LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)

Використання 9. економіко-математичних 3 моделей ? + -

10. Оптимальний вибір ринків на основі аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності

11. Вихід


Рис. 1. Блок-схема комплексної процедури оцінки, аналізу і підвищення конкурентоспроможності виробника і його продукції на регіональних ринках

При цьому, як кількісний показник стабільності ринку використовувалося середнє зважене значення коефіцієнта варіації, що розраховувався для часових рядів середньої ціни і обсягів поставок для видів металопродукції, що аналізувались; кількісна оцінка рівня конкуренції на ринку визначалася по відомій формулі як функція від рентабельності реалізації продукції; в якості показників динаміки ринків збуту використовувалися індекси загальних обсягів поставок (у грошовому виразі).

Прикладом кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності окремих видів металопродукції на регіональних ринках збуту можуть служити показники, що наведені в таблиці 1.

При визначенні інтегральних показників конкурентоспроможності товстого листа на можливих ринках, поданих у таблиці 1(а), використовувалися одиничні показники динаміки і рівня стабільності ринків, тобто у певній мірі враховувався не тільки сучасний стан, але і передісторія ринків за певний період, особливості їх динаміки. Зазначена інформація, звичайно, впливає на величину інтегральних оцінок конкурентоспроможності в поточний момент часу.

Таблиця 1

Інтегральна оцінка конкурентоспроможності товстого листа

на різних ринках збуту і їх ранжирування


З урахуванням динаміки (а) Статичний варіант (б)

Ринок (країна) Інтегральна кількісна оцінка конкурентоспроможності Порядковий номер у ранжированому списку ринків Інтегральна кількісна оцінка конкурентоспроможності Порядковий номер у ранжированому списку ринків

Китай 0,150 4 0,166 3

США 0,808 1 0,892 1

ОАЕ 0,395 3 0,062 5

Туреччина 0,146 5 0,078 4

Тайвань 0,583 2 0,489 2


У зв'язку з цим викликає інтерес визначення та аналіз інтегральних оцінок конкурентоспроможності тільки на основі показників поточного стану ринків (статичний варіант інтегральних показників). Для розв'язання даної задачі з переліку одиничних показників конкурентоспроможності, що аналізувались, повинні бути виключені показники динаміки і стабільності ринків. Прикладом отриманих при цьому кількісних оцінок конкурентоспроможності металопродукції на ринках збуту, що аналізувались, є наведені в таблиці 1 (б) значення інтегральних показників.

Аналогічні результати, отримані для різноманітних видів металопродукції, показують, що на одних ринках більш високий рівень конкурентоспроможності мають одні види продукції, на інших - інші. У зв'язку з цим є природною та актуальною постановка задачі визначення інтегральних оцінок конкурентоспроможності на ринках усієї (або основної) сукупності видів продукції, що випускається деяким виробником, або, іншими словами, задача оцінки конкурентоспроможності на потенційних ринках збуту не окремих видів продукції, а її виробника в цілому.

Для обчислення інтегрального показника конкурентоспроможності виробника використовувалися практично ті ж одиничні показники, що і при визначенні кількісного значення рівня конкурентоспроможності окремих видів металопродукції. Додатково тут розглядався тільки показник, що характеризує відповідність структури потреб ринку номенклатурі продукції, яка випускається даним виробником.

Результати розрахунку інтегральних показників конкурентоспроможності вітчизняного виробника для різних регіональних ринків збуту (на прикладі ММК ім. Ілліча) приведені в таблиці 2 (відповідно динамічний і статичний варіанти оцінок).

Таблиця 2

Інтегральна оцінка конкурентоспроможності ММК ім. Ілліча

на різних ринках збуту і їх ранжирування


З урахуванням динаміки (а) Статичний варіант (б)

Ринок (країна) Інтегральна кількісна оцінка конкурентоспроможності Порядковий номер у ранжированому списку ринків Інтегральна кількісна оцінка конкурентоспроможності Порядковий номер у ранжированому списку ринків

Китай 0,557 3 0,583 3

США 0,769 1 0,802 1

ОАЕ 0,438 6 0,377 6

Туреччина 0,463 5 0,490 5

Тайвань 0,629 2 0,549 4

Італія 0,354 7 0,308 7

Македонія 0,554 4 0,594 2


Вибір ринків збуту основних експортних видів вітчизняної металургійної продукції (чавун, сляби, гарячекатаний рулон, товстий лист, холоднокатаний рулон і лист), що аналізувались у роботі, визначався двома обставинами. По-перше, зазначені ринки є одними із самих ємних і, по-друге, вони можуть розглядатися як представники найкрупніших регіональних ринків продукції чорної металургії.

Отримані результати оцінки та аналізу конкурентоспроможності окремих видів металопродукції та її виробника добре узгоджуються й у значній мірі уточнюють існуючі уявлення про привабливість розглянутих ринків збуту. Це підтверджує перспективність застосування запропонованого інструментарія для одержання точних і об'єктивних оцінок конкурентоспроможності металургійної продукції на різних регіональних ринках. Їх використання в практичній діяльності буде сприяти розв'язанню задач підвищення конкурентоспроможності металопродукції та підприємств чорної металургії на різних регіональних ринках.


ВИСНОВКИ


У дисертації отримано нові рішення наукової задачі розвитку та удосконалення методичного апарату вирішення задач оцінки та аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і виробника (на прикладі металургійної галузі України) на різних регіональних ринках збуту. Отримані в рамках дисертаційного дослідження результати дозволяють сформулювати наступні висновки і рекомендації:

1. В сучасних умовах чорна металургія України займає особливе, багато в чому визначальне положення в соціально-економічній системі держави. Водночас, її стан знаходиться під впливом багатьох негативних чинників.

2. Чорна металургія України в теперішній час у значній мірі орієнтована на роботу з ринками дальнього зарубіжжя. У зв'язку з цим особливу актуальність у сучасних умовах має задача поліпшення роботи на регіональних ринках збуту. Наукова організація даної роботи, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності металопродукції та її виробників на різноманітних ринках збуту, може стати одним із головних напрямків підвищення ефективності функціонування, як окремих вітчизняних підприємств, так і металургійної галузі в цілому.

3. Для вирішення задач підвищення конкурентоспроможності чорної металургії України на різних регіональних ринках розроблено методичний апарат оцінки та аналізу конкурентоспроможності її продукції і підприємств на потенційних ринках збуту, в основі якого лежить розуміння конкурентоспроможності як ступеня відповідності виробничо-економічних можливостей підприємства або споживчих властивостей продукції стану й особливостям