LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами

був учасником науково-дослідної роботи кафедри фінансів „Удосконалення механізму управління підприємством на основі прогнозування та планування його фінансово-економічного стану”, у розрізі цієї роботи особисто ним розроблено фінансово-економічний механізм забезпечення підприємства засобами механізації.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичних підходів та практичних рекомендацій для оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких задач:

- виявити можливі способи забезпечення реалізації будівельних проектів засобами механізації в ринкових умовах;

- встановити фактори, які необхідно враховувати при оцінці вартості експлуатації машин і механізмів при різних способах забезпечення ними проекту;

- дослідити вплив фінансової та амортизаційної політики будівельного підприємства на вартість забезпечення проекту машинами та механізмами;

- розробити механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами;

- удосконалити методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації засобів механізації;

- удосконалити науково-методичні підходи до визначення оптимального періоду заміни будівельних машин та механізмів.

Об'єктом дослідження є процес забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами.

Предметомдослідження є механізмоцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є аналіз наукових і методичних розробок провідних вітчизняних і закордонних вчених з теорії фінансового менеджменту, теорії оптимального управління, методи амортизації, а також законодавчі й нормативні акти України, що регламентують фінансово-виробничу та інвестиційну діяльність підприємств.

Для досягнення поставленої мети в роботі було використано такі методи: методи логіко-теоретичного узагальнення та порівняння – при окресленні проблеми забезпечення машинами та механізмами будівельних підприємств для реалізації проектів і виявлення можливих способів забезпечення їх засобами механізації у теперішніх умовах; метод дисконтованої вартості – для правомірного зіставлення різночасових витрат підприємства на механізацію;метод еквівалентного ануїтету– для елімінування впливу фактора часу при зіставленні й виборі будівельних машин з різними періодами експлуатації; методи розробки планів погашення кредитів – для розробки найвигіднішого варіанта повернення кредиту і виплати процентів по ньому для зацікавлених сторін і дослідження впливу фінансової політики на вартість забезпечення проектів будівельними машинами шляхом їх покупки; методи амортизації – для узагальнення сучасних методів амортизації і дослідження залежності вартості механізації від застосованої політики амортизації; методи прийняття інвестиційних рішень – для розробки механізму оцінки й вибору ефективного способу забезпечення будівельного проекту засобами механізації з урахуванням економічних та організаційно-технологічних факторів; метод динамічного програмування - для вирішення багатокрокової задачі розвитку машинного парку, конкретно для розробки такого плану заміни будівельної машини, при якому її вартість є мінімальною.

Наукова новизна одержаних результатівполягає в розробці та обґрунтуванні науково-методичних підходів і практичних рекомендацій для оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах, зокрема:

вперше:

- розроблено механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами, виходячи із фінансових можливостей будівельних підприємств в умовах ринку, що враховує вплив фінансової й амортизаційної політики будівельного підприємства на вартість забезпечення засобами механізації;

удосконалено:

- класифікацію факторів, що необхідно враховувати при оцінці способів забезпечення реалізації проектів будівельними машинами;

- методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації засобів механізації, що дозволяє підвищити точність розрахунку вказаної величини у рамках розробленої підприємством фінансової і амортизаційної політики;

набули подальшого розвитку:

- науково-методичні підходи до визначення оптимального періоду заміни будівельних машин та механізмів, що ґрунтуються на застосуванні методів динамічного програмування, еквівалентного ануїтету та показників рентабельності експлуатації машин та механізмів.

Практичне значення одержаних результатів:науково-методичні й практичні рекомендації, розроблені автором в межах дисертаційного дослідження щодо оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації, розробки політики їх заміни, можуть бути використані як підрядником, так і замовником будівельного проекту.

Матеріали дисертації, зокрема механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах, були впроваджені у Державному проектному інституті „Придніпровський Промбудпроект” (акт впровадження від 02.03.2004 р.) і в ТОВ „Алком” концерну „Дніпробуд” (акт від 15.05.2004 р.). Методика визначення економічно-доцільного терміну експлуатації будівельних машин була впроваджена спеціалістами ТОВ „Алком” концерну „Дніпробуд” (акт від 15.05.2004 р.).

Теоретичні положення та окремі наукові розробки щодо вирішення багатокрокових оптимізаційних задач розвитку машинного парку використані ВАТ „Дніпробудмеханізація” концерну „Дніпробуд” для розробки політики заміни засобів механізації (акт впровадження від 18.11.2004 р.).

Ряд положень дисертаційної роботи щодо розробки механізму оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами; фінансової та амортизаційної політики будівельного підприємства; політики заміни засобів механізації з урахуванням режиму експлуатації, показників рентабельності експлуатації машин та механізмів, використовуються при викладанні навчальних курсів „Фінанси”, „Фінансовий аналіз”, „Фінансова діяльність підприємств”, а також при написанні дипломних робіт студентами зі спеціальності „Фінанси” в Придніпровський державній академії будівництва та архітектури (акт від 17.05.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Положення та рекомендації, відображені в тексті дисертації і подані до захисту, отримані особисто автором. Висновки й положення дисертації мають самостійний характер. З наукових