LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)

характеризують ступінь відповідності виробничих і економічних можливостей виробника даному ринку, його вимогам і стану, та (2) показники (д) - (к), що описують основні особливості функціонування аналізованого ринку, як такого. У роботі наведено розрахункові співвідношення, що дозволяють визначити кількісні значення даних показників. Деякі з зазначених показників (їх разрахункові формули) у роботі пропонуються вперше.

Аналіз різних аспектів конкурентоспроможності на ринках, можливих задач дослідження оцінок її рівня дозволив сформулювати методичні принципи, котрих необхідно дотримуватись при побудові і використанні інтегрального показника конкурентоспроможності продукції і виробника на регіональних ринках збуту:

1) через велику складність ринку, як об'єкта вивчення, рішення різних прикладних задач його дослідження в загальному випадку передбачає необхідність побудови своїх специфічних систем одиничних показників його стану;

2) при розв'язанні задачі оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції і виробника на різних ринках (ступеня привабливості потенційних ринків) у цілому відповідна система одиничних показників повинна включати: (а) показники, що описують основні особливості функціонування ринку; і (б) показники, що характеризують ступінь відповідності властивостей продукції та виробничо-економічних можливостей підприємства вимогам даного ринку;

3) розрахункові співвідношення інтегрального показника конкурентоспроможності повинні мати можливість приведення різних за своїм виміром і діапазоном числових значень одиничних показників до деяких універсальних вимірювачів, що дозволяли б порівнювати величини різних показників при кількісній оцінці їх узагальненого впливу;

4) інтегральний критерій конкурентоспроможності продукції і виробника повинен припускати можливість зміни рівня значущості одиничних показників, які його утворюють;

5) методи визначення інтегрального показника конкурентоспроможності повинні мати засоби, що дозволяють у залежності від цілей і задач здійснюваного економічного аналізу (цілей, які передбачає досягти виробник на ринках, що аналізуються), враховувати і змінювати напрямки впливу одиничних показників конкурентоспроможності на їх узагальнену оцінку;

6) інтегральний показник рівня конкурентоспроможності повинен допускати певну взаємозамінність значень окремих його одиничних показників, а також мати можливість, у залежності від конкретних умов, варіювати ступінь зазначеної взаємозамінності;

7) для комплексного використання можливостей інтегральної оцінки конкурентоспроможності розробка інструментарія для її кількісного визначення повинна супроводжуватися формуванням прийомів і методів застосування даних оцінок для вирішення загальної проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції і виробника на ринках збуту, ефективності його роботи.

Використання зазначених принципів повинно підвищити рівень точності, обгрунтованості оцінок конкурентоспроможності, розширити можливості їх застосування при розв'язанні різних задач дослідження ринків і забезпечення конкурентоспроможності на них виробника та окремих видів його продукції.

Для різних умов економічного аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і виробника в дисертації запропоновано й обгрунтовано основні форми інтегральних показників, що задовольняють зазначеним принципам.

Рекомендації щодо практичного використання узагальнених показників конкурентоспроможності промислової продукції та виробника на різних ринках можна сформулювати наступним чином: при необхідності проведення достатньо жорсткої оцінки конкурентоспроможності виробника (окремого виду продукції) на потенційних ринках збуту, а також при значній нерівнозначущості одиничних показників конкурентоспроможності, варто використовувати узагальнений показник W1(Pi); в інших випадках перевагу необхідно віддавати інтегральному показнику W*3(Pi):


W1(Pi) =pij)aj, (1)

W*3(Pi) = [aj (pij - pхj)2)]1/2 /Sхл, (2)


де Pi – n-мірний вектор одиничних показників pij, що характеризують стан ринку i та відповідність виробничо-економічних можливостей даного виробника вимогам даного ринку; aj - коефіцієнти значущості одиничних показників j; Sхл - відстань між еталонними точками P0х і P0л, координатами яких є найгірші та найкращі значення одиничних показників pij відповідно.

У третьому розділі дисертаційної роботи “Інтегральна оцінка та аналіз конкурентоспроможностівиробників металургійної продукції на регіональних ринках збуту” розглядаються прикладні задачі інтегральної оцінки, аналізу і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної металургійної продукції та її виробників на основних регіональних ринках збуту чорного металу.

Як конкретні задачі, рішення котрих повинні бути основою підвищення конкурентоспроможності продукції і виробника, розглядаються задачі оптимального вибору і визначення ступеня використання потенційних ринків збуту відповідних видів продукції.

Розроблено комплексну методику оцінки, аналізу і підвищення конкурентоспроможності виробника і його продукції на регіональних ринках, що включає інтегральну оцінку, ранжирування і раціональний вибір цільових ринків, визначення ступеня їх використання (рис.1). У рамках зазначеної методики побудована економіко-математична модель визначення оптимальних ринків збуту, що враховує основні економічні критерії, умови виробництва і реалізації продукції на різних ринках.

На основі використання сформульованих методичних положень, що були подані у виді відповідної методики, проведено інтегральну оцінку та аналіз конкурентоспроможності окремих видів вітчизняної металургійної продукції та виробника на основних регіональних ринках збуту. Отримані результати дали можливість виконати ранжирування даних ринків за ступенем їх привабливості для українських виробників чорного металу.

При кількісній оцінці конкурентоспроможності окремих видів металопродукції на потенційних ринках збуту використовувалися одиничні показники, що характеризують загальний обсяг, економічну ефективність і середню ціну поставок даного виду вітчизняної продукції, рівень конкуренції та стабільність ринків, динаміку обсягів збуту на них.


1 Уточнення базової системи одиничних показників конкурентоспроможності

2 Розрахунок системи одиничних показників конкурентоспроможності 3 Вибір регіональних ринків на основі аналізу окремих показників конкурентоспроможності, при необхідності використання економіко-математичних моделей

4 Побудова ефективної (оптимальної згідно Парето) множини ринків P* 11

5 Аналіз ефективної множини P* і вибір перспективних регіональних ринків збуту

6. Отримано рішення ? 11

+

Використання

7. економіко-математичних 3

моделей ? +

-

8. Розрахунок інтегральних показників конкурентоспроможності виробника на різних ринках і їх ранжирування