LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)

функціонування конкретного ринку.

4. Дослідженнями автора встановлено, що ринок як об'єкт аналізу, являє собою складну систему, для адекватного опису котрої необхідно використовувати цілий комплекс показників, що відбивають різноманітні аспекти його функціонування. Тому для вирішення проблеми однозначної оцінки і порівняльного аналізу конкурентоспроможності продукції або виробника на різних регіональних ринках запропоновано здійснити побудову відповідного інтегрального показника, який би зводив множину значень окремих показників, що відбивають рівень конкурентоспроможності на ринку даного товару або підприємства, до деякого узагальненого значення.

5. Проблема розробки інтегральних показників конкурентоспроможності продукції і виробника на регіональних ринках може бути розбита на дві взаємозалежні задачі. Зміст першої із них складається у формуванні системи одиничних показників, які адекватно описують різні аспекти конкурентоспроможності економічних об'єктів, що аналізуються на даному ринку. Метою другої задачі є конструювання форми інтегрального показника (розрахункового співвідношення) для визначення на основі побудованої системи одиничних показників їх інтегрального значення. Сформульовано й обгрунтовано принципи розв'язання зазначених задач, на основі застосування яких розроблено методичний інструментарій визначення й аналізу інтегральних оцінок конкурентоспроможності окремих видів продукції і виробника в цілому на різних регіональних ринках. Даний методичний апарат дозволяє при оцінці конкурентоспроможності в максимальному ступені враховувати особливості стану і функціонування аналізованих ринків збуту, ступеня відповідності їм виробничо-економічних можливостей виробника і продукції.

6. Встановлено, що інтегральні показники конкурентоспроможності мають важливе і самостійне значення в системі економічних показників, що застосовуваються для аналізу ефективності процесів функціонування виробника. Водночас, з метою повного використання їх інформаційного потенціалу вони повинні застосовуватися і для вирішення задач забезпечення (підвищення) конкурентоспроможності продукції і виробника на різних ринках збуту. В зв'язку з цим розроблено комплексну методику оцінки, аналізу і підвищення конкурентоспроможності виробника і його продукції на регіональних ринках, що включає інтегральну оцінку, ранжирування та раціональний вибір цільових ринків, визначення ступеня їх використання. Застосування в рамках даної методики економіко-математичних методів підвищує рівень точності й обгрунтованості результатів її використання.

7. Розроблений автором методичний апарат оцінки, аналізу і підвищення конкурентоспроможності продукції і виробника на регіональних ринках може застосовуватися для різних галузей промисловості. Проте в першу чергу він орієнтований на галузі, які мають високий експортний потенціал. Такою галуззю є чорна металургія України. Для даної галузі проведено інтегральну кількісну оцінку й аналіз конкурентоспроможності окремих видів її продукції на основних ринках чорного металу, їх ранжирування за даним показником. Виконано комплексну оцінку стану найважливіших ринків збуту продукції чорної металургії, привабливості їх для вітчизняного виробника з позиції оцінки його конкурентоспроможності на цих ринках.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Савчук С.І. Сучасний маркетинг. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 1996. – 108 с.

2. Савчук С.И. О состоянии дел в металлургии стран, которые не являются членами организации по экономическому сотрудничеству и развитию // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов –Донецк: Донецкий государственный университет, 1999. – С. 153 -156.

3. Савчук С.И. Методические принципы построения и использования обобщенной оценки привлекательности рынка промышленной продукции // Економіка промисловості. – 1999. - №3(5). – С.142 – 147.

4. Савчук С.И., Диленко В.А., Осипов В.Н. Интегральная оценка состояния рынков промышленной продукции // Управление экономикой переходного периода. – Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины. – 1999. – С. 202 – 210.

Особистий вклад автора полягає у побудові інтегральних показників стану ринків промислової продукції, ступеня їх привабливості для окремого виду продукції і виробника в цілому.

5. Савчук С.И. Интегральная оценка конкурентоспособности металлургической продукции на различных региональных рынках // Економіка промисловості . - №3. - 2000. - С. 51 – 54.

6. Савчук С.И. Современное состояние и направления повышения эффективности черной металлургии Украины // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 95. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2001. – С. 57 – 68.


Савчук С.І. Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України). - Рукопис.


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.01 - економіка промисловості. - Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса, 2002.

Дисертаційна робота присвячена розвитку методичного інструментарію для розв'язання задач оцінки, аналізу та підвищення конкурентоспроможності промислової продукції і виробників на регіональних ринках. Наведено визначення змісту поняття “конкурентоспроможність продукції (виробника) на регіональних ринках”. Розроблено загальні методичні принципи побудови і використання інтегральних показників конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на потенційних ринках збуту. Побудовано відповідну систему одиничних показників конкурентоспроможності. Для різних задач аналізу конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на ринках розроблено відповідні форми інтегральних показників конкурентоспроможності. Розроблено методику оцінки, аналізу і підвищення конкурентоспроможності виробника (продукції) на регіональних ринках. Побудовано економіко-математичну модель визначення оптимальних ринків збуту і ступеня їх використання. Виконано інтегральну оцінку та аналіз конкурентоспроможності основних експортних видів вітчизняної металургійної продукції, її виробника на найважливіших регіональних ринках. Прикладні результати роботи були реалізовані на найбільших металургійних підприємствах України.

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції і виробника, регіональні ринки, економічний аналіз, металургійна промисловість України.Савчук С.И. Оценка и анализ конкурентоспособности промышленной продукции и производителя на региональных рынках (на примере металлургической промышленности Украины). – Рукопись.


Диссертация на соискание ученой степени кандидата