LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)

дисертаційного дослідження “Сучасний стан і напрямки підвищення економічної ефективності чорної металургії України” проведено аналіз особливостей функціонування чорної металургії України в сучасних умовах, її положення в соціально-економічній системі держави, описано і проаналізовано основні напрямки підвищення ефективності металургійної галузі, що дозволило зробити висновок про особливу актуальність вирішення задач поліпшення роботи на регіональних ринках збуту за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності на них, як окремих видів промислової продукції, так і виробника в цілому.

З метою формування принципових підходів до розробки методів оцінки та аналізу конкурентоспроможності окремих видів продукції і виробника на регіональних ринках уточнено зміст понять “ конкурентоспроможність продукції (виробника) на регіональних ринках”.

Під конкурентоспроможністю продукції на регіональному ринку розуміється відповідність (ступінь відповідності) можливостей її ефективного виробництва і реалізації потребам даного ринку, його стану в цілому, цілям і задачам виробника даної продукції.

Це визначення можна поширити і на випадок конкурентоспроможності деякого підприємства (виробника).

Конкурентоспроможність виробника на регіональному ринку варто тлумачити як ступінь відповідності системі потреб, стану даного ринку можливостей ефективного виробництва і реалізації всієї (або основної частини) номенклатури продукції, що випускається підприємством, цілей і задач його функціонування (економічного розвитку).

Аналіз основних аспектів змісту поняття “конкурентоспроможність на регіональних ринках” дозволив сформулювати напрямок її забезпечення, що для виробника полягає в максимальному і детальному врахуванні в його виробничій і збутовій діяльності на різних ринках відповідності можливостей і перспективних цілей підприємства, продукції, що ним випускається (її споживчих властивостей), потребам і властивостям потенційних ринків збуту.

Другий розділ дисертації “Методичні основи оцінки конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках присвячений розробці методичного інструментарію для оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції і виробника на регіональних ринках.

Задача визначення рівня конкурентоспроможності продукції (виробника) на регіональних ринках за своїм змістом близька до задачі оцінки ступеня привабливості ринків збуту для деякого товару або його виробника. У зв'язку з цим був проведений критичний аналіз сучасних підходів до вирішення даної задачі, який показав, що необхідної методичної проробки вони ще не одержали і тому не можуть безпосередньо використовуватися при визначенні конкурентоспроможності продукції і її виробника на регіональних ринках.

Ринок є складною системою, стан якої залежить від напрямку та інтенсивності протікання різноманітних економічних процесів, дії багатьох чинників, що в остаточному підсумку знаходить відображення в необхідності використання для його адекватного опису цілої системи показників.

Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції або підприємства на потенційному ринку збуту не повинна бути самоціллю, кінцевим результатом дослідження. Система показників стану ринку, рівня конкурентоспроможності на ньому повинна застосовуватися для вирішення різноманітних задач підвищення ефективності роботи товаровиробника, наприклад, шляхом ранжирування регіональних ринків збуту з позицій їх привабливості та подальшого вибору найбільш вигідних ринків для деякого виробника або конкретного товару (групи товарів). Зазначені задачі за своєю внутрішньою сутністю відповідають задачі вибору деякого найкращого рішення.

Тому при формуванні методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності продукції і виробника на регіональних ринках в основу були покладені загальні положення системного аналізу, що застосовуються у випадку вибору деякого найкращого варіанта рішення при аналізі складних систем.

Один із ключових принципів системного підходу при аналізі даної проблеми полягає в розробці та використанні об'єктивних, чітко сформульованих критеріїв, що дозволяють визначити перевагу того або іншого рішення. При цьому, з огляду на те, що стан складного об'єкта (у даному випадку - ринку) описується цілим комплексом змінних (показників), а для однозначного вибору в загальному випадку повинен використовуватися тільки один-єдиний показник, виникає потреба в реалізації операції, що зводить множину одиничних показників до деякого інтегрального показника, який дає їх узагальнену оцінку.

Таким чином, для вирішення проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції або виробника на аналізованих ринках, дотримаючись системного підходу, приходимо до необхідності здійснення побудови деякого інтегрального показника, який би зводив множину окремих показників стану ринку, що відбивають рівень конкурентоспроможності на ньому даного товару або підприємства, до єдиного значення деякого показника, який узагальнює ці одиничні показники.

У свою чергу, зазначена проблема може бути розбита на дві взаємозалежні, але багато в чому самостійні задачі.

Перша полягає у формуванні системи одиничних показників, що адекватно описують рівень конкурентоспроможності на даному ринку економічних об'єктів, які аналізуються.

Змістом другої задачі є конструювання форми інтегрального показника для визначення на основі побудованої системи одиничних показників їх узагальненого значення.

Для розв'язання першої із зазначених задач, у роботі була побудована система одиничних показників, що характеризують ступінь відповідності виробничих можливостей деякого виробника стану і потребам потенційних ринків збуту. Вона включає наступні групи показників:

(а) показники відповідності номенклатури і структури виробництва аналізованому ринку;

(б) показники (відносні та абсолютні) досягнутих обсягів реалізації продукції на ринку, що аналізується;

(в) показники економічної ефективності реалізації продукції на даному ринку збуту;

(г) показники технічного рівня аналізованої продукції та продукції, що реалізується на даному ринку.

Крім того, система одиничних показників (а) - (г) для повної характеристики конкурентоспроможності виробника на ринку, що аналізується, повинна бути розширена за рахунок показників, які описують особливості даного ринку як такого, його обсягові властивості і стан ринкового середовища:

(е) показник насиченості ринку;

(ж) показники інтенсивності конкуренції на аналізованому ринку;

(з) показники величини бар'єрів проникнення на даний ринок;

(і) показник рівня стабільності (ризику) ринку;

(к) показники динаміки ринку.

Таким чином, система одиничних показників, що повинна аналізуватися при оцінюванні конкурентоспроможності конкретного товаровиробника на деякому ринку, може бути розділена на дві відносно самостійні множини: (1) показники (а) - (г), що