LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні

підвищення ефективності прийняття інвестиційних рішень;

економіко-математична модель розрахунку інтегрального покажчика інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, що заснована на використанні комплексу фінансових покажчиків і системних характеристик підприємства, реалізація якої дозволяє формалізувати процес ранжирування потенційних об'єктів інвестування за ступенем інвестиційної привабливості та підвищує рівень точності вибору для інвестора;

метод синтезу системи управління підприємством, що базується на концепції життєздатних систем та дозволяє підвищити ефективність функціонування підприємства і рівень його інвестиційної привабливості;

імітаційна модель функціонування підприємства, яка заснована на принципах системної динаміки та дозволяє досліджувати вплив зміни зовнішніх і внутрішніх умов на ефективність функціонування підприємства в процесі прийняття інвестиційних рішень.

Практична цінність роботи полягає в тому, що запропонована концепція оцінки інвестиційної привабливості та економіко-математична модель розрахунку інтегрального покажчика інвестиційної привабливості дозволяють вийти на якісно новий рівень управління інвестиційними коштами в сучасних умовах розвитку економіки України. Запропонована концепція є універсальною і може бути застосована для оцінки інвестиційної привабливості широкого кола об'єктів інвестування.

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на:

Х Міжнародній науково-практичній конференції: "Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура" (м. Чернівці, 1999 р.);

Регіональній науково-практичній конференції "Стратегія управління соціально-економічним розвитком регіону до 2010 року" (м. Донецьк, 1999 р.);

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Економіка сталого розвитку: погляд у ХХІ століття" (м. Донецьк, 1999 р.);

Міжнародній науково-практичній конференції "Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти" (м. Полтава, 2000 р.);

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Місто, регіон, держава: проблеми розподілу повноважень" (м. Донецьк, 2000 р.);

VІІ Міжнародному науково-практичному семінарі "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій (регіональний аспект)" (м. Слав'яногорськ, 2001 р.);

Наукових семінарах кафедр "Економіка підприємства" та "Економічна кібернетика" Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 8 наукових працях загальним обсягом 2,52 друковані аркуші, з яких автору належить 2,2 друковані аркуші.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури з 122 джерел і викладена на 171 сторінках машинописного тексту, що включає 14 рисунків і 18 таблиць.


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.


Ввступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, предмет, об'єкт і методологію дослідження, показано наукову новизну, теоретичну і практичну значимість роботи.

У першому розділі "Концептуальні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємств" проаналізовано особливості інвестиційних процесів у перехідній економіці України, розглянуто основні макро- і мікроекономічні фактори зниження інвестиційної активності в Україні протягом останніх років. Представлено концепцію синтезу механізмів синергетичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, виділено фактори, що визначають інвестиційну привабливість регіонів, галузей і підприємств. Розроблено економіко-математичну модель розрахунку інтегрального покажчика інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування.

Сучасні умови трансформаційної економіки в Україні обумовлюють необхідність теоретичної і практичної розробки механізму інвестування як однієї з найважливіших структурних складових ринкових відносин.

Інвестиції є визначальним чинником росту економіки, а інвестиційна політика держави займає центральне положення в комплексі мір, що проводяться у грошово-кредитній, фінансовій і зовнішньоекономічній сферах та забезпечують економічний підйом. Однак на даний час інвестиційний комплекс України, як і раніше, залишається в кризовому стані: знижуються бюджетні дотації на капітальне будівництво, що є причиною росту обсягу незавершеного виробництва; сповільнюються темпи відновлення основних фондів ведучих галузей промисловості і погіршується їхній технічний рівень, що негативно впливає на ріст обсягу виробництва промислової продукції.

За даними Держкомстату, у період з 1990 по 2000 обсяг інвестицій в основний капітал знизився в 4,5 рази (рис. 1).

Як відомо, ефективність інвестиційних процесів нерозривно зв'язана з оцінкою поточного стану й основних тенденцій розвитку інвестиційного ринку. Процес вивчення ринкових альтернатив об'єктів інвестування містить у собі оцінку і прогнозування діяльності підприємств – потенційних об'єктів інвестування, та оцінку інвестиційної привабливості галузей і регіонів як зовнішніх умов функціонування підприємств.

Оцінка інвестиційної привабливості галузей проводиться з метою ідентифікації тих галузей, що можуть забезпечити високу прибутковість інвестицій і сталий розвиток підприємств, що входять у дану галузь.


Оцінка інвестиційної привабливості окремих регіонів країни здійснюється з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів і інших факторів, що впливають на формування прибутковості інвестицій.

Оцінка інвестиційної привабливості окремих підприємств проводиться інвестором для визначення доцільності реалізації інвестиційного проекту – здійснення капітальних вкладень з метою розширення і технічного переозброєння діючих підприємств, або при виборі акцій окремих компаній у процесі формування портфеля цінних паперів. Концептуальну схему механізму оцінки інвестиційної привабливості підприємств представлено на рис. 2.

При виборі факторів, що впливають на інвестиційну привабливість підприємств, широке поширення одержали методики, що засновані на аналізі системи фінансових коефіцієнтів. Синергетичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості підприємств припускає, що процес прийняття інвестиційних рішень в умовах об'єктивної невизначеності частини вихідної інформації повинен охоплювати стадії не тільки аналізу поточного стану об'єктів інвестування, але й відображати способи оцінки наслідків цієї невизначеності. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства повинен проводитись як в напрямку аналізу фінансових коефіцієнтів, так і в напрямку оцінки