LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні

виділено фактори для оцінки інвестиційної привабливості підприємств).

7. Тихонюк Е.В. Проблемы повышения эффективности инвестиционного менеджмента (методологические аспекты) // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Выпуск 122, часть 1. – Харьков. – 2000. – с. 305-308.

Опубліковані за матеріалами конференцій:

8. Лях А., Тихонюк О. Методологічний підхід до оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах перехідної економіки // Доповіді Х міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна інноваційно-промислова політика України: Інвестиційні пріоритети та інфраструктура". Чернівці: Рута, 1999. – С. 149-153 (Особистий внесок здобувача: виділено системи покажчиків та експертних висновків щодо методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств).


АНОТАЦІЯ

Сталінська О.В. Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02. – Підприємництво, менеджмент та маркетинг. Донецький національний університет, Донецьк, 2002.

У дисертаційній роботі запропоновано концепцію оцінки інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, що заснована на використанні синергетичного підходу та дозволяє забезпечити підвищення ефективності прийняття інвестиційних рішень.

На основі запропонованої концепції розроблено економіко-математичну модель розрахунку інтегрального покажчика інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, яка дозволяє формалізувати процес ранжирування потенційних об'єктів інвестування за ступенем інвестиційної привабливості.

Розроблено теоретичні основи синтезу системи управління підприємством, що базується на концепції життєздатних систем, упровадження якої дозволяє підвищити ефективність функціонування підприємства та рівень його інвестиційної привабливості.

Розроблено імітаційну модель функціонування підприємства чорної металургії, яка дозволяє досліджувати вплив зміни зовнішніх і внутрішніх умов на ефективність функціонування підприємства.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, фінансовий аналіз, життєздатність, адаптивне управління, системна динаміка, імітаційне моделювання.


АННОТАЦИЯ

Сталинская Е.В. Оценка и анализ инвестиционной привлекательности предприятий в промышленно-развитом регионе. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02. – Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. Донецкий национальный университет, Донецк, 2002.

В диссертационной работе предложена концепция оценки инвестиционной привлекательности потенциальных объектов инвестирования, основанная на использовании синергетического подхода и позволяющая обеспечить повышение эффективности принятия инвестиционных решений. В рамках предложенной концепции разработана экономико-математическая модель расчета интегрального показателя инвестиционной привлекательности потенциальных объектов инвестирования, основанная на использовании комплекса финансовых показателей и системных характеристик предприятия, позволяющая формализовать процесс ранжирования потенциальных объектов инвестирования по степени инвестиционной привлекательности.

Представлена система финансовых показателей при проведении финансовой диагностики в процессе оценки инвестиционной привлекательности как информационная основа процедуры анализа, а также система показателей, характеризующих уровень жизнеспособности потенциальных объектов инвестирования в долгосрочной перспективе – гибкость, маневренность, устойчивость и адаптивность системы.

Рассмотрены основные показатели, характеризующие структуру и эффективность систем управления различных предприятий с целью оценки возможностей реорганизации организационной структуры и структуры системы управления потенциальных объектов инвестирования с целью повышения эффективности их функционирования. Разработаны основные принципы синтеза системы управления предприятием на основе концепции жизнеспособных систем, внедрение которой существенно повышает эффективность функционирования предприятия и уровень его инвестиционной привлекательности.

Проведен анализ внешней среды функционирования потенциальных объектов инвестирования, проведена оценка инвестиционной привлекательности регионов и отраслей промышленности Украины. Рассмотрена типологизация регионов Украины по динамике промышленного производства (экономическая составляющая) и динамике доходов населения (социальная составляющая). Проанализировано финансовое состояние предприятий черной металлургии Донецкой области и проведен расчет интегральных показателей их инвестиционной привлекательности. Разработана имитационная модель функционирования предприятия черной металлургии, основанная на принципах системной динамики и позволяющая исследовать динамику эффективности функционирования предприятия при изменении внешних и внутренних условий функционирования.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, финансовый анализ, жизнеспособность, адаптивное управление, системная динамика, имитационное моделирование.


SUMMARY

Stalinskaya E.V. Estimation and analysis of enterprise investment appeal in industrially developed region.– Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in Economic Sciences on speciality 08.06.02 – enterpreneurship, management and marketing. Donetsk National University, Donetsk, 2002.

In dissertation work the conception of investment appeal estimation of potential investments objects that is based on synergetic approach and allows to provide increase of investment decision making effectiveness is proposed.

Based on proposed conception the economic and mathematical model of estimation of the integral index of potential investments objects appeal that allows to formalise the process of potential investments objects ranking over the level of their investment appeal is developed.

The theoretical basis for synthesis of the enterprise management system that is based on the conception of viable systems and implantation of which allows to rise enterprise functioning effectiveness and the level of its investment appeal is developed.

The simulation model of ferrous metallurgy enterprise functioning that allows to research the influence of the internal and external conditions changes to the enterprise functioning effectiveness.

Key words: investments, investment appeal, financial analyse, viability, adaptive management, system dynamics, simulation modelling.