LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО– ЕКОЛОГІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ

Савчук Сергій ІвановичУДК 339.13+669.019
ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ВИРОБНИКА

НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ

(на прикладі металургійної промисловості України)

Спеціальність 08.07.01- Економіка промисловості


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Одеса – 2002Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса).


Науковий керівник:доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Буркинський Борис Володимирович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, директор


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік НАН України Долішній Мар'ян Іванович, Інститут регіональних досліджень НАН України, директор

доктор економічних наук, професор Маковеєв Петро Степанович, Одеський національний політехнічний університет, завiдувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України, відділ проблем ефективного використання промислового потенціалу (м. Донецьк)


Захист дисертації відбудеться 11.04.2002 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.


Автореферат розісланий 26.02.2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тараканов М.Л.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Найважливішою передумовою ефективного функціонування виробника в сучасних умовах є знання потреб і особливостей його потенційних ринків збуту, рівня конкурентоспроможності на них як товаровиробника в цілому, так і окремих видів продукції, що ним випускається. Дослідження показують, що саме невірна оцінка даних показників має найбільшу питому вагу (32%) серед основних причин комерційних невдач.

Звідси випливає, що аналізу ринку, конкурентоспроможності на ньому відповідної продукції і виробника повинно бути приділено максимум уваги при організації виробничої і збутової діяльності будь-якого підприємства.

Відбитком важливості вивчення даної проблеми є велика кількість досліджень у зазначеному напрямку, як спеціалістів дальнього зарубіжжя, так і в останні роки вчених-економістів країн СНД. Серед закордонних економістів, що зробили істотний внесок у розробку методів аналізу ринку, дослідження проблем конкурентоспроможності необхідно в першу чергу назвати М.Портера, Ф. Котлера, Дж. Еванса, Б. Бермана, С. Маджаро, А. Дайана, Ф. Букереля і т. ін. Провідними російськими та українськими спеціалістами в цій галузі є такі вчені як Азоєв Г.Л., Буркинський Б.В., Зав'ялов П.С., Ільяшенко С.М., Кретов І.І., Перерва П.Г., Хруцький В.Е., Юданов А.Ю. та деякі інші.

Проведений критичний аналіз літературних джерел показав, що існуючі підходи до вирішення зазначеної проблеми спираються винятково на експертні методи, що знижує рівень об'єктивності одержуваних результатів. Реалізація даних методів найчастіше пов'язана з труднощами організаційного порядку, які обмежують можливості оперативного вирішення задач оцінки та аналізу конкурентоспроможності в поточній діяльності підприємств. Крім того, залишаються вкрай мало розробленими питання безпосереднього використання оцінок рівня конкурентоспроможності продукції та виробника для вирішення різних проблем підвищення ефективності функціонування відповідних суб'єктів господарювання взагалі та на регіональних ринках зокрема.

Сказане визначає актуальність теми дисертаційної роботи, що безпосередньо присвячена розвитку методичного апарата, призначеного для вирішення задач оцінки та аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і товаровиробника на різноманітних регіональних ринках, використання отриманих при цьому результатів з метою поліпшення роботи на них.

Очевидно, що актуальність проблеми оцінки рівня конкурентоспроможності промислового товаровиробника та окремих видів його продукції на різних ринках збуту значно зростає для тих галузей, які орієнтовані на роботу з ринками далекого зарубіжжя. Такою галуззю є чорна металургія України, основна частка продукції якої поставляється на експорт.

В цих умовах економічна ефективність функціонування підприємств галузі значною мірою залежить від уміння працювати на різноманітних ринках металопродукції, в основі якого лежить правильна, об'єктивна оцінка конкурентоспроможності продукції та її виробника на потенційних ринках збуту, їх перспективності для конкретного підприємства (галузі). Тому наукова організація роботи металургійних підприємств на зовнішніх ринках може стати одним із напрямків підвищення ефективності функціонування, як окремих вітчизняних виробників металопродукції, так і галузі в цілому, напрямком, реалізація котрого практично не вимагає складної організаційної роботи і значних капітальних витрат.

Зазначені обставини визначають вибір галузі чорної металургії як об'єкта, на прикладі якого в роботі розглядаються питання одержання оцінок конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на різних регіональних ринках збуту, їх аналізу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи за темою “Теоретичні основи формування конкурентоспроможності економіки регіону на перехідному етапі” (номер державної реєстрації 0101U000711). Автором розроблено методичні положення оцінки та аналізу конкурентоспроможності виробника на регіональних ринках.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток методичного інструментарію для вирішення задач оцінки, аналізу та підвищення конкурентоспроможності продукції і виробника на різних регіональних ринках збуту (на прикладі металургійної промисловості України).

Відповідно до зазначеної мети в дисертаційній роботі ставляться і вирішуються наступні