LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки україниХарківська національна академія

міського господарства

Дятлова НАТАЛіЯ ВАСИЛІВНА
УДК 69.003:658.012.12


Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту

машинами та механізмами

Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Харків - 2005

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Тян Рево Борисович,

Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури,

завідувач кафедри фінансів


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Каламбет Світлана Валеріївна,

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту імені акад.Лазаряна,

завідувач кафедри фінансів та банківської справи

кандидат економічних наук, доцент

Ватченко Олександра Борисівна,

Дніпропетровська державна фінансова академія,

завідувач кафедри економіки підприємств


Провідна установа: Київський національний університет будівництва і

архітектури Міністерства освіти і науки України,

кафедра організації будівельного виробництва,

м. Київ.


Захист відбудеться „ 20 ” червня 2005 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, зал засідань Вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий „ 20 ” травня 2005 року.


Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради Т.В. МомотЗагальна характеристика роботи


Актуальність теми. На сучасному етапі економічного розвитку, при трансформації національної економіки, серед проблем, пов’язаних з виходом України на якісно новий ступінь розвитку, важливе місце посідає завдання формування нових методів, засобів і підходів до управління підприємствами в умовах ринку. Сьогодні метою будь-якого підприємства, в тому числі будівельного, є впровадження таких управлінських рішень, які стануть запорукою його стабільного функціонування та успішного розвитку. Життєздатність будівельного підприємства обумовлена ефективною реалізацією проектів, що обмежена витратами і часом. Неспроможність підприємства виконати проект в обумовлений час і з мінімальними витратами негативно впливає на його майбутню діяльність. Одним з ключових факторів, що безпосередньо впливає на результативність підприємства, є виважена фінансова та амортизаційна політика. У разі прийняття хибних рішень у цій сфері існує висока вірогідність неспроможності підприємства виконати проект вчасно з мінімальними витратами. Тому питання оцінки і вибору найбільш ефективного способу забезпечення реалізації проекту машинами та механізмами – надзвичайно актуальне завдання. Це пояснюється, по-перше, тим, що вартість забезпечення і експлуатації засобів механізації у загальній собівартості будівельно-монтажних робіт досить велика. А по-друге, будівельні підприємства сьогодні мають більше можливостей забезпечити себе необхідною технікою.

Проблеми визначення оптимальних строків служби машин з використанням методів математичного програмування досліджено в наукових роботах багатьох вчених. Вагомий внесок у вирішення цієї проблематики внесли Р. Беллман, І. Гліксберг, Є.Г. Гольштейн, О. Гросс, А.С. Добронравов, Б.С. Дорохов, С. Дрейфус, Е. Енджел, Р. Калаба, С.Є. Канторер, А.В. Крушевський, В.Р. Кулян, С.Я. Луцький, С.Д. Чебанов, К.І. Швецов, Д.Б. Юдіна та ін.

Теоретичні й прикладні аспекти організації управління матеріально-технічним постачанням та комплектуванням будівництва, визначення економічної ефективності механізації висвітлені в роботах Л.І. Абрамова, Ахьюджа, А.Є. Ачкасова, В.І. Баловнєва, А.І. Білоконя, М.С. Буднікова, Л.Д. Богуславського, Г.С. Волинського, І.Г. Галкіна, Д.Ф. Гончаренка, О.А. Гусакова, Л.Г. Дикмана, С.П. Єпіфанова, Г.П. Іванова, С.Є. Канторера, Л.В. Канторовича, М.С. Канюки, М.Г. Кучера, Г.Г. Клюшина, В.А. Ланцова, М.В. Мазур, В.І. Макарова, Ю.Б. Манфреда, С.П. Мітрофанова, Т.В. Момот, О.О. Новацького, Ю.П. Панібратова, В.А. Спектора, О.М. Тищенка, В.І. Торкатюка, С.А. Федосової, К.Г. Федоренка, Т.Н. Цая, А.К. Шрейбера, Л.Н. Шутенка та ін. Проте в цих роботах не розглядаються питання, що стосуються способу забезпечення механізації робіт за проектом. В умовах ринкових перетворень деякі аспекти досліджували такі вчені, як Б.І. Анін, О.Б. Ватченко, В.Ф. Залунін, С.В. Каламбет, Р.Б. Тян, С.А. Ушацький, але ця проблема залишається маловивченою і потребує подальшого дослідження. Тому, в світлі викладеного, існує об’єктивна необхідність комплексного розгляду проблем забезпечення реалізації проектів машинами та механізмами; визначення періоду їх заміни; подальшого теоретичного і методичного обґрунтування, пошуку нових форм і методів управління.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Наукові дослідження, викладені в дисертації, виконані згідно з напрямком наукової роботи кафедри планування і організації виробництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, відповідно до програми науково-дослідної роботи “Розробка методів оцінки реалізуємості будівельних проектів та забезпечення їх необхідними ресурсами в умовах внутрішніх та зовнішніх обмежень ринкового середовища” (номер державної реєстрації 0102U002366). У рамках цієї роботи автором розроблено механізм оцінки й вибору способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. Автор брав участь у науково-дослідній роботі „Розробка методології створення інтегрованих систем контролю економічних показників будівельних проектів на стадії реалізації” згідно з напрямком наукової праці кафедри планування і організації виробництва ПДАБА (номер державної реєстрації 0104U000231). У межах цієї роботи автором розроблено теоретичні основи та практичні рекомендації щодо визначення механізму заміни засобів механізації. Він