LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні

складова) і динамікою доходів населення (соціальна складова). Проведено характеристику найбільш привабливого з інвестиційної точки зору регіону (Донецька область) і найбільш привабливої галузі (чорна металургія). Проаналізовано фінансовий стан підприємств чорної металургії Донецької області і проведено розрахунок інтегральних покажчиків їхньої інвестиційної привабливості. Розроблено імітаційну модель функціонування підприємства чорної металургії, яка заснована на принципах системної динаміки та дозволяє досліджувати динаміку ефективності функціонування підприємства при зміні зовнішніх і внутрішніх умов функціонування.

У роботі проведено практичну реалізацію запропонованої концепції для аналізу інвестиційної привабливості 24 областей України й Автономної Республіки Крим. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів дозволяє комплексно оцінити інвестиційний ринок України і підвищити ефективність прийнятих інвестиційних рішень. Розрахунок інтегрального покажчика інвестиційної привабливості регіонів України з використанням табличного процесора EXCEL, що є складовою частиною пакета Microsoft Office, дозволив одержати числові значення узагальнених покажчиків за алгоритмом, розглянутому в розділі 1. У процесі аналізу покажчиків інвестиційної привабливості регіонів України встановлено, що значення покажчиків інвестиційної привабливості змінюються від 0,5061 (Донецька область) до 0,0012 (Чернівецька область).

У роботі також проведено оцінку інвестиційної привабливості галузей промисловості України відповідно запропонованій концепції. У процесі аналізу покажчиків інвестиційної привабливості галузей України встановлено, що значення покажчиків інвестиційної привабливості змінюються від 0,4984 (чорна металургія) до 0,0088 (виробництво будівельних матеріалів).

У процесі аналізу покажчиків інвестиційної привабливості підприємств чорної металургії Донецької області встановлено, що значення покажчиків інвестиційної привабливості змінюються від 0,7888 (ММК ім. Ілліча) до 0,0125 (Константинівський МК).

Для підвищення ефективності прийнятих інвестиційних рішень необхідно оцінити можливі витрати на забезпечення життєздатності підприємства, а також провести дослідження динаміки ефективності функціонування при зміні як зовнішніх параметрів, так і внутрішніх, тобто проаналізувати зміну основних характеристик ефективності при різних зовнішніх обуреннях і при різних можливих стратегіях розвитку самого підприємства.

Для вирішення цієї задачі використовується метод системної динаміки. Системно-динамічна модель, що дозволяє відслідковувати поводження системи при змінах зовнішніх і внутрішніх умов функціонування включає наступні блоки: "Маркетинг", "Виробництво та технології", "Фінанси", "Персонал".

Діаграму причинно-наслідкових зв'язків системно-динамічної моделі функціонування підприємства чорної металургії представлено на рис. 4.

Для підвищення вірогідності інформації рекомендується проводити декілька імітаційних експериментів для кожної можливої множини значень параметрів, що управляються.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертаційній роботі на теоретичному та методологічному рівнях здійснено розробку концепції синтезу механізмів оцінки інвестиційної привабливості підприємств промислово-розвиненого регіону в умовах трансформаційної економіки і відповідно до цілей і задач дослідження отримано такі результати:

1. Розглянуто особливості інвестиційних процесів у перехідній економіці України і проаналізовано напрямки удосконалювання інвестиційної політики на державному і регіональному рівнях управління.

2. Розроблено концепцію синтезу механізмів оцінки інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, яка заснована на використанні синергетичного підходу, що дозволяє забезпечити підвищення ефективності прийняття інвестиційних рішень.

3. Розроблено економіко-математичну модель розрахунку інтегрального покажчика інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, яку засновано на використанні комплексу фінансових покажчиків і системних характеристик підприємства, що дозволяє формалізувати процес ранжирування потенційних об'єктів інвестування за ступенем інвестиційної привабливості.

4. Розглянуто роль фінансової діагностики в аналізі інвестиційної привабливості підприємств, представлено систему фінансових покажчиків при проведенні фінансової діагностики в процесі оцінки інвестиційної привабливості, розроблено систему покажчиків, що характеризують рівень життєздатності потенційних об'єктів інвестування в довгостроковій перспективі.

5. Розроблено теоретичні основи синтезу системи управління підприємством, що базується на концепції життєздатних систем, упровадження якої дозволяє підвищити ефективність функціонування підприємства і рівень його інвестиційної привабливості.

6. Розроблено імітаційну модель функціонування підприємства чорної металургії, яку засновано на принципах системної динаміки, реалізація якої дозволяє оцінити вплив зміни зовнішніх і внутрішніх умов на ефективність функціонування підприємства.

7. Основні результати дослідження пройшли наукову та практичну апробацію на ОАО ММК ім. Ілліча (підтверджений актом економічний ефект склав 230 тис. грн.) та в Головному управлінні економіки Донецької облдержадміністрації (підтверджений актом економічний ефект склав 114 тис. грн.)


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ РОБІТ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Опубліковані у провідних наукових фахових виданнях:

1. Тихонюк Е.В. Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия // Регіональні перспективи. – № 2-3. – 2000. – С. 74-75

2. Тихонюк Е.В. Операционный леверидж в адаптивном управлении инвестиционными проектами. // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2000. – Спец. вып. – С. 12-15.

3. Тихонюк Е.В. Управленческий леверидж и эффективность инвестиционных проектов. // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2001. – Вып. 4 – С. 37-40.

4. Сталинская Е.В. Синергетический подход к оценке инвестиционной привлекательности предприятий. // Економічна кібернетика. Міжнародний журнал. - № 1-2. – 2001. – С. 84-90

5. Сталинская Е.В. Оценка уровня жизнеспособности потенциальных объектов инвестирования. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2002. – С. 540-542

Опубліковані у інших виданнях:

6. Саратикянц Э.С., Тихонюк Е.В. Концептуальный аспект оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия // Прометей. Региональный сборник научных трудов по экономике / Под. Ред. Погосова П.А. – Донецк: Китис, 1999. – С. 201-205 (Особистий внесок здобувача: