - 7 осіб (18% з числа опитаних); приватні підприємці - 9 осіб (24%), викладачі економічних дисциплін вищих навчальних закладів м. Одеси - 14 осіб (37%), інші фахівці - 8 осіб (21%). За даними анкетування запропоновані деякі шляхи зниження внутрішніх ризиків для промислово-виробничих фірм, з яких найбільше значення мають:

  Для організаційно - виробничого ризику:

  1) при невірно вибраній стратегії фірми доцільно:

  • переглянути свою стратегію;

  • провести старанний аналіз ринку;

  • визначити маркетингові рекомендації щодо поведінки фірми на ринку;

  • розробити прогноз ринкової конюнктури;

  2) при зростанні витрат на виробництво можливо:

  • розробити комплекс заходів щодо зниження собівартості одиниці продукції (наприклад, ліквідація втрат від браку);

  • проаналізувати стан запасів і витрат;

  • провести заміну одних видів матеріалів іншими, більш дешевими;

  • знизити витрати на купівлю, доставку і зберігання матеріалів;

  3) при зниженні обсягів виробництва рекомендується:

  • зробити аналіз причин зниження обсягів виробництва;

  • перевірити дійсність та оптимальність планів;

  • провести аналіз постачання матеріалів, сировини;

  • розрахувати і проаналізувати в динаміці наступні показники: коливання рівнів розвитку виробництва, продажу, цін, поставок, обсягу, запасів і сировини та ін.;

  4) у випадку неузгодженості взаємодій між різними підрозділами фірми, недостатнього контролю на всіх етапах виробничого процесу необхідно:

  • провести аналіз причин розладу взаємодій у колективі;

  • використовувати в процесі управління фірмою мотивацію підвищення ефективності праці робітників;

  • знизити децентралізацію в управлінні;

  • налагодити координацію між службами;

  • забезпечити контроль менеджерів усіх рівнів за роботою підрозділів;

  5) для уникнення прийняття невірних рішень керівниками фірм доцільно:

  • проводити старанний підбір керівників вищих і середніх ланок, ефективну мотивацію і стимулювання їх діяльності;

  • виділяти кошти на підвищення кваліфікації керівних кадрів;

  • залучати до роботи досвідчених експертів - консультантів зі сторони;

  6) у випадку зниження рівня конкурентоспроможності фірми слід:

  • перебудувати роботу фірми на випуск продукції, яка користується попитом;

  • упроваджувати в новий товар зміни, що покращують його споживчі властивості;

  • продавати свій товар за цінами нижчими, ніж у конкурентів.

  Для комерційного ризику:

  1) при відсутності маркетингових досліджень і власної ніші на ринку збуту необхідно:

  • старанно аналізувати ринок;

  • оцінити потенційні можливості фірми на конкретному ринку або його сегменті;

  • вибрати сегмент на ринку і утримувати свої позиції;

  • співставити ринкову конюнктуру зі всіма ресурсами фірми;

  2) у випадку невірного використання інформації про зовнішнє середовище слід:

  • збирати інформацію про стан зовнішнього середовища;

  • вивчати нормативні документи і закони загальнодержавного характеру;

  • вносити додаткові зміни в бізнес - план, плани виробництва та інвестиційні плани;

  3) при незбалансуванні попиту і пропозиції товарів на ринку доцільно;

  • проаналізувати в динаміці величину і структуру поточного дійсного попиту;

  • збирати статистичну інформацію про вплив різних факторів на величину попиту (або експертні оцінки попиту);

  • провести аналіз структури ринку, еластичності попиту по цінах, темпів зростання споживання;

  • ввести цінову дискримінацію;

  • при падінні попиту - негайне прийняття наступних заходів: зростання рівня ліквідності за рахунок прискорення реалізації виготовленої продукції, скорочення товарних запасів, закупок сировини, матеріалів; зниження ціни на власну продукцію та збільшення її асортименту;

  4) у випадку зростання конкурентної боротьби на ринку необхідно провести старанний аналіз роботи фірм - конкурентів і зібрати наступну інформацію про:

  • асортимент продукції, яка випускається та реалізується;

  • місце конкуруючої фірми на світовому ринку;

  • банки, через які фірма виконує свої операції;

  • їх фінансовий стан і звязки з іншими фірмами;

  прогноз змін стратегії конкурентів і виявлення найбільш небезпечних з них;

  • можливу реакцію конкурентів на ділову активність підприємства;

  5) у разі виникнення затоварення продукції на фірмі через низький обсяг її реалізації треба:

  • розробити заходи щодо стимулювання продажу продукції;

  • покращити асортимент і якість продукції, що випускається;

  • ретельно підбирати комерційних посередників;

  • стимулювати збут продукції за допомогою реклами;

  6) при незадовільному виконанні контрагентом умов договору необхідно:

  • зробити запит у відповідний банк про платіжноспроможність партнера;

  • при укладенні угоди використати послуги страхової компанії;

  • до укладення угоди ввести в контракт систему штрафних санкцій за кожне взяте зобовязання;

  • покращити роботу власної юридичної служби;

  7) в випадку розриву налагоджених звязків із постачальниками доцільно:

  • при заключенні договору передбачати штрафні санкції на випадок відмови постачальника від своїх зобовязань;

  • поставляти матеріали (сировину) безпосередньо до робочих місць, обминаючи складські приміщення.

  Для фінансового та інвестиційного ризиків:

  1) при погіршенні фінансового стану фірми необхідно:

  • провести ретельний аналіз фінансової звітності і пошук “ хворих” статей - збитків, простроченої заборгованості тощо;

  • у випадку зростання виробничих запасів - зясувати їх причини і пров


 •