LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сталінська Олена Вікторівна
УДК 330.322.54:332.146.2
Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні


Спеціальність 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетингАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Донецьк – 2002

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі економіки підприємства Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк)


Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Лях Олександр Віталійович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), доцент кафедри економіки підприємства


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Омельянович Лідія Олександрівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), декан обліково-фінансового факультету, завідувач кафедри фінансів та банківської справи


кандидат економічних наук, доцент Лепа Роман Миколайович, Донецький інститут економіки та господарчого права (м. Донецьк), доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій


Провідна установа – Інститут економіки промисловості Національної Академії Наук України (м. Донецьк), відділ проблем ефективного використання виробничого потенціалу


Захист дисертації відбудеться 23 квітня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 по захисту дисертацій у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, ауд. 101.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24)


Автореферат розісланий 22 березня 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Овечко Г.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Для країн, що здійснюють радикальні соціально-економічні перетворення і формують економіку ринкового типу, важливою передумовою структурних перетворень і економічного підйому є розробка нормативного і методичного забезпечення для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, насамперед у вітчизняну промисловість. Для вирішення цієї проблеми необхідно комплексне та ретельне урахування досвіду, накопиченого в країнах, що напрацювали певні теоретичні підходи і практичний інструментарій. Разом з тим застосування закордонного досвіду управління без урахування особливостей перехідного періоду в конкретній країні може не дати очікуваних результатів і навіть дискредитувати цей досвід. Це повною мірою варто віднести до методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні.

Актуальність проблеми оцінки інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування зумовлено важливістю розвитку інвестиційних процесів для України в період ринкової трансформації економіки. Таким чином, комплексна оцінка інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування дозволить суттєво підвищити ефективність інвестиційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки України, що позитивно вплине на розширення джерел і обсягів залучення інвестиційних засобів в Україну.

Значний внесок у розробку питань оцінки інвестиційної привабливості внесли такі відомі учені країн СНД і України, як: С.С. Аптекар, І.О. Бланк, В.М. Геєць, М.Г. Гузь, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, В.В. Ковальов, В.В. Краснова, І.В. Ліпсіц, Ю.Г. Лисенко, О.В. Лях, В.Л. Петренко, А.А. Пересада та ін.

Серед закордонних учених це: Дж. Ван Хорн, Р.Холт, А.Мертенс, Г.Бирман, У.Шарп., С.Шмидт та ін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано за матеріалами держбюджетної теми ДонНУ "Проблеми адаптації підприємств, територіальних галузевих комплексів до економічних реформ у транзитивних економіках" (номер державної реєстрації – 0199U001496).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних основ та практичних механізмів оцінки інвестиційної привабливості підприємств промислово-розвиненого регіону в умовах трансформаційної економіки.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі завдання:

  • досліджено особливості інвестиційних процесів у перехідній економіці України;

  • проаналізовано напрямки удосконалення інвестиційної політики на державному і регіональному рівнях управління;

  • запропоновано концепцію синтезу механізмів оцінки інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, яку засновано на використанні синергетичного підходу;

  • розроблено економіко-математичну модель розрахунку інтегрального покажчика інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування;

  • розглянуто роль фінансової діагностики в аналізі інвестиційної привабливості підприємств, представлено систему фінансових покажчиків при проведенні фінансової діагностики в процесі оцінки інвестиційної привабливості;

  • розроблено систему покажчиків, що характеризують рівень життєздатності потенційних об'єктів інвестування в довгостроковій перспективі;

  • розроблено теоретичні основи синтезу системи управління підприємством на основі концепції життєздатних систем.

Об'єктом дослідження є процеси прийняття інвестиційних рішень при здійсненні інвестиційної діяльності в промислово-розвиненому регіоні.

Предметом дослідження є механізми оцінки інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування.

Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі інвестиційного менеджменту, економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, законодавчі та нормативні акти України, що визначають інвестиційну діяльність в Україні.

Наукова новизна. У дисертації здійснено постановку і вирішення нової актуальної задачі синтезу механізму оцінки інвестиційної привабливості. При цьому отримано такі нові наукові результати:

концепція синтезу механізмів оцінки інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, що заснована на використанні синергетического підходу та забезпечує