LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)

задачі:

- провести аналіз сучасного стану чорної металургії України, основних напрямків підвищення економічної ефективності її функціонування і визначити роль і місце в них задач поліпшення роботи на зовнішніх ринках;

- уточнити зміст понять “конкурентоспроможність промислової продукції і виробника на регіональних ринках”;

- виконати аналіз існуючих методів оцінки і вибору ринків збуту промислової продукції;

- сформулювати принципи побудови і використання узагальнених кількісних оцінок конкурентоспроможності промислової продукції на потенційних ринках збуту;

- розробити методи одержання точних і об'єктивних узагальнених оцінок конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках;

- розробити комплексну методику економічної оцінки та аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і виробника в цілому на різноманітних регіональних ринках, їх ранжирування та оптимального вибору;

- одержати узагальнені оцінки конкурентоспроможності окремих видів вітчизняної металургійної продукції та виробника в цілому на різноманітних регіональних ринках, провести їх аналіз.

Об'єкт дослідження - конкурентоспроможність промислової продукції і її виробника.

Предмет дослідження - методичні підходи до вирішення проблем оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції і виробника на різноманітних регіональних ринках збуту.

Методи дослідження. В ході дослідження застосовувалися методи економічного аналізу виробництва, маркетингу промислових підприємств, елементи економіко-математичного моделювання, прийоми обробки даних програмними засобами Excel 97. Методи економічного аналізу виробничої діяльності використовувалися при визначенні одиничних показників конкурентоспроможності металургійних підприємств і окремих видів їх продукції на основних регіональних ринках. Методи маркетингового аналізу застосовувалися при оцінюванні стану потенційних ринків збуту промислової (металургійної) продукції. Економіко-математичні методи використовувалися при розв'язанні задач вибору форми узагальнених показників конкурентоспроможності продукції і виробника на регіональних ринках, оптимального вибору і завантаження потенційних ринків, ранжирування регіональних ринків за рівнем конкурентоспроможності на них окремих видів промислової продукції і її виробників. Засоби Excel 97 застосовувалися для розрахунку конкретних показників конкурентоспроможності металургійної продукції та металургійних підприємств у цілому на різних регіональних ринках. У комплексі зазначені методи і засоби використовувалися при побудові процедури визначення та аналізу інтегральних оцінок конкурентоспроможності виробника (окремих видів його продукції) на можливих ринках збуту.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в розвитку і поглибленні методів вирішення задач оцінки та аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на різних регіональних ринках збуту. Основні її положення полягають у наступному:

- у розвиток існуючих трактувань загального поняття “конкурентоспроможність” визначено поняття “конкурентоспроможність промислової продукції на регіональному ринку” і “конкурентоспроможність виробника на регіональному ринку”;

- розроблено методичні принципи побудови і використання інтегральних показників конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на потенційних ринках збуту;

- обгрунтовано і систематизовано комплекс показників оцінки конкурентоспроможності, що відбиває відповідність властивостей промислової продукції та виробничо-економічних можливостей її виробника вимогам різних регіональних ринків збуту, особливостям їх стану і функціонування;

- запропоновано інтегральні показники конкурентоспроможності окремих видів продукції і виробників на потенційних ринках збуту, що враховують специфіку задач її оцінки й аналізу на різних регіональних ринках;

- побудовано економіко-математичну модель оптимального вибору і використання ринків збуту, яка враховує основні економічні критерії функціонування підприємств, умови виробництва і реалізації продукції на різних регіональних ринках;

- розроблено комплексну методику оцінки, аналізу і підвищення конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на різних ринках збуту.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Теоретична цінність роботи міститься в розвитку і поглибленні методичної бази оцінки, аналізу та підвищення конкурентоспроможності продукції і виробника на регіональних ринках збуту.

Прикладне значення дисертаційної роботи полягає в застосуванні розроблених методів оцінки та аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і виробника для вирішення задач підвищення ефективності роботи підприємств чорної металургії України на внутрішньому й, особливо, на зовнішніх ринках чорного металу.

Методика узагальненої оцінки та аналізу конкурентоспроможності металургійної продукції і виробника на різних регіональних ринках була реалізована й одержала позитивні відгуки на таких найбільших металургійних підприємствах України, як ВАТ “ММК ім. Ілліча” (акт №33/223 від 26.11.2001), ВАТ “Азовсталь” (акт №02160 від 23.04.2001).

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і прикладні результати дисертаційного дослідження докладались і одержали позитивні оцінки на Першій всеукраїнській науковій конференції “Україна наукова '2001” (25-27 червня 2001 р., м. Дніпропетровськ), міжнародному науково-практичному семінарі “Шляхи подолання антидемпінгових домагань в зовнішньоторговельних відносинах ” (01-05 жовтня 2001 р., м. Форос).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено персональний авторський підхід, отримано здобувачем теоретичні і прикладні результати в галузі розробки методів оцінки та аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках. У дисертаційній роботі автором використано лише ті ідеї та методичні розробки, що є результатом особистого наукового внеску в публікаціях, виданих у співавторстві.

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 8,1 д.а., із котрих особисто автору належить 7,9 д.а.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації складає 183 сторінки, у тому числі: 4 рисунка на 4 сторінках, 33 таблиці на 31 сторінці, бібліографію (118 найменувань) на 10 сторінках і 1 додаток на 14 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обгрунтовано актуальність теми, визначено задачі дослідження та наукову новизну його результатів, охарактеризовано практичну цінність і реалізацію положень дисертації.

У першому розділі