LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні

ряду системних характеристик, таких, як надійність, гнучкість, адаптивність системи. Узагальнений покажчик інвестиційної привабливості може бути розрахований за наступною методикою.

Нехай є M підприємств, кожне з яких характеризується множиною значень N факторів. Тоді кожне розглянуте підприємство може бути представлене як точка N-мірного простору з координатами, що є рівними значенням кожного з N факторів.

На початковому етапі аналізу рівня інвестиційної привабливості формується матриця спостережень, що містить повну характеристику підприємств, що аналізуються:де M – кількість підприємств, що аналізуються;

N – число факторів;

xij – значення фактора j для підприємства i.

Для розрахунку покажчика інвестиційної привабливості підприємства необхідно провести перетворення матриці Х для нормування факторів, що характеризують. Сформуємо матрицю Z, елементи якої розраховуються в такий спосіб:

де zij – нормоване значення фактора j для підприємства i;

– мінімальне значення фактора j;

– максимальне значення фактора j;

Далі проводиться розрахунок покажчика інвестиційної привабливості, що представляє собою синтетичну величину множини факторів, які характеризують потенційні об'єкти інвестування. Розрахунок покажчиків інвестиційної привабливості дозволяє упорядкувати елементи сукупності – аналізовані підприємства – за відстанню до деякої точки N-мірного простору, яку будемо називати еталонною.

За кожним фактором матриці Z визначається максимальне значення (для факторів, зростання значення яких підвищує ступінь інвестиційної привабливості підприємства) , мінімальне значення (для факторів, зростання значення яких знижує ступінь інвестиційної привабливості підприємства) , або нормативне значення (для фінансових коефіцієнтів, для яких встановлено нормативні значення), що дозволяє визначити так званий еталон інвестиційної привабливості, який являє собою точку P0(z01,z02, …,z0N).

Відстань між окремими точками N-мірного простору, що представляють собою аналізовані об'єкти інвестування, і точкою Р, що є еталоном інвестиційної привабливості розраховується в такий спосіб:

.

Отримані відстані є основою для розрахунку покажчика інвестиційної привабливості:

(1)

де .

Покажчик інвестиційної привабливості (1) інтерпретується в такий спосіб: чим ближче значення покажчика di до одиниці, тим більш привабливим для інвестування є i-те підприємство.

В другому розділі "Синтез системи оцінки інвестиційної привабливості підприємств" представлено систему фінансових покажчиків при проведенні фінансової діагностики в процесі оцінки інвестиційної привабливості, яка є інформаційною основою процедури аналізу, а також система покажчиків, що характеризують рівень життєздатності потенційних об'єктів інвестування в довгостроковій перспективі – гнучкість, маневреність, стійкість і адаптивність системи. Розглянуто основні покажчики, що характеризують структуру й ефективність систем управління різних підприємств з метою оцінки можливостей реорганізації організаційної структури і структури системи управління потенційних об'єктів інвестування з метою підвищення ефективності їхнього функціонування. Розроблено основні принципи синтезу системи управління підприємством на основі концепції життєздатних систем, упровадження якої істотно підвищує ефективність функціонування підприємства і рівень його інвестиційної привабливості.

На етапі оцінки інвестиційної привабливості об'єктів інвестування здійснюється зіставлення потенційних об'єктів і вибір з їхньої сукупності найбільш перспективних. Комплекс фінансових покажчиків характеризує поточний стан об'єкта інвестування на визначений момент часу і дозволяє оцінити лише короткострокову життєдіяльність підприємства, залишаючи осторонь оцінку довгострокової життєдіяльності. Аналіз фінансових коефіцієнтів на сучасному етапі розвитку технології не враховує ряд факторів, що роблять істотний вплив на перспективний розвиток підприємства.

Розглянемо основні загальносистемні покажчики, що характеризують життєздатність системи.

Під надійністю підприємства розуміється оцінка математичного очікування ступеня досягнення системою нормативних значень покажчиків:

де H– потенційна надійність підприємства;

K – кількість покажчиків;

Pk – величина фактичного значення k-го покажчика, конкретна реалізація якої буде залежати від умов функціонування підприємства;

– плановане значення k-го покажчика в залежності від множини передбачуваних умов функціонування.

Для оцінки характеристик адаптивності підприємства до зміни умов функціонування розраховуються два покажчики: коефіцієнт різноманітності та коефіцієнт еластичності.

Коефіцієнт різноманітності по кожному виду потенціалу підприємства може бути використаний як міра різноманітності в процесі розрахунків, зв'язаних з рівнем адаптивності. Коефіцієнт різноманітності являє собою відношення потенціалу підприємства в області i до середніх питомих витрат i-того виду потенціалу підприємства:

де Ki – коефіцієнт різноманітності системи по i-му виду потенціалу;

Ri - потенціал підприємства в області i;

- середні питомі витрати i-го виду потенціалу підприємства;

При такому підході загальна різноманітність потенціалу системи може бути представлена вектором .

Коефіцієнт еластичності по i-тому виду потенціалу розраховується в такий спосіб:

де – відхилення необхідних витрат потенціалу підприємства i-го виду в сформованих умовах функціонування ? від наявного потенціалу;

відхилення індексу продуктивності підприємства, що викликано нестачею i-того виду потенціалу ?Ri.

Заключний етап діагностики інвестиційної привабливості підприємств припускає вивчення можливостей реорганізації організаційної структури і структури системи управління потенційних об'єктів інвестування з метою підвищення ефективності їхнього функціонування.

Представимо систему адаптивного управління підприємства у виді систем управління його окремими функціональними підрозділами і метасистеми управління (рис. 3). Виділення метасистеми обумовлено необхідністю адаптивного регулювання параметрів управлінської діяльності, що, як випливає з базових положень системного підходу, може здійснюватися тільки відособленою стосовно об'єкта управління системою.

Запропонований підхід до управління забезпечує регулювання параметрів управлінської діяльності, створює передумови для істотного покращення фінансово-економічного стану підприємства.

У розділі 3 "Реалізація механізмів оцінки інвестиційної привабливості підприємств" проведено аналіз зовнішнього середовища функціонування потенційних об'єктів інвестування, проведено оцінку інвестиційної привабливості регіонів і галузей промисловості України; розглянуто типологізацию регіонів України за динамікою промислового виробництва (економічна